Dato: 17. oktober 1845
Fra: Joh. Vilh. Gertner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

den 17 Oct 1845

Da jeg idag forgjæves har ventet [overstreget: Deres] / Jenny Lind, og jeg meget gjerne ønskede / at gjøre hendes Bekjendtskab, tager jeg min / Tilflugt til Dem, som den Eneste, jeg / veed,

der kan introducere mig hos hende, / uden Hr Bournonvilles Mellemkomst. / Skulde det være Dem beleiligt at ledsa-/ge mig til hende imorgen, vilde De maa-/ske underrette mig om, hvad Tid jeg / maa have den Fornøielse at see Dem, / [halvt overstreget, halvt understreget: helst rigtig nok imorgen tidlig.

Christiansborg Slot d. 17de Oct 45

Med dybeste Høiagtelse under-/ tegner jeg mig med al Ærbødighed

Vilhelm Gertner

ST Hr cand phil: H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus