Dato: 28. maj 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28 Mai 1832.

Mai er snart til Ende, men det er, som var det Marts eller Februar! Jeg gaaer med Feber i Kroppen, eller rettere sidder hjemme, og har ikke engang Lyst til at see Faust eller Den Stumme fra Portici! - Der hnger ordenlige Vinterskyer paa Himlen, der true med Snee og Hagel! Det er utaaleligt! Hvilken Regjering vi har! og det er den 28 Maj! Vi boe ogsaa i et Hunde-Clima! Vi ere kun fdte for Snue og Feber og saa hele Sommeren at lbe April efter et ordentligt Solskins Veir med Blomsterduft og sydlig Varme. - Tab ikke Taalmodigheden ved at lse dette Brev, men jeg har selv slet ingen, medens jeg skriver det; jeg maa drikke Havresuppe og faaer kun saa lidt Sylteti deri, og alligevel siger min Doctor at jeg er en Slikmund. Hvor man kan miskjndes! - Jeg kan ikke engang digte! og det haster dog meget. Professor Weyse er nemlig bleven megen indtaget i min "Brud fra Lammermoor", og nsker at Jeg skal behandle ham "Kenilworth" paa samme Maade100. Det er et Sujet, han lnge har svrmet for og alt har en Toneverden i Hovedet til, naturligviis vil jeg gjerne arbeide med denne store Kunstner, ved hvem min Text bliver viet Uddeligheden, jeg har strax taget fat, lagt Planen og den er han meget tilfreds med, nu skulde jeg snart skaffe ham Stykket frdigt, og saa faaer vi Veir a la Nova-Zembla, saa jeg faaer Feber og Havresuppe uden Sylteti (NB: jeg kommer selv dygtig Sukker i, men det er der ingen der veed.) - I disse Dage har jeg ellers oversat et nydeligt fransk Drama, jeg saae i Dresden, "La reine de seize Ans", imorgen skal det indleveres, bliver det antaget, skal Fru Heiberg vre Dronningen. Det er nemlig Christine af Sverrigs frste Kjrlighedshistorie101 . Jeg veed ellers ikke om jeg har fortalt Dem, at jeg har vret i Selskab med Gjengangerforfatteren102 , han var meget beskeden, hflig, selv poetisk - noget man slet ikke finder i hans Vrker. - I Juli-Maaned indtrffer den odenseiske Mrkvrdighed Digteren Hr. H. C. Andersen til sin Fdeby, jeg vil haabe at De eligeerte Borgere, itide, tnke derpaa. Spriterne komme dog ud, ligeledes Frken Jakopsen og min udkaarne Frken Kalvekriter103 (jeg veed ikke hvorledes hun staves) den fromme Nonne i Klostret, hende der besger saatidt Knudsens! 104

Der kommer jo en Pokkers Mngde Fremmede til Guldbergs hrer jeg. Haucks fra Sor, baade Digteren og hans Kone105 , maaskee ogsaa Lotte ehlenschlger! Det vil blive Lier. Ifjor svrmede vi i Leipsig, iaar - hvis Himlen vil - i Odense! Desuden kommer Oluffa Skouboe fra Norge106 . De kjender hende? Hun er alt i Kjbenhavn hvor jeg daglig seer hende hos Wulffs. Det er blevet en meget smuk Pige, paa Tnderne nr. - Naar jeg kommer, vil jeg bringe mine nyeste Sager med. Det meste af "Spanierne i Fyen", noget af Romanen. Hele Kenilworth, som Syngestykke, og 7 af mine Maaneder, de andre fem haaber jeg at digte frdig i Odense. - Alle Comedie-Placaterne for det sidste Theateraar har jeg begyndt at samle og lader nu indhfte, det vil vist ogsaa more Dem at see de tager jeg med. Min sextenaarige Dronning faaer jeg neppe til den Tid tilbage fra Directionen, saa den kan jeg ikke lse dem, derimod skal de faae en tydsk Farce jeg har omkogt og indrettet til en dansk Vaudeville, som endnu ingen kjende, og som jeg ei vil indlevere fr Dronning Christine og Kenilworth ere antagne. - Den hedder "Benefice-Forestillingen"107 . See, det var jo en heel Slump! Siig nu, at jeg ikke er flittig? - Bruden fra Lammermoor har nu Alt vret givet fire Gange, og hvad der er meget paa denne Aarstid, for propfuldt Huus. Ved den frste Forestilling berede Kongen Dronningen og hele Kongehuset Bredal og mig med deres Nrvrelse, det var en Stads, som til en Fdselsdag, det skulde de have seet, jeg var i frste Parquet og var saa beklemt om Hjertet, at jeg, da det just gik udmrket godt, kom til at grde som et Barn, da jeg kom hjem til Collins, hvor de alle vare saa glade for min Lykke. - Bredal gik det ikke bedre! - Nu kommer Musikken snart ud, og jeg haaber at bringe Dem een eller anden Romanze deraf, naar jeg kommer. Han arbejder alt paa en nye Opera med Text af Overskou, (Kuhlau dde fra den, han havde begyndt paa den) den brer Navn af: "Guerillas Banden"108 . - Mit Stykke Ravnen, som Hartmann har komponeret, er nu frdigt! 109 Det udskrives alt, og vil komme paa Scenen i dette Aar, ved Saissonens Begyndelse, maaskee paa Dronningens Fdselsdag. - Nste Aar, lader det til, vil jeg ret komme paa Scenen. Men det er da ogsaa paa Tiden! Folk qvidrer Alt: "Et Dyb og dog Guds Himmel!" og flere af Viserne i Lammebruden (en forkortet Tittel den har af Theater-Personalet, og som alle Stykker med lange Navne undergaae; saaledes Rensdyret): Recensenten og Dyret110 - Syvtallet): Erik den Syvende111 osv). Da jeg ikke kommer til Odense fr i Juli (Datoen vil jeg ikke sige) haaber jeg temmeligt vist at De eller Deres Tante i Juni glder mig endnu med et Brev, De seer jo hvor rligt jeg svarer igjen. Hils Jomfrue Salomonsen mange Gange fra mig, og siig hende endnu engang Tak for hendes herlige Oversttelser af mine Digte. Hun var engang saa del at love, at hun vilde overstte min Roman paa Tydsk, men det har lange Udsigter fr den bliver frdig, imidlertid vil jeg bede hende om et ganske andet arbeide: nemlig, hellere at opfylde dette Lfte med Bruden fra Lammermoor, eftersom jeg gjerne vil have Bredals Musik kjendt i Udlandet. - Naar jeg kommer til Fyen vil jeg bringe hende et Exemplar, tillige med mine andre Digte og jeg haaber da hun i den grnne Sommer let kan forplante den danske Vxt paa tydsk Grund; saa lade vi Romanen fare! - Vil De hilse Deres kjre Bedstemoder, Tanten og den lille Forstands velse, samt Deres egne Forldre og Sdskende ret meget fra mig, og desuden vise mig den Tjeneste at lade Deres Bud give min Moder indlagte Brev. - Foersom kommer til Odense i Sommer. - Nu veed jeg ikke mere! Det er jo ogsaa blevet et langt Brev om Ingenting. Siig mig, naar De flytter paa Tolderlund? - Odense store Markede er jo i Juli112 . Det vil more mig at komme til det. Fr midt i Maaneden er det jo ikke? Siig mig det! - Da De maaskee nu lser Kenilworth vil jeg give dem Rollebestningen i mit Stykke. Elisabet: Jomf: Zrza113 . Amy): Jomf: Abrahamsen114 . Leicester): Kirkheiner115 . Varney): Hvid116 Tressilian): Schwartsen117 . Tony Forster): Foersom118 Jeanette): Madame Larcher119 . Magister Holidai:): Rosenkilde. Dvergen Dickin): Waltz120 . Giles Gosling): Holm121 . Lambourne): Phister122 . Goldtrend (Krmmeren) Ptges123 . Grev Susex): Krahg124 . - Seer De! - Nu lev vel og gld mig snart med et Brev. Med Hiagtelse Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus