H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin til H.C. Andersen 10. august 1831

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 10. august 1831
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

32. Fra E. Collin.

Silkeborg. d: 10de Aug. 1831.

Kjære Andersen.

De har vistnok med Rette kunnet vente tidligere at faae Brev fra mig, men min vidtløftige Correspondance har afholdt mig derfra. Uden vi­dere at ville udvikle de øvrige Undskyldnings-Grunde, jeg kunde have, vil jeg gaae over til det Vigtigere.

Jeg takker Dem meget for de Prøver, De har sendt mig af Deres Lanterna­ magica; de have glædet mig meget; efter min Sædvane vil jeg kortelig sige Dem min Mening derom, skjøndt jeg erkjender mig som en høist incompe­tent Dommer. Den blinde Moder holder jeg meest af; det næste Stykke (paa grosze Winterberg) holder jeg vel ogsaa meget af, men det forekommer mig, at i det første er der Meget i Lidet og i det sidste Lidet i Meget; das heisst: i det Første er hvert Ord nødvendigt til at udtrykke Ideen; i det sidste er vist Formen det Bedste; dog: mange antage jo denne for det Vig­tigste; (idetmindste er det nok ikke klogt at bebreide Dem, at De har seet for meget paa Formen). – Tre Dage af en Tyveknægts Liv: veed jeg ei hvad jeg skal sige om; De veed, at jeg holder mindst af denne Maneer hos Dem, og De kjender min Aversion for saadanne Udtryk, som: »men dirke hun kunde det sælle Skrog« og »nær var jeg bleven et ærligt Skrog«. Frag­mentet af Indledningen synes jeg meget godt om; ligesaa om Kulbrænderen.

De mener at kunne begynde med Trykningen af Bogen ultimo August; schön! jeg troer det var rigtigst at lade den trykke hos Qvist paa Østergade, som har trykket Øehlenschlägers Levnet; om Forladelse – jeg huskede ikke, at Planen er, at Forlaget skal sælges; saa bliver der jo ikke Tale om Trykning fra Deres Side. Angaaende Honoraret kunde De henvende Dem til Reitzel og foreløbigen spørge, hvormeget han vilde give pr. Ark; men slut ingen Contract, inden De nærmere har underrettet mig derom; til Printzlau maa De virkelig ikke henvende Dem; han er ikke formuende, og De har ikke Raad til at risikere et saadant Tab; han vil maaskee blive stødt; kan det hjelpe noget, maa De gjerne skyde Skylden paa mig; jeg skal nok bære det. – Deres Plan, at lade den oversætte paa Tydsk, glæder mig; kun er Spørgsmaalet om, hvorledes dette skulde iværksættes; jeg mener, at det var rigtigst, at De søgte en Oversætter, betalte ham for dette Arbeide, og dernæst solgte Manuscriptet til en tydsk Boghandler, maaskee til Perthes i Hamburg eller Brockhaus i Leipzig (i sidste Anledning kunde De henvende Dem til Lotte Ø :); kunde De ei henvende Dem til Schley?

Deres Efterretninger om »Ravnen« og »Bruden fra Lammermoor« glæde mig meget; hils Hartmann og Bredahl ret meget fra mig ....

Jeg har endnu flere Breve at expedere; derfor: Lev vel!

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost