Dato: 15. august 1846
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

182. Fra E. Collin.

Kjære Ven. De siger, at det er syndigt med de korte Breve, og det er netop dette, der gjør mig angst og bange for at begynde paa et Brev til Dem; thi hvorledes skal jeg kunne fylde mange Sider med dette Dagligdags-Liv her hjemme.

Først og fremmest om Deres Levnetsløb. Jeg har gjennemlæst den første Sending med Opmærksomhed – den anden har jeg senere faaet – ; hvad Realiteten angaaer har jeg, som tidligere bemærket, saa lidet mod samme at erindre, at jeg næsten ikke rører derved. Men ved Formen, nemlig det Gemeneste af Formen har jeg meget at bemærke, d. e. det ligefremme Skrivevæsen; thi det er i den Grad skrevet currente calamo, at jeg skulde tage meget feil, om De har gjennemlæst Manuscriptet, der intetsteds viser Spor af Filen, og om De ikke egentlig har stolet paa mit Correctur-Blik; dette bebreider jeg Dem ikke, men Følgen deraf er, at jeg umulig kunde give det til en Afskriver, der sandelig ikke vilde kunne have bragt noget saadant forstaaeligt Dansk ud deraf, som kan lægges til Grund for en dansk Oversættelse; hvad var altsaa at gjøre – jeg har selv begyndt at reenskrive det, et Arbejde, som jeg næsten fortryder, men som jeg maa fuldføre. Jeg afskriver det paa denne Slags Postpapir og har sendt Webers i Boghandel 8 Ark, d. e. omtrent 3 af Deres; nu skal jeg skynde mig med Fortsættelsen.

Imorges er Fader reist med Ingeborg og Louise paa en 14 Dages Tour til Jylland; han har i lang Tid skrantet efter en Omgangssyge, en grippe, og vil vist have godt af denne Udflugt. Den var nær blevet forstyrret. I Onsdags nemlig kjørte Fenger med Kjæreste, Ingeborg og Theodor til Rungsted; i Skodsborg løb Hestene løbske og væltede Vognen; Ingeborg, som kom til at ligge under den, fik temmelig stærke Contusioner; dog har hun oppet sig saaledes, at hun gjør Touren med Fader .....

Faders Brev–at De nu har faaet Lov til at bære Ordenen, har De vel faaet; hvis ikke, saa kan De paa mit Ansvar frit gaae med den. En anden Gang skal De for en Ordens Skyld ikke henvende Dem til Adler, selvom det er en Adler-Orden.

Disputeer ikke om de slesvig?holsteenske Affairer, De faaer kun Ærgrelse deraf; men see derimod at more Dem saa godt som muligt.

Kbhvn. d. 15 August

1846.

Bestandig Deres

Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost