Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 26. august 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Ettersburg 26 August 1846

Kjre Ven!

Tak og atter Tak for det udfrlige Brev, for Bgerne og isr for den meere end boghandleriske Interesse De synes at have for mine Skrifter, jeg vil ogsaa i Eet og Alt rkke Dem Haanden, lad os derfor altid ret aabent udtale os for hinanden. - Jeg er i Besg hos Arvestorhertugen, har det srdeles vel, han er mig - om jeg tr sige - som en Ven, hengiven og god, hans Gemalinde, hans hie Forldre komme mig med en Velvillie, en Naade, imde, som var jeg ikke "en Sn af Folket", men var fdt i deres Kreds, jeg fler mig ofte ganske ydmyget ved al den Godhed. Jeg har en mgtig Lykkestjerne, tidt begriber jeg ikke hvor for just jeg skal have det saa godt. - Jeg bliver endnu her til Kongen af Holland er indtruffet og atter afreist, han tager sin Datter og Svigersn med paa Reise til Slesien, da vil ogsaa jeg bryde op og lgge Veien over Jena og der indlogere mig et Par Dage for i Forening med Volf at fa ae et Par Digte oversat, derpaa reiser jeg til Leipzig, hvor jeg ogsaa i vort flleds Anliggende bliver en 8 Dage og arbeider ene og alene for os! Men nu til Deres Brev, som ligger foran mig. Det glder mig at Reuscher overstter Biographien, han forstaaer srdeles godt Dansk og jeg finder hans Stiil temmelig flydende. De faaer, som jeg seer af et Brev fra Eduard, Biographien, den danske, sendt tilbage i en lselig Afskrift. Den kjre Ven har, jeg blev ordenlig skamfuld over dette store Offer af ham, paataget sig at reenskrive det Hele, som han skriver mig til, da han mener det ikke er lseligt for en Tydsker. Han synes srdeles tilfreds med det Hele, kun ikke Hurtigheden hvormed det er kastet over Papiret, den vil han afhjlpe; da han begyndte derpaa, anede han nok ikke hvilket herkulisk Arbeid det blev; imidlertid afskriver han nu og i alle Tilflde, ligesaa hurtig, som Reuscher kan overstte; men nu bliver det ndvendigt at De ogsaa sender ham (Eduard) det sidste Blad af Biographien, vil De da, fra mig tilfie, om han vil beholde mit Original-Manuscript, eller er det alt stykkeviis fulgt med tilbage til Dem, da gjem det for mig, thi De veed - jeg selv eier intet. - Hvad mit Portrt angaaer, da troer jeg at det af Professor Grahl i Dresden er smukkest gjengivet. Vil De ganske simpelt skrive til ham, at jeg har sagt Dem at han var villig, uden videre (det er en riig Mand) at overlade Dem til Afcopiering sit Malerie af mig, for at dette kunne komme foran i mine samlede Skrifter. Han har ganske tydeligt sagt det, saa her behves kun et lille Brev fra Dem, der siger at nu nskede De at gjre Brug af det venlige Lfte han havde givet mig. De vil nok selv kunde dmme hvor ligt det er. Har De et Aftryk af Grtners da nskede jeg nok at see dette, i alle Tilflde naar jeg kommer til Leipzig. Prven paa "Improvisatoren" finder jeg srdeles smuk og billig. Med Hensyn tilIndelingen, da har De ikke opstillet den i samme Orden, De frst tnkte, jeg seer at selv Improvisatoren, der alt er trykt, kommer hen i 8de til 11 Bind; men det er maaskee Deres Plan at variere med Bindene, og ikke give 1.2.3. osv men 1-8-9-10 og saaledes med Spring, dog altid, beder jeg Dem, et heel Vrks Dele efter hinanden. De er uvis om de 24 Hefters Indhold jeg vil her opstille disse:

1. Biographien.

2-3-4 Mahrchen

- (NB troer De at alle Eventyr kunne prsses sammen i tre Bind? Maaskee! Der er endnu 4 som ikke ere i de tydske Udgaver).

5-6 Gedichte

7 Billedbog

(alene er den kun et halvt Bind, her kunde maaskee tilfies det dramatiske Eventyr: Lykkens Blomst.)

8-9-10. Improvisatoren.

11-12-13 Nur ein Geiger.

14-15. O Z. (Denne Roman indtager kun to Bind, og ikke som De har antydet tre).

16-17. Mulatten - Agnete. Maurerpigen - Liden Kirsten etc.

18-19-20 Bazaren.

