Dato: 24. oktober 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Mary Howitt
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 October 1845.

Min kjre, fortrffelige Frue!

i det Haab at De lser Dansk skriver jeg igjen dette mit Brev, i mit Modersmaal; er det Dem vanskeligt at forstaae, findes der dog vistnok Een eller Anden i Deres store Bekjendtskab, som kan overstte dette, men underret mig senere, om De heller nsker at jeg skal skrive paa Tydsk.

Tak for Deres Bog, tak for Deres Brev, begge Dele have gldet mig saa usigeligt! ja dobbelt gldet mig, da baade Brev og Bog ere sendte af Deres eget Hjertes Tilskyndelse. Allerede i Foraaret, da jeg i engelske Blade lste de rosende Anmeldelser af Deres Oversttelse af Improvisatoren, flte jeg Trang til at bringe Dem min Tak, min Hengivenhed, jeg skrev da et Brev til Dem og lod det gaae gjennem Legationen til London; eet Exemplar af min Billedbog uden Billeder (i det danske Sprog) fulgte med. Jeg saae til min Forundring af Deres Brev at De slet Intet havde modtaget fra mig, jeg er gaaet til Departementet for de udenlandske Sager, gjennem hvilke Brev og Bog er sendt til London, og man forsikkrer mig at begge Dele ere niagtig besrget, men om det ligger endnu hos vor danske Minister i London og denne ikke har kunnet finde Deres Bopl, vidste man ikke, der er imidlertid igjen skrevet derover og har De endnu intet faaet, vil De da lade et Bud gaae til den danske Gesandt og afhente hvad jeg har sendt; en ung Mand Bjelke er i Legationen og han maa vide Besked. - De vil da see at jeg strax har tnkt paa Dem, strax nsket at udtale Dem min Tak, min Glde! - Forleden bragte en Reisende mig Deres kjre Brev og Improvisatoren; jeg har lst min Biographie og et Par Kapitler i Bogen, det vil sige man har hjulpet mig, thi jeg kan saa godt, som slet intet Engelsk, men jeg har forstaaet hvor tro, hvor smukt De har gjengivet mig, hvilken Kjrlighed De har flt for dette mit Arbejde! modtag min inderligste Tak! - Mine Eventyr vil De jo ogsaa lre Deres Sprog og disse mit Hjertes Brn vil blive forstaaede i det store Engeland! - Ja, jeg troer at just i Engeland vil man, som her i Danmark, blive disse Digtninger venlige og gode. Mine Eventyr have her hjemme vundet ubetinget Erkjendelse; hvorvidt de kunne oversttes ganske i samme Tone de ere fortalte paa Dansk, veed jeg ikke; paa Svensk gaaer det meget godt, men paa Tydsk er Duften borte; naturligviis gjengiver de nok Historien, men det Egentlige, det som have givet Eventyrene en Slags Betydning i Danmark, det er den Maade de fortlles paa; det er ikke ret i nogen Tydsk Oversttelse. Gid det Engelske Sprog, og Deres Interesse, naadige Frue, forunde dem det originale Prg i selve Formen. Skriv mig til om De vil have sendt den danske Original, eller om De alt har den. De veed maaskee at der i Alt existerer 36 trykte Eventyr af mig; de frste skylde, som de Musus har fortalt, een og anden Historie, jeg som Barn har hrt, deres Oprindelse; de sidste derimod og det den strste Deel, ere derimod min egen Opfindelse. Underret mig om hvilke af mine Skrifter, De ikke kjender eller ikke har og jeg skal sende Dem disse enten paa Dansk I eller Tydsk, men De maa sige mig hvilket Sprog De helst lser; gid, som jeg troer, De foretrkker Original-Sproget. - Vil De sende Deres Breve her til Kjbenhavn, skrive mit Navn uden paa og tilfie, som Adresse Conferensraad, Storkors, Ridder &c Collin; saa modtages og Ibesrges strax Brevet til mig, hvor jeg er, thi om to Dage reiser jeg fra Danmark. jeg gaaer nu tredie Gang til mit kjre Italien. Vinteren tilbringer jeg i Tydskland, deels i Berlin, deels i Weimar, hvor jeg har en del Ven i den unge Arvestorhertug Carl Alexander, og desuden flere inderlig kjre Mennesker. Jeg kommer i Foraaret til Italien, men fr den Tid har jeg faaet Brev fra Dem, Brev, som De har adresseret til Collin i Kjbenhavn; De opgiver mig da niagtig Deres Adresse, og I jeg skriver fra Tydskland eller Italien til Dem. Nste Hst - om Gud vil det - reiser jeg fra Italien til Spanien og hjem over Frankerige og Holland, skeer det, da flyver jeg ogsaa til London for at see Dem og Deres Hjem, for mundtlig at sige Dem hvor taknemlig jeg er Dem og IAlle der saa venligt og smukt see til mig, den Fremmede. I Udlandet haaber jeg at fuldende en ny Roman jeg har begyndt paa; De skal faae at hre om den; for en hollandsk Redacteur af de Tid, en Hr van I der Vliet har jeg lovet at udarbejde en Skizze af mit Liv, ogsaa De skal faae den, dersom De nsker den; men lad mig hre fra Dem og det ret snart, lad mig vide lidt om Deres Hjem - De er jo gift, siger man -? De har Familie? - Siig mig hvorledes man optager i Engeland mine to andre Romaner og Eventyrene; siig mig om De nu har lst: Billedbog uden Billeder, denne lille Bog er den af alle mine Skrifter, som har gjort meest Lykke i Tydskland. - O De veed ikke hvor det gjr mit Sind godt at jeg vinder Erkjendelse ude; frygt ikke for at det gjr mig forfngelig; nei jo mildere jeg dmmes, jo rigere Lykken kommer mig imde, des dybere bier min Tanke sig for Gud, der saa kjrlig giver mig Alt! - Jeg fler tidt en underlig Veemod, ved Tanken om hvorfor just jeg skal vre saa lykkelig. Mit hele Liv er jo det deiligste Eventyr; Alt har udviklet sig deri til det Allerbedste; selv hvad der tidt stod mrkt og trykkende var et Trin til det Bedre; om det min Barndom var overladt mig guddommelig Kraft til at ordne hele det kommende Liv for mig her paa Jorden, jeg kunde, efter de Forhold hvori jeg fdtes, efter Livets ndvendige Gang, ikke have forudbestemt det bedre for mig, end det er blevet. Gud har vret mig saa naadig og god, jeg bier mig i Lyksalighed for ham og vil i Alt hvad der mder, selvom der kom mrke Dage, slutte fra det forbigangne og troe, det som kommer, bringer ogsaa Lykke. Ja, jeg er en Tyrk i min Tro, jeg troer paa Bestemmelse, dog ikke paa den krasse Maade, at jeg Intet skal gjre, nei, jeg troer, jeg skal gjre og strbe Alt, men lykkes det da ikke, saa var det ikke Herrens Villie, han frer mig af min Omvei, til sit Maal.

Nu skal jeg altsaa igjen til Italien, - dog det bedrver mig at sige Collins og mine kjre, kjre danske Venner lev vel - hvor mange kunne ikke vre dde naar jeg kommer tilbage; o det er en mrk Tanke! - I Tydskland seer jeg mange Kjre og mellem disse en trofast Sster, en elsket Veninde - misforstaae ikke Udtrykket - denne Flamme er varm - jeg skal see hende igjen, De kjender hendes Navn, det maa have lydt over til Dem, det er Jenny Lind, hun er den frste Sangerinde og Skuespillerinde jeg kjender - og dog staaer hun endnu i Eet over dette Betydende, hun er eet af de dleste Mennesker paa Jorden, hun er uskyldig, gudfrygtig og god og mig en trofast Sster. - Lev nu vel! skriv snart og hils Deres Mand og alle mine Venner og Veninder. Med sand Hiagtelse og Venskab

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus