Dato: 10. august 1831
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

32. Fra E. Collin.

Silkeborg. d: 10de Aug. 1831.

Kjre Andersen.

De har vistnok med Rette kunnet vente tidligere at faae Brev fra mig, men min vidtlftige Correspondance har afholdt mig derfra. Uden videre at ville udvikle de vrige Undskyldnings-Grunde, jeg kunde have, vil jeg gaae over til det Vigtigere.

Jeg takker Dem meget for de Prver, De har sendt mig af Deres Lanterna magica; de have gldet mig meget; efter min Sdvane vil jeg kortelig sige Dem min Mening derom, skjndt jeg erkjender mig som en hist incompetent Dommer. Den blinde Moder holder jeg meest af; det nste Stykke (paa grosze Winterberg) holder jeg vel ogsaa meget af, men det forekommer mig, at i det frste er der Meget i Lidet og i det sidste Lidet i Meget; das heisst: i det Frste er hvert Ord ndvendigt til at udtrykke Ideen; i det sidste er vist Formen det Bedste; dog: mange antage jo denne for det Vigtigste; (idetmindste er det nok ikke klogt at bebreide Dem, at De har seet for meget paa Formen). Tre Dage af en Tyvekngts Liv: veed jeg ei hvad jeg skal sige om; De veed, at jeg holder mindst af denne Maneer hos Dem, og De kjender min Aversion for saadanne Udtryk, som: men dirke hun kunde det slle Skrog og nr var jeg bleven et rligt Skrog. Fragmentet af Indledningen synes jeg meget godt om; ligesaa om Kulbrnderen.

De mener at kunne begynde med Trykningen af Bogen ultimo August; schn! jeg troer det var rigtigst at lade den trykke hos Qvist paa stergade, som har trykket ehlenschlgers Levnet; om Forladelse jeg huskede ikke, at Planen er, at Forlaget skal slges; saa bliver der jo ikke Tale om Trykning fra Deres Side. Angaaende Honoraret kunde De henvende Dem til Reitzel og forelbigen sprge, hvormeget han vilde give pr. Ark; men slut ingen Contract, inden De nrmere har underrettet mig derom; til Printzlau maa De virkelig ikke henvende Dem; han er ikke formuende, og De har ikke Raad til at risikere et saadant Tab; han vil maaskee blive stdt; kan det hjelpe noget, maa De gjerne skyde Skylden paa mig; jeg skal nok bre det. Deres Plan, at lade den overstte paa Tydsk, glder mig; kun er Sprgsmaalet om, hvorledes dette skulde ivrksttes; jeg mener, at det var rigtigst, at De sgte en Overstter, betalte ham for dette Arbeide, og dernst solgte Manuscriptet til en tydsk Boghandler, maaskee til Perthes i Hamburg eller Brockhaus i Leipzig (i sidste Anledning kunde De henvende Dem til Lotte :); kunde De ei henvende Dem til Schley?

Deres Efterretninger om Ravnen og Bruden fra Lammermoor glde mig meget; hils Hartmann og Bredahl ret meget fra mig ....

Jeg har endnu flere Breve at expedere; derfor: Lev vel!

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost