H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Carl B Lorck 24. juli 1847

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 24. juli 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

London 24 Juli 1847.

Kjære Ven!

Jeg har her fra London, strax efter min Ankomst skrevet og sendt et Brev til Dem; da jeg nu slet ikke har hørt fra Dem siden er jeg i Uro, jeg veed ikke om De har faaet min Skrivelse eller ej. Det er min Bestemmelse at gaae først i næste Maaned til Skotland, hvor jeg har Indbydelse, og da omtrent den 18de samme Maaned at vende tilbage til London og paa det hurtigste reise til Weimar og Leipzig. Jeg vil der ordne Digtene, og aftale med Dem hvad der ellers kan være. Er De tilfreds dermed. Min Modtagelse her i Engeland overgaaer mine dristigste Forventninger, mine Bøger synes her læste og kjendte, som om jeg var en engelsk Forfatter. Man siger at det er ikke let for en fremmet at komme ind i den fornemme Verdens Kredse, jeg har ikke mærket hertil, og man har modtaget mig paa det hjerteligste og bedste. Den litteraire Verden er ligesaa smukt kommet mig imøde, jeg føler mig ganske hjemme i det store London, kun kan mit Legeme ikke holde det ud, thi en Anstrængeise er det! - Forleden gjorde Lady Blessington en Dinee for mig hvor Alt var stort og rigt, her saa jeg første Gang Dickens der var kommet for min Skyld: »I must see Andersen!« skrev han og jeg var meget lykkelig ved Mødet, thi han var ganske, som jeg havde: tænkt mig ham. - Saa livlig, saa elskværdig, vi bleve snart Venner, før jeg forlader London er jeg til Middag hos ham. Mit Portræt i Mary Howitts Journall, hænger i Bogladerne ved Siden af Jenny Linds, et nyt kommer ud i næste Uge, min Buste bliver gjort, jeg er optaget i Club - - ja, bliver jeg ikke fordærvet af alt dette, saa holder jeg nok! - O det er velsignet, det er deiligt! jeg føler mig Gud og Mennesker saa taknemmelig! Bentley har gjort mig et betydeligt Tilbud for min nye Roman, han vil, naar han faaer Manuscriptet paa engelsk og dette kan komme ud i London, samme Dag som den tyske Udgave i Leipzig, og den danske i Kjøbenhavn, give mig 10 PD for Arket, jeg regner Bogen til 30 Ark altsaa 300 Pund. Mary Howit har tilbudt noget lignende for Ahasverus, men hun kan ikke oversætte den siger man, da det er Vers, og jeg vil heller holde paa Æren, end paa Pengene, jeg veed altsaa ikke hvorledes det gaaer med dette Digt; jeg har imidlertid skrevet til Eduard Collin, at han ufortøvet skulde sende Dem et Manuskript til Oversættelse - er det ikke Leo der oversætter det. Lad ham kun ile dermed, Alt efter Deres Interesse, men vi tales ved før det kommer ud. - En Boghandler her i London har forskrevet fra Kjøbenhavn flere Exemplarer af mine danske Skrifter, de staae paa dansk anmældte i Aviserne og gaae godt af. Digteren Freiligrath, som lever her, fortalte mig at samme Boghandler havde sagt ham at den tydske Udgave - Deres - gik glimrende bort; han havde af den solgt henved 100 Exemplarer og naar Udgaven var sluttet - thi da først kjøbte den fornemme Verden - vilde han kunde sælge 100 endnu, jeg vil saaledes haabe, at jeg ikke skal staae tilbage for »Kong Renes Datter«, som De siger mig gaaer godt saa godt. - I »literary Gazette« vil De finde en smuk Anmældelse af den engelske Oversættelse af »Das Märchen meines Lebens« og desuden hvorledes jeg er optaget og afholdt her i London. Walter Scotts Svigersøn har anbefalet mig til Abbotsford, flere rige Indbydelser har jeg og Hofraad Hambro, den gamle Banquiers gjør Reisen med mig, Alt er under de lykkeligste Auspicier; jeg er mærkværdig Lykkelig, har man i Danmark traadt paa mig, saa oplever jeg ogsaa en lige stor Overvurdering! Jeg fortalte Dem jo i mit sidste Brev hvorledes Hollænderne havde modtaget mig. Og dog længes jeg nu efter Fastlandet, jeg regner Danmark med dertil, jeg længes efter Ro, for at ende Romanen der trykker mig, et Eventyr eller hvad Form det nu faaer om London, ligger mig ogsaa i Tanken. Arvestorhertugen af Weimar har jeg mødtes med flere Gange i Marlborough Rouse og hos Lord Palmerstone; han var som altid elskværdig. Hils nu Deres kjære Kone og Svigerforældre; glæd mig med et Brev her til London, under mit Navn, men adresseret til: Hambro & Sohn, mercants, old Broad Street No 70, i London, eller om De vil til: det danske Gesandtskab her. - Jeg maa bede Dem endnu om, at De vil sende et Eksemplar af mine samlede Skrifter og det paa det hurtigste til:

Charles Boner, Esqr i St Emeran ved Regensburg, det er en Englænder, som jeg skylder en Deel Høflighed, og som kan fortræffeligt Engelsk [skrivefejl for: Tydsk]; jeg regner ham blandt mine første Venner. De Exemplarer jeg skal have til Kjøbenhavn, haaber jeg De har sendt eller vil sende, under Eduard Col1ins Adresse. Hils Leo venligt fra mig og bed ham holde lidt af Ahasverus.

Deres af Hjertet hengivne Ven

H. C. Andersen.

Det var herligt om jeg ved min Ankomst til Weimar eller Leipzig kunde gaae den tydske Oversættelse af Ahasverus igjennem.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus