Dato: 13. april 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Rom 13 Marts [April] 1846

Naadigste Hertuginde!

Deres Durchlauchtighed hrer hjerteligt og gjerne, veed jeg, om al den Lykke og det Solskin jeg paa denne Reise gjennemflyver; siden jeg var i Weimar og der var lykkelig ved det venlige Brev der kom til mig fra Augustenborg, har jeg hver Dag tnkt paa at &krive, udtale mig, fortlle hvor rigt, hvor velsignet Alt har vret og nu frst her i Rom ved Paaskefesten Slutning kommer denne Skrivelse paa Papiret; Dagene ere gaaede, som Blgeslag paa hinanden, jeg veed ikke selv! - Weimar blev mig, som mit andet Hjem; i hver Fest ved Hoffet, strre og mindre deeltog jeg, Jenny Lind var der ogsaa en kort Tid, vi hrte hende i Svngjngersken og Norma, ogsaa hun fik det unge Fyrstepar kjr, som jeg; de ere elskelige, velsignede Mennesker; med Veemod forlod jeg det kjre Sted; Arvestorhertugen havde lovet mig at jeg fra ham skulde i Jena erholde et Brev til Erkehertug Stephan i Prag, jeg ventede det med Posten, der kom intet, men opad Dagen kom Arvestorhertugen selv, han havde tnkt, saa kunde vi endnu engang sees! som en ligestaaende Ven fli han mig om Halsen, Taarene kom mig i inene, det var mig tungt, inderligt tungt at vi igjen maatte skilles. - Han har skjnket mig et Album med Billeder af alle de Stder hvilke vi have besgt sammen. - Professor Michelsen (en Holstener) havde to store Selskaber for min Skyld, hvor jeg saae en Mngde fra Schleswig og Holstein, foruden Familier fra Jena; han holdt en smuk Tale om den danske stetiske Litteraturs Betydning. I Leipzig fandt jeg samme hjertelige Modtagelse; Mendelsohn arrangerede en herlig Consert i Gewanthaus og i hans eget Hjem hrte jeg ham selv spille; i Leipzig har jeg ogsaa som Handelsmand vret meget heldig; tre a fire Boghandlere, og det de betydeligste, kom til mig om at faae en tydske samlet Udgave af mine Skrifter i stan; mine Venner arrangerede det for mig og nu, for frste Gang, har jeg Fordeel af den Kjrlighed hvormed Tydskland optager mine Skrifter; om et Aar vil saaledes disse, i 12 Bind, udkomme og jeg faaer for at gjennemlse dem 300 preusiske Daler og for hvad Nyt jeg skriver skal jeg, uden selv at besrge Oversttelse, have 3 Frederiksdorer for Arket. - Dronningen af Preusen havde naadigst skrevet om mig til sin Sster i Saxen og jeg nd derfor den re at prsenteres dem I ved Hoffet. Kongen og Dronningen vare hist milde og elskelige. jeg var een Aften hos Prinds Johan, hvis Gemalinde, der er Tvilling Sster til Dronningen af Preusen, i den Grad ligner sin kongelige Sster at jeg tiltalte hende, som Dronning af Preusen; her var en Mngde elskvrdige Brn, de kjendte alle mine Eventyr, og den mindste fortal-te mig om sit "Grantr" Juleaften. De holstenske Prindsesser var jeg en Aften hos, saae dem senere hos Frste Lowenstein; de vare saa hjertelige, saa at jeg ret kunde, troer jeg, betroe dem hver Sorg og Glde. De ere saa srdeles afholdte, hrte jeg, i alle Familier. Hos Ministeren Koneritz var jeg een Middag han frapperede mig ved sin Liighed med Tiers, det var en ganske interessant Tid jeg kom til Prag, det var netop da Trupperne skulde afsted paa Jernbanen til Galizien; flere Tusinde reiste; jeg maatte to Timer fr Affarten vre i Banegaarden. Alle Bjergene rundt om vare opfyldte med Mennesker der vilde sige Soldaterne Lev vel! Aldrig har jeg vret mere grebet ved Menneskemassen. Dat var som eet Bjerg af Hoveder og, viftende Trklder; ved hver lille By vi kom forbi, stode Folkestimmel; Toget gaaer altid om Natten, jeg saae altsaa disse Masser ved Fakkelbelysning; de pjaltede Bnder, de brune Ansigtet, det for mig fremmede bmiske Sprog gjorte et uforglemmeligt Indtryk paa mig. - Dronningen af Saxen havde givet mig et Anbefalings Brev med til sin Sster Erkehertuginden Sophie; hun havde af sig selv vret saa naadig at tilbyde mig det og jeg blev tilsagt en Aften, fandt en srdeles naadig Modtagelse; jeg maatte ogsaa lse nogle af mine Eventyr og Keiser Frandss Enke syntes srdeles at interessere sig derved; jeg traf her Prinds Wasa og Ssteren Prindsessen af Sverrig, & - Hos Ministeren Lwenstein saae jeg en Aften Prinds af Glucksborg. Lizt var i Wien, jeg var en Deel sammen med ham ogsaa Ernst hrte jeg, det vilsige han spillede for mig alene, i det hans KOnserter frst vare ansatte efter min Afreise. Her, som i Dresden, havde jeg min fri Plads i Theatret! Grev Szechenyi, Creenville, alle de frste Familier, Kunstnere og Poeter aabnede mig deres Huse, saa at jeg tidt troede det Hele er en deilig Drm; Sindet bliver bldt, Hjertet ydmygt ved saa megen Elskelighed; jeg har samlet Mod og Kraft til en ny Virken og med Guds Hjlp skal jeg idelig gaae fremad. Ved Afreisen fra Wien fik jeg en smagfuld Brystnaal af Erkehertug / inde Sophie; jeg gik derpaa med Banetoget til Grtz, en Tour som Baron Ohlen havde spndt min Phantasie for, men hans Beskrivelse var mere storartet en Banen selv, uagtet denne er hist interessant. I Triest blev jeg fire Dage, og traf her den sidste Desendent af Eleonor Uhlfeldts Familie, en Grev Waldstein, hos ham og hos den danske, samt ogsaa oldenborgske Konsul fandt jeg den bedste Modtagelse og snart var jeg indfrt i en Mngde Huse, ogsaa Gouvernren var saa elskvrdig at indbyde mig og da jeg ved Afreisen blev srdeles anbefalet Kapitainen paa Dampskibet, fik jeg den bedste Kie; Veiret var smukt og i een Nat foer vi over Adriaterhavet til Ancona. Ogsaa her var jeg anbefalet to, tre Konsuler, saa at jeg maa sige, at aldrig har jeg reist mere bequemt, end denne Gang. I Selskab med en ung Adelsmand fra Ungarn og Grev Paar fra Wien reiste jeg strax fra Ancona over Bjergene til Rom hvor vi indtraf om Formiddagen den sidste Martz; vi tre boe sammen i et godt Quarteer, jeg er srdeles vel optaget i mange Familier og fler mig derfor som hjemme. Min Fdselsdag den anden April blev endogsaa feiret; Fru Gthe der er her fra Weimar, sendte mig Blomster og de danske og svenske Kunstner indbd mig om Aftenen i deres Kreds hvor de udbragte min Skaal; fra min kjre Arvestorhertug af Weimar fik jeg etlangt velsignet Brev - men fra Danmark slet intet! ikke et Ord.

To Prindser af Glucksburg ere her, jeg har ikke seet Dem endnu, men Grev Paar har talt med dem og fortalt mig at de have vret meget forlegne ved at erholde Logie, idet de kom lige ved Festen. En Berl iner og en Dansk, gjre hver min Buste; den sidste troer jeg isr bliver fortrffelig. Alt rundt om er grnt og blomstrende; Sommeren gaaer ved sin varme Luft gjennem dette velsignede Land. Jeg bliver her i Rom til den sidste April, reiser da til Neapel hvor jeg ganske sikkert bliver hele Mai og noget ind i Juni maaskee; da gaaer Reisen til Spanien; om jeg kommer frst til Gibraltar, eller om jeg maa gaae ud fra Marseille veed jeg ikke indnu fr jeg har forhrt mig i Neapel; at jeg vilde blive srdeles glad om jeg da i Neapel hos den danske Konsul Fleischer, eller post restante, fandt et Brev fra Augustenborg; er saa rimeligt, jeg vover ikke at bede, men kun at nske! kommer Intet, lever jeg dog! den fulde Overbeviisning at Deres Durchlauchtighed, saavel som Hertugen, Prindsesserne og Prindserne ere mig, som altid, hjertelige gode! naar jeg somher i dette og tidligere Breve fortller hvor vel jeg optages, hvor godt det gaaer mig, veed jeg at Deres Durchlauchtighed vil forstaae at jeg udtaler dette i min taknemlige Glde og i Lyst til at vise at jeg vedbliver at vre Deres Naade og Godhed for mig vrdig! Gud glde og velsigne Dem Allesammen! Jeg tnker saa tidt paa det deilige Augustenborg og Gravenstein, paa de dle Mennesker der jeg fler mig saa taknemlig glad hos! - Vil Deres Durchlauchtighed bringe min rbdigste hjerteligste Hilsen til alle Deres Nrmeste og skrives der til Dronningen, hav mig da naadigst i Erindring. Gud vre lovet at den kjre Konge nu er saa vel, jeg har fra Wien, i det Adler paa mit Sprgsmaal sagde mig at det ikke vilde blive unaadigt optaget, vovet at skrive Kongen til og fortalt ham selv hvor godt det gaaer mig! Tr jeg haabe ogsaa at mine Hilsener blive bragte til Miss Howden;Dr: Steffensen & Hofraadinde Petersen - Iaften skal jeg see det prgtige Girandole.

i dybeste rbdighed

Deres Durchlauchtigheds

inderlig taknemlige

H.C.Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost