Dato: 27. februar 1846
Fra: H.C. Andersen, Lorenz Frlich   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden 27 Februar 1846

Kjre Ven!

Tak for Deres venlige Brev! Pakken var endnu ikke at faae, men jeg tnker at den kommer imorgen, men da maa Bogen med til Prag, thi jeg reiser Mandag Formiddag; - Jeg har talt med Frhlich, han gik strax ind paa at levere Tegninger til Eventyrene, det vil sige til Enkelte, f Ex den lille Havfrue etc, han har lovet at skrive selv til Dem derom, bringer han tilimorgen, som han lovede mig det, et Brev til Dem, da vil det flge med dette. Hvad ivrigt hans Tegning til "Hyldemoer", angaaer, som De har den i "Ga", da maa jeg gjre Dem opmrksom paa, har De ikke selv lst Eventyret, at det ikke ganske passer; saaledes som det er i Ga kan det ikke blive i vor Udgave; Frhlich maa ikke have lst Eventyret, men gjort Tegningen efter en mundtlig Fortlling, thi det er ikke Amor, men Hyldemoer, der meget niagtig er beskrevet i Eventyret, som kommer ud af Thepotten, dette maa bringes i Harmoni, Billede og Fortlling. Foruden Frhlich foreslaaer jeg Dem at skrive til Otto Speckter i Hamborg, han har, foruden de 6 Billeder, som staae i de sidste Eventyr hos Kittler tegnet en heel Mngde hist geniale Billeder til mine Eventyr, f Ex til Boghveden Ole Lukie, den standhaftige Tinsoldat, og den flyvende Kuffert. Kunde De ikke faae nogle af disse. - Her i Dresden roser man meget Richter, jeg er imidlertid kun forniet med hans Billed til Nattergalen i den braunsschveigerske Udgave. Paa Reisen og i Rom skal jeg imidlertid snakke med Godtfolk, men vi maa endelig see at faae denne Pragt Udgave ud til Nytaar, tag Dem ret deraf, den udbreder mit Navn og Deres Iver og Interesse og det er godt for "Gesamt Ausgaben". - Professor Grahl arbeider paa mit Portrt, det bliver ganske udmrket; det er en Slags Oliemalerie og genialt udfrt; han synes meget rig og da jeg nu til hans Fornielse har siddet for ham var han strax villig da jeg bad ham derom at laane Dem Maleriet til at faae en Tegning efter, han har lovet selv at gjre den, vil De henvende Dem til ham, han boer her i Dresden Judenhof N 1. - Professor Vogler har ogsaa bedet mig sidde for sig, men jeg kan ikke! jeg har ikke Tid, alle Mennesker ere saa gode at de vilde see mig, bespise mig, fre mig om, jeg er halv delagt derved. - Selskab paa Selskab flger. Alle Mennesker glde sig til Gesammt Ausgaben, og udstte at kjbe nu mine Skrifter. - Jeg tillader mig, at huske Dem paa at der ogsaa paa Augustenborg er et godt Portrt af mig. Vil De selv skrive til Maleren Hartmann fra Nyrnberg, send Brevet til Augustenborg paa en Als per Hamburg, og noteer uden paa at dersom han er i Kjbenhavn Brevet da sger ham, eller send et Par Ord til Deres Broder der vist hos Componisten Hartmann eller hos Justitsraad Thiele kan opsprge ham. Han har en srdeles smuk Tegning af mit Ansigt; dog hos Grahl faaer De det vist uden videre, og der kan De selv see det om De engang kommer til Dresden.

Denne Aften har jeg tilbragt hos Prinds Johan hvor jeg af Kongen selv var indbudt, jeg saae hele den Kongelige Familie, der alle i hi Grad vare naadige mod mig, vi drak Thee og spiiste til Aften, alle Brnene vare samlede, de kjende alle mine Eventyr. Ved Afskeden var . Dronningen saa naadig at tilbyde mig Anbefalings Brev til sin Sster af sterige. Kongen underholdt sig srdeles naadig og lnge med mig, Alt var, som i en hver elskvrdig Familiekreds.

Paa Mandag reiser jeg til Prag, bliver der 4 Dage og tager da til Wien, i Prag sger jeg mine Breve post restante i Wien gaae de til det danske Gesandtskab. nu lev vel! hjertelige Hilsener til Deres Frue og den lille Datter - venskabeligst

H. C. Andersen.

Kjre Lork!

Hr Andersen har alt skrevet Dem angaaende Tegningerne til hans Eventyr, og jeg vil kun tilfie, at hvis De nsker det, vil jeg gjerne gjre dem til nogle enkelte af Fortllingerne; - til alle kan jeg umulig paatage mig det, men det nsker De maaskee heller slet ikke. - Hvis De altsaa vil, venter jeg at faae Brev fra Dem med Formatet, Angivelse af hvilke Eventyr, De alt har Tegninger til, for at De ei skal faae Doubletter, og om muligt ventyrene selv, da jeg ei har dem.

Deres L Frlich

Lange Gasse N 30 - 3 Tr: 2

Tekst fra: H.C. Andersens Hus