Saaledes faaer jeg kun 20 Bind eller Hefter, derimod kan jeg temmelig viist love Dem til nste Foraar et nyt Bind, nemlig "Ahasverus 1ste Deel", som jeg vil fuldende, eller rettere afpudse i Lbet af Vinteren, naar jeg kommer hjem. Det er en Digtning forskjellig fra mine vrige, den bliver to Dele, men kun frste Deel, som danner et forstaaeligt Heelt, giver jeg ud nu; Resten kan og maa hvile, maaskee et Par Aar endnu, det bliver som "Faust Fragmentet" - og jeg vil give Dem det danske Manuscript - efter givne Ord - de Maaneder forud fr de sees i Dansk. Er det Dem srdeles om at gjre at de ldre Sager blive 24 Hefter, da maa vi gjre en ny Indeling.

De har sendt mig Reuschers Oversttelse af Eventyrene, men jeg maa have min egen danske Original, det er kun med denne ved Siden jeg fuldkommen kan bedmme Udtrykkene, er det Dem mueligt at faae disse, saavel de 6 smaa Hefter, som de tre, saa kaldte "nye". Jeg skal imidlertid gjennemlse og rette i de tilsendte tydske og da selv bringe Dem disse; jeg skal ligeledes til Leipzig medbringe en tydelig IndeIing af Eventyrenes Opstilling i 3 Bind. - Billedbogen troer jeg nok at kunne hjlpe paa. rgerligt er det at en ny Udgave af en Hr Gottfried v. Leinburg, i disse Dage er, som jeg seer, udkommet i Frankfurth, jeg har kjbt et Exemplar og finder det srdeles smukt hvad det tydske Sprog angaaer. - Digtene vil give meest Uleilighed, men jeg haaber de nok kunne bringes istand og Som De selv angiver meddeles i to Bind. I Chamissos Vrker finder De, lille Lise ved Brnden (Slutningen deraf dog ikke ret oversat) Ma[rt]sviolerne, Soldaten, Tyvekngten og Soldaten b: Spillemanden, samt i Anhanget til Chamissos Skrifter "Bag Ellekrattet", et Digt der ivrigt hrer hjemme i "Agnete", og kun kan optages mellem Digtene, dersom De opgiver at lade "Agnete" overstte. - Hos Gaudy i hans Gedichte, staae to fortrffeligt oversatte Digte af mig. Dernst er af en Hr Thomsen i Berlin udkommet: Harfen der Skalden, ihvilke[n] findes en Snees Digte af mine, dog disse maa jeg lse paa ny og gjre et Udvalg af; vil De faae den Bog. I Hamborgs: Bltter fr litterairische Unterhaltung, staaer i de sidste 3 Aar-Gange flere Digte oversatte af Zeise, enkelte kunne bruges. Vil De ikke i Lbet af otte Dage sende mig her til Weimar den danske Udgave af mine samlede Digte, eier De den ikke, da har Reutscher en saadan og i samme har jeg allerede antydet hvilke Digte jeg nskede blive ikke oversatte. - 1833 kom denne Samling ud og fra den Tid ere en stor Mngde, ganske gode Digte skrevne, disse kan jeg fra Kjbenhavn sende Dem et Udvalg af i Manuscript. Hvad Digtene angaae, da troer jeg ikke vi kunne lade Reutscher befatte sig med disse. Kan ikke Kannegieser bedre? og vil De ikke henvende Dem til Grev Baudissin i Dresden, der har oversat Calderone og skriver smukke tydske Vers, han henvendte sig selv velvilligst til mig, da vi skildtes ad og tilbd at overstte for den samlede Udgave Eet og andet. Der ere flere tydske, unge Forfattere, som vist - naar man gav Oversttelsen ordret i Prosa - paatog sig et Par Digte - saaledes troer jeg Rollett i Frankfurth; er det Dem om Navne at gjre, da skal jeg nok besrge at nogle komme i Hnderne paa forskjellige der have Navnevrdi, f Ex Freiliggrath. Men nu var det mig om at gjre paa det hurtigste at faae nogle af mine danske Digte, som jeg kunde have med til Jena; send mig disse ufortvet her, Weimar post restante. Om 8 a 9 Dage reiser Arvestorhertugen og da reiser jeg ogsaa hjemad, frst, som sagt, til Jena og da til Leipzig hvor jeg gjerne nskede at kunne udrette en Deel i de otte Dage, jeg da for Sagens Skyld vil opholde mig; fra Leipzig tager jeg til Oldenburg hvor jeg bliver henimod 14 Dage og ganske er til vor flles Interesse. Undskyld nu dette af jagede, men jeg haaber indholdsrige Brev. Et Par af mine Digte i tydsk Oversttelse, foruden de ovenfor nvnte, bringer jeg med, jeg har skrevet disse ud af tydske Blade. - Hils nu Fruen og "de Smaa" og siig mig, omtrent, hvor mange Ark min Biographie bliver.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus