Dato: 26. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Hamborg 26 Nov: 1845.

I Eftermiddag reiser jeg herfra til Oldenborg860 , De maa dog have et Par Ord først, et hjerteligt Haandtryk før jeg flyver over Elben. I Fyen blev jeg 10 Dage paa Glorup; Mortensaften var jeg i Odense, hele Byen lugtede af Gaasesteg; Deres Tante var taget til Marslev, men jeg saae hende næste Morgen. Paa Gravenstein hos Hertugen af Augustenborg blev jeg ogsaa ti Dage, jeg havde det velsignet og var, som i den collinske Familiekreds; daglig spadserede jeg med Hertuginden og Prindsesserne, som viiste mig de smukkeste Steder, og een Dag kjørte vi til Augustenborg hvor jeg saae alle Presenterne fra Sølvbrylluppet861 . Egnen rundt om Gravenstein er storartet, her maa være mærkværdigt smukt en Sommerdag. Paa Jernbanen fra Rendsborg kom jeg i nogle Timer her til Hamborg og boer i Streits Hotel. Den første Avis jeg her fik i Haanden var "Blätter für litterarisches Unterhaltung" og øverst stod "an H. C. Andersen", det var et særdeles smukt tydsk Digt, hvormed jeg hilsedes862 ; paa Posthuset laae Brev fra Eduard, et rart Brev og i det var en Oversættelse af en engelsk Kritik over O T og Kun en Spillemand, hvori disse to Arbeider stilledes mellem de første Romaner der existerede, det er noget for høit, men heller for høit, end for lavt, naar man flyver mod Solen863 . I neue Zeitung saae jeg Deres Tante Anna anmældt, der stod at jeg stillede Dem ved Siden af Frøken Bremer, men Anmælderen tilføiede at den tydske Kritik stillede Dem over hende . De omtales som et ægte tydsk Gemyt . – Hos Kittler saae jeg det danske Exemplar af En Skribentindes Datter, han vil nok lade den oversætte, see til at De kan forekomme ham og faae Deres Oversættelse solgt thi endnu har Kittler ingen Oversætter, Zeise har ikke Tid. Speckter har gjort 20 geniale Billeder til mine Eventyr, i det Hefte som udkommer i disse Dage findes 6, hvoriblandt de til Sneedronningen og til Hyrdinden og Skorsteensfeieren ere mesterlige864 . Jeg har seet Dramaet: den evige Jøde, det er noget evigt Vrævl !865

Nu flyver jeg til Oldenborg og derfra over Braunschweig til Berlin, skriver De til Oldenborg, da husk at tilføie Grossherzogthum Oldenburg; fra Berlin hører De fra mig; hils Deres kjære Moder, alle Søstrene, Læssøes og andre kjære Venner.

Deres broderligtsindede H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus