Dato: 3. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Glorup den 3 November 1845.

Kjre Ven!

Jeg skriver til Dem, da jeg formoder at De skal revidere den petitske "Anderseniana", jeg skriver til Dem hellere end til Hr. Kittler, da jeg til ham maa skrive Tydsk og det, veed De, falder mig mindre let; er De ikke nok saa god at sige den gode Hr. Kittler dette, samt at jeg forlnge siden havde sendt ham dette tydske Manuskript, dersom han havde havt Hast dermed, men det er jo hans Hensigt frst at optage Biographien foran i hans Udgave af "Improvisatoren"; jeg havde besluttet selv at overbringe ham Manuskriptet, thi som De af Overskriften her seer, jeg er i Fyen paa min Reise til Udlandet. Forrige Uge forlod jeg allerede Kjbenhavn for at gaae tredie Gang til Italien, jeg er imidlertid blevet herpaa Glorup nogle Dage, bliver endnu til Sndag og gaar rimeligviis over Gravensteen for at besge Hertugen af Augustenborg, fr jeg kommer til Hamborg, det er altsaa nok bedst at det petitske Manuskript i Dag gaaer med Pakkeposten, her er det, samt en Afskrift af mit ldre Eventyr: "Den onde Fyrste", dette har jeg, som De seer antydet, ikke selv opfundet, men paa den grimske-mususke Maade gjenfortalt; maaskee kommer det nu for seent til Deres Samling, men saa lad det ligge, faaer De det tidsnok da beder jeg Dem dog at De ikke lader Samlingen ende dermed, men med eet af mine originale Eventyr.

Altsaa til det "Petitske", over hvilket Hr. Kittler har givet mig Fuldmagt at stryge ud og gjre Bemrkninger ved, jeg beder Dem ret vre mig venlig og god, at det Hele bliver lidt mere sindigt. Hele Begyndelsen, handler ganske om Petit og ikke om mig, dog da det er characteristisk for hele hans Skrivemaade og det blevet for stort Stykke at stryge, vil De da see hvad der kan gjres. Allerede den frste Linie: "Wer zufllig meinen Namen kennt", vil saa let lede Lseren paa at det er mig, som fortller, og det vilde jeg paa ingen Maade, da hele Stilen her er mig og min Personlighed imod, kunde De ikke skyde strax et Ord ind, hvorved man saae at det var Petit der talte, gjre forstaaelig at det er en petitsk Indledning. - Han har meent mig det overmaade godt og jeg maa i den Henseende takke ham, men hans Stiil holder jeg (ikke) af.

Side 3 hvor jeg har sat Tegnet * a mener jeg br den Linie "der vielleicht auf andernWeise einen schdlichen Einfluss auf mich bte", gaae ud; hvorfor skal Bagger compromiteres?

Side 4 har jeg selv slettet ud hvad Petit skriver om vor vedvarende Correspondense og Venskab, idet jeg kun een eneste Gang, saa vidt jeg mindes, har skrevet ham til og det var i Begyndelsen af hans Afreise; vi saae ikke hinanden, hrte ikke hinanden i mange Aar, ikke fr han nu senest fra Hamborg kom med nsket om at overstte for Lenz nogle af mine Arbeider. Jeg vidste hans Trang, hans ublide Stilling og vilde gjerne vre ham til Gavn, derfor sendte jeg ham Manuscript og gav ham Breve med Notitzer til denne min Biographie, Breve jeg forlangte tilbage, men aldrig har erholdt.

Side 9 fortlles et Trk af mit Liv fra 1810 og bagefter et fra 1808, Ordenen er ikke rigtig seer De, men det faaer vel nu blive, som det er.

Side 11 ved Mrket "- b" er det galt refereret at han slog, nei han hvede kun Pidsken og den Tirade Petit lgger mig i Munden maa forandres til: "Du tr ikke slaae, for Gud kan see det/"

Side 20 * c har jeg indstreget, vil De lse selv! Jeg troer ikke at jeg har sagt sligt.

Side 24 * d: Baggesen sagde at han forudsagde at jeg vilde blive en udmrket Sanger.

Side 27 * e staaer en Historie om hvorledes jeg denne Nat begreb at jeg var Digter, jeg maa erklre at det er ikke saa, derimod er hele PortrtFortllingen og Vertindens Personlighed sand.

Side 33 * f jeg kan ikke lgge Haanden paa Hjertet og sige: kun eengang! men sandt er det, at hiin Gang var min frste Kjrlighed.

Side 34 paa dette indlagte Blad mangler, at jeg kom efter Rectorens nske i hans Huus og da han lovede at jeg tidligere skulde blive Student, dersom jeg fulgte med ham til Helsingr, til hvis Latinskole han blev forflttet, reiste jeg med ham; herfra var det, hvad Petit Side 37 * g kalder Slagelse, men det skal vre Helsingr, jeg blev sendt til Kjbenhavn; Feilen eller Mangelen hos Petit, ligger i at han, har, som De seer tabt to Blade af Biographien og nu skudt et enkelt ind, for at erstatte de manglende, uden at huske alt hvad han der havde skrevet.

Side 41-42 troer jeg at det bliver trttende at lse de altformange billedlige Betegnelser paa mine "Poesier".

Side 43 findes et Angreb paa Willebald Alexis. Hvorfor?

Side 47 "leichtfertige Tanzerinn", - synes De ikke at det er et for haardt Ord for Paludan-Mllers Digt?

Side 51 er en Opregnen af mine Eventyr, kunde denne ikke forkortes; De vil huske at siden Petit skrev dette har jeg leveret et Par af mine bedste Eventyr f. E. Sneedronningen, De rde Sko e, Grantret etc.

Side 58 omtales mit Digt "Ahasverus", om dette nskede jeg, dersom, hvad Petit har skrevet skal bibeholdes, De tilfier at dette Digt i det sidste Aar er henlagt, men at det er min Bestemmelse at tage det frem igjen til nye Gjennemarbeidelse, naar det skrevne bliver mig fremmet og Ideen lige klart opfylder mig.

Side 60, Slutningen, finder jeg ikke vrd at ende med den Trst, som Petit har stillet der, i Srdeleshed nu da jeg selv har gjennemlst det; jeg troer at De ovenfor paa samme Side kunde udslette. Bettinas og Grevinde Hahn-Hahns Navne, hvad skulde ogsaa de to der, saa eensomme, men da kan De tage Grevindens Vers og fie ind, som et Distikon over Digteren; vil De derpaa tage frem den trykte Biographie som jeg har sendt Dem, (den der fulgte iaar med mit Portrt til Dansk Pantheon), og af denne uddrage Slutningen; i Engeland veed De at min Improvisator iaar har oplevet tre forskjellige Udgaver, at OT, Spillemanden, Eventyrene, Bazaren alle ere oversatte paa Engelsk og srdeles vel optagne; at denne Erkjendelse ude og den tiltagende Hyldest jeg vinder hos mine egne Landsmnd har gjort mig godt; jeg nsker at De vil tilfie at jeg staaer nu i venligt Forhold med Heiberg, hvem mine seneste Eventyr har vundet, og som skatter disse hit og mig i dem; at vor Konge Christian VIII er mig naadig og god, at jeg har store Beviser paa hans hie Erkjendelse og Godhed for mig, at mit Sind er i Ro, at jeg fler mig lykkelig, som sjlden, min Troe til Gud staaer fast, grundet paa hans forunderlige Styrelse med mig, at jeg elsker hit mit Fdreland og er det danske Kongehuus taknemlig, at jeg egentlig ikke veed nu at have en eneste Fjende i denne Verden. Lykkelig flyver jeg nu for tredie Gang fra Hjemmet til Italien, der begeistrede mig som Yngling, nu kommer jeg der, som Marid. Guds Villie skee med mig!

Kjre Zeise st alt dette i Deres egen smukke Stiil, gjr en Slutning paa det petitske, De kan jo slaae en Streg hvor hans ender og stte dette Deres.

See det er mine mange Bemrkninger til Petits givne Biographie af mig, den indeholder de eneste og bedste Materialer til min Biographie, saa at jeg selv nsker snart at besidde denne; Petit har med inderligt Gemyt og Godhed for mig skrevet det hele, desvrre mangler han Smag i Stiil og Udvalg af Facta; men min varme Tak fortjener han dog for hvad han har villet.

Hils nu Deres Fader og Dr. Wienbarg ret hjerteligt fra mig, vi sees snart! - For den gode Hr. Kittler overstter De nok det vigtigste af dette Brev og tager Dem af Biographien. Snart banker det paa Deres Dr og jeg flyver Dem imde

Deres inderlig henglvne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus