Dato: 18. februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Kjre Ven! Kjbenhavn 18 Feb. 1847.

I Middags hos rsteds modtog jeg Deres venlige Brev, og ieblikkelig i det jeg kommer hjem griber jeg Pennen. Deres Brev vil blive det sidste til mig, skriver De, faaer De ikke Svar; det var lidt for haardt, kjre Ven, men da jeg nu skriver og strax gjr det, saa kommer jeg ikke mellem Deres "dde" .

Ja Skjnd fortjener jeg fordi De ikke har hrt fra mig, og det er stygt af mig, jeg rgrer mig derover, jeg skammer mig, thi det var saa ofte i min Tanke at skrive, men jeg veed ikke om De kjender denne Svaghed, som jeg har, at naar det opsttes med Brevskrivning bliver denne Opstten tidt, som var der en Troldom deri, man lader Dagene glide hen og plager sig selv med: nu skal jeg skrive imorgen! jeg vilde takke Dem for Deres smukke Digte, som jeg stiller meget hit, der er, om jeg tr sige det, i disse originale Digte en Lyrik, der overgaaer den der findes i de bedste Oversttelser vi have af Dem. Det er en gldelig frisk Bog. Jeg skal nste Gang udpege de Digte, som isr have greben mig. Tak for det tilsendte Exemplar. - Jeg sender Dem her eet igjen, ble for Pre! siger man paa Dansk. I denne lille Bog finder De omtrent Halvdelen at vre Dem ubekjendt. Det skulde glde mig om De oversatte et Par der fr ikke ere oversatte f. Ex. Blomster-Alphabeet, jeg troer man kan godt beholde den danske Orden med Blomsternes danske Navne og da give disse i Paranthes: Oversttelsen. Dernst Digtet til Rantzau, nogle af de 50 Smaavers, samt en Hustrue.

Holst sender jeg i denne Aften Deres Brev.

Her er i denne Tid et nyt Lystspil Valgerda, der handler om den Dame som i "Fdrelandet" skrev et Brev til Professor Arndt. Det lider i frste Act af nogen Bredhed, men er ellers fortrffeligt, har mange morsomme Scener og godt tegnede Character er. - Jeg er temmelig i den Overbeviisning at Fru Gyllenborg, (Heibergs Moder) har skrevet det; for saa vidt at hun er Forfatter til de saakaldte: "Hverdagshistorier". Siig mig endelig - for nu faaer jeg jo Brev og snart - hvad er det for et Angreb paa mig, der i Anledning af Deres Oversttelse af mine Digte, har staaet i et Hamborger Blad, netop i det som Wienbarg fr udgav, Flyve Posten snakker derom for at vise hvor stort det har sig med min Erkjendelse i Tydskland.

Jeg maa, som en lille, men vgtig Undskyldning, for at jeg ikke har skrevet Dem til, skjnt det var min Lyst og Tanke, fortlle Dem at jeg hele denne Vinter er sygelig; det vaade Veir er mig ikke gode, jeg er saa forunderlig nerves; derimod meget flittig, et Par nye Eventyr ere skrevne og Romanen skrider rask fremad. Den nye engelske Boghandler Bentley har allerede gjort mig et anseeligt Tilbud for. Manuskriptet, thi i Engeland, som De maaskee har, seet af engelske Blade, gjre mine Skrifter stor Lykke, isr "Improvisatoren" og "Bazaren"; jeg lrer nu ogsaa Engelsk og agter mig i Lbet af Sommeren til London, da siger jeg Dem god Dag paa Veien!

O kjre Ven! De ve ed ikke hvor kjr De er mig, hvor det nu piner mig at jeg selv er Skyld i at De kan fatte Tvivl! Men see, her er min Haand, saa fast, saa fast, jeg seer Dem i dette ieblik lige ind i inene og De smiler, som naar vi mdtes. Vi ere gode, trofaste Venner! Har De lst min Selvbiographie i Lorcks Udgave af mine Skrifter, to Bind er det! Tjen mig i at lse den; og nu lev vel! De hjerteligste Hilsener til Deres fortrffelige Fader, Deres Sster og vore flles Venner! P. L. Mller er endnu i Kjbenhavn. Gud veed naar han kommer afsted! Det er ret kjedeligt, han vilde have saa godt deraf. Lev vel!

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus