Dato: 7. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

London 7 August 1847.

Kjre Ven!

De maa endelig strax efter Modtagelsen af dette Brev skrive mig til; jeg maa vide naar det er ndvendigt at jeg kommer til Leipzig med Hensyn til at ordne Digtene og gjennemlse Oversttelsen af Ahasverus, thi denne sidste maa jeg lse fr den trykkes; der kan ved Afskrivningen have indsneget sig Feil og Leo kan have misforstaaet eet og andet, jeg maa lse det fr Trykningen begynder og skal paa to Dage expedere det Hele. - Hvorfor jeg skriver dette, ligger i, at Eduard Collin mlder mig, at det er Dem om at gjre at Bogen kommer ud hen i September Maaned; nu kan De jo snart trykke, men Tid hrer der dog til, jeg maa som sagt frst lse den og er endnu i London; slig mig endelig strax den yderste Tid jeg kan lse Leos Manuskript, thi frst nu reiser jeg til Edingburg; imorgen gaaer jeg paa to Dage der til, jeg har ikke fr kunnet komme her fra og Skottland frembyder saa uendelig meget, ikke at tale om alle de Venner jeg der vil mde; Prinz Albert og Dronningen kommer ogsaa der og Prinzen har ladet mig vide han vilde see mig paa Jagtslottet ved Lac Lamon; dog dette maa opgives og meget andet, naar det er ndvendigt jeg snart kommer og lser Ahasverus, da jeg har en Pligtsflelse til den, en Trang til at virke i dens Interesse. - Skriv mig derfor strax til, og adresser Brevet til vort Gesandtskab i London, og slig mig med Hensyn til Ahasverus hvor lnge jeg kan blive i Skottland, men endelig den aller yderste Tid, da jeg jo gjerne vil see mig om saa lnge og saa meget jeg kan; under alle Omstndigheder i September kommer jeg til Leipzig men rigtignok helst sidst i Maaneden. -

Mit Brev fra London vil jeg haabe De har modtaget; jeg har siden flt mig meget angrebet af Mathed, der jo er ganske naturlig efter det Liv jeg maa fre, det gaaer altid ud mod nste Morgen; men et interessant Blik paa London og Livet her har jeg faaet. Mit Navn har en Klang i Engeland, en Klang jeg aldrig drmte om, Alle kappes om at glde mig og viise mig Opmrksomhed, to forskjellige Portrtter af mig er allerede i Bogladerne og en dygtig Billedhugger har gjort en srdeles kjn Buste af mig, det er et udmrket Arbeide og der vil komme et Staalstik efter den. - Hos Lady Blessington, der gjorde en Dinee for mig traf jeg frste Gang sammen med Charles Dickens, han er et elskeligt Menneske; og har fra vor frste Sammentrffen kommet mig med den inderligste Hengivenhed imde, forleden bragte han mig selv alle sine Vrker herligt indbundet og heri skrevet: Hans Christian Andersen from his Friend and admirer Charles Dickens. De hieste Kredse og de meest begavede Mennesker have modtaget mig saa godt, saa hjerteligt; Atheneum-Club, den frste her, har indbudt mig som "bermt fremmet", paa to Maaneder, jeg overvldes af Hder og Godhed, kan ikke modtage Trediedelen af Indbydelser, man stter mig saa hit at jeg seer mig selv ganske lille bitte! jeg fler en Slags Undseelse, der i dette ieblik indflyder mig, den Bn til Dem, viis ikke dette Brev til Fremmede, man kunde misforstaae mig idet jeg pralende udtaler hvad der ieblikkelig fylder mig. I Paris vil snart mine Skrifter ogsaa udkomme. Boghandler Bentley, der viser sig som en srdeles Ven af mig, har gjort mig et stort Tilbud med Hensyn til min nye Roman, naar han kan udgive den, samme Dato og Maaned, som den udkommer paa Tydsk og Dansk. - Alt gaaer utroligt godt, jeg har en Lykkestjerne og det er Gud! -

- - -

Og nu lev vel, kjre Ven! Skriv mig som sagt strax til og den aller yderste Tid, thi jeg vil gjerne blive saalnge jeg kan i Skottland, hils Deres Kone og hendes Forldre og lad mig, om De kan, hre noget gldeligt om Afslutningen af vor Udgave og de illustrerede Eventyr.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus