Dato: 6. februar 1846
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

164. Fra E. og Henriette Collin.

[6/2 1846]

Min kjre Andersen. Efter at Deres sidste Brev fra Weimar har circuleret i Familien, griber jeg atter Pennen, nrmest for at hilse Dem og for at sende Dem vedlagte No. af Dansk Ugeskrift, hvori Hauch har givet en almindelig Kritik over Dem, hvilken vistnok vil glde Dem, som den har gldet mig; der ligger meer Opreisning for Dem i dette ene Ugeblad, end i mange tydske Laurbrblade. Jeg kommer maaskee nedenfor nrmere til at tale derom, men vil bede Dem, frend De lser Artiklen, at lse mit Brev; det er jo min Skjbne at skulle meddele Dem ogsaa det mindre Behagelige.–Den frste Ubehagelighed er, at Kongen ikke vilde give, efter Henriques's Vurdering meer end 150 Rbd. for Ringen, hvilke jeg har modtaget; alle Midler have vret forsgte for at bringe meer ud af den; dette giver altsaa en Misregning af 50 Rbd.–Dernst er der endnu ikke givet noget af Deres Stykker paa Theatret; jeg vilde ikke have troet det, fr jeg nu selv har erfaret det, hvilken ubegribelig Opposition der er imod Hr. Rasmussen. Scenens Coryphhoveder stritte imod, Damer og Herrer; Phister sprger endelig Fader, om det er hans Alvor, at det skal gaae; da Fader svarer Ja, siger han, at saa er det ndvendigt, at han frst corresponderer med Forfatteren. Jo det er magelst. Den nye Barselstue er opsat paa Madam Hansens indstndige Bn om, at den ikke maa blive givet medens hun er barslende; Mulatten, veed De, trkker ikke meer; saa skulde det da vre: Kongen drmmer i denne Een-Acts Tid.–Enfin! De maa give denne Deel af Deres Skjbne i Skjbnens Hnder. Men hvorledes bliver det nu med Deres Beregning; for det Frste maa vel Deres Sparekasse-Capital angribes.–Dog herom hrer jeg naturligviis snart noget nrmere fra Dem.–Ls nu Hauchs Artikel, og bls Theatret et Stykke, siden det ikke vil opfre dem som De skriver. Naar De nu har lst denne, er De vel saa forniet igjen, at jeg gjerne kan gjre lidt Lier med Dem.–Ved at tale om Hertugen i Weimar, siger De: Frsterne selv ere mig gode, men De taler ikke om Oberfrsterne, og det vrige Forstvsen. Dette for et y har moret mig meget.

Den Hauchske Afhandling er formodentlig den, der skulde have staaet

i Ga; om Bogen selv kan jeg ivrigt ikke fortlle Dem andet, end at der ligger et Expl. til Dem hjemme hos mig; fra P. L. Mller flger vedlagt et Brev.–Hvor hurtigt det gaaer med Indstuderinger, kan De see deraf, at Hartmanns liden Kirsten endnu ikke er kommet frem. Derimod gaaer H. P. Holsts Villiam og Emma (de 2 smaa Dampskibe) og gjr Lykke. Det er sandt, nu bemrker jeg frst, at De i Deres Brev har sagt, at jeg ikke skal skrive noget om Theatret, hvis det ikke er noget fornieligt; vil De altsaa springe over, hvad jeg har sagt derom.–Naar Wulff i Jena raader Dem til at forlange 4 Louisdorer for Arket af Deres Skrifter, er det maaskee et godt Raad, men et bedre er: see at faae dem; men alvorlig talt, see at bringe noget ud deraf; naar alle Frsterne slaae sig sammen og kjbe 1 Expl. til hvert Forstbibliothek, maatte der dog kunne komme noget ud deraf.

For det Tilflde, at De oftere skulde skrive til Frue Balling, meddeles efter Jfr Nboes Anmodning, at Adressen er: Frue Helena Balling, Laxegade N0 220, 2den Sal.

Det er et lierligt Brev dette, da Jette har confunderet det for mig; der til kommer, at jeg strax maa slutte, da Sick giver mig en Plads i sin Convolut. Lev vel. Alle hilse Deres

E. Collin.

Naar jeg tnker rigtig efter kjre Andersen, er det nok min tour at skrive, thi Brev for Brev, naar Corospondence skal holdes, siger Een af vore meest udmrkede Digtere og i det Haab at De sander hans Ord er det at jeg her agter at gjste Dem i et Par Linier, Om Ga har Edvard fortalt Dem omtrent hvad derom kan siges og hvo[r]dan det staaer til ved Theatret ligesaa, imidlertid er Den nye Barselstue ansat til i Aften med Pigen fra Lyon. Saasnart der skeer noget i Deres Interese skal De erfare det,–Det er jo fortrffeligt med al den Lykke De gjr og den Erkjendelse De finder, men jeg kan ikke lade vre at tnke paa min Svigermoders Ord Nu bliver han da saa stolt at man ikke kan komme ham nr!–Forstaae mig ret kjre Andersen, stolt og stolt er 2 Ting, men det er en gammel Erfaring at en ganske almindelig sund Menneske Forstand bliver til glimrende Egenskaber naar det Hoved der gjemmer den, brer Krone.–At Hof-Atmosphren er farlig, selv for den Bedste, det veed vi jo Alle og jeg ville saa ndig at De, som har noget ganske andet at vre stolt af, skulle fle meer end ti[l]brlig Berelse ved de Stores Venskab.–I Litteraturen er for ieblikket, Corsarens uafbrudte Angreb paa Sren Kirkegaard noget af det [d]er vkker meest Interesse [her, og] det stakkels289 Offer er ikke Philosoph nok for at stte sig [ud over sin] rgrelse, men skal Nat og Dag

vre opfyldt deraf [og tale derom] til Alle Mennesker. Han har imidlertid selv kaldt [denne Skjbne] over sit Hoved idet han i en forunderlig sgt Article [i Fdrelandet] har angreb[e]t Corsaren.–Har De slet ikke tnkt paa at drage nogen Fordeel af den [Lykke Deres] Arbeider gjr i England? naar jeg siger Fordeel [er jeg lav] nok til at mene slet og ret Penge.–Skal Eng[lnderne] gratis glde dem over hvad De skrev og fik daarligt nok [betalt hjem]me?–Tnk herpaa der lod sig vist noget gjre.290

Brnene ere Gud vre lovet raske og sde, Deres Byste [bliver mt om fav]net af dem og det gaaer saa vidt at jeg engang maatte lgge den i Sengen hos Mimi som det Eneste der kunde stille hendes Taare.–Christians Adresse i Wien er Weisburggasse No 907 2te Stock, lad mig see De besger ham saasnart De er kommet til Wien. Han er syg og nedtrykt i Sindet, Gud give ham og os Alle Hjelp i vor Nd. – Deres, Dem virkelig hengivne

Mutter hilser Dem meget. –

Jette Collin.

[I Margen:

] Paa Onsdag skal Phister have Bryllup med Jf. Petersen og boe paa Hjrnet af Borgergade og Dronninge[n]s Tvergade, Rosenkilde og Schneider hrer nu til de stadige Sndags Gjster i Amaliegade.

Jomfrue Fjeldsted reiser nok nu til Italien fra Paris hvor hun er. Italienernes sidste Forestilling var Maria, la figlia del reggimento, og skal i Rdsomhed have overgaaet Alt hidtil prsteret, det gaaer dem nok temmelig daarligt og Torre viser sig som en temmelig daarlig directr, derimod er det kongelige Theater nsten altid fuldt, om Gynthers Optrden som Raul i Huggenotterne vil Edvard nok fortlle Dem.–Jeg skal skrive til Christian og har kun havt 1 Quarteer til at tale med Dem'ndash;tilgiv derfor om noget i mit Brev skulle mishage Dem'ndash;og giv Hastvrk Skyld'ndash;

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost