Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. september 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Ettersburg den 9 Sept 1847.

Min kjre ssterlige Veninde!

jeg er i Sachsen hos min kjre Arvestorhertug, paa hans smukke Jagtslot; strax da jeg kom til Weimar1821) tog han mig i sin Vogn herud og er saa velsignet og hjertelig; De skulde kjende ham, han er et elskeligt, godt Menneske! - Om nogle Dage gaaer jeg til Jena og Leipzig og da: maaskee jeg for Dit Aasyn staaer, Naar mindst Du troer mit Komme!,1822) dog fr om 14 Dage bliver det da ikke, jeg var meget nerveus og afficeret da jeg forlod det kjre Engeland og De vil forstaae det, thi baade Legeme og Sjl fik for meget at maatte bre; jeg troer nsten, at den Hyldest, det Vrd man i alle Klasser tillagde mine Skrifter, kort den ny Livs Stilling jeg flte mig i, afficerede mig meest. Jeg gik fra London ud til Seven Oaks1823) hvor Boghandler Bentley har en smuk Villa, her blev jeg i to Dage hos de fortrffelige Mennesker; Manden og Snnerne kjrte mig nste Dag1824) til Tunbridge hvor Jernbanen lber og saa naaede jeg Ramsgate, her fandt jeg i Hotellet hvor jeg steeg af Brev fra Dickens,1825) han skrev at han ventede mig til Middag i sin Familiekreds; han havde leiet sig et lille Huus ttved Havet, tre engelske Mile fra Ramsgate, jeg kastede mig i en Vogn og rullede afsted. De skulle see hvor velsignet jeg af ham, Kone og Brn1826) blev modtaget; Spisestuen vendte lige ud til Havet, der vltede sine lange Blger op mod Huset, en Italiener spillede Lire uden for, Dickens talte Italiensk med ham, gav ham Penge og Frugt; han er hist hjertelig. Og vi talte, ja det gik ganske godt, jeg kan nok klattre om i en engelsk Conversation, nsten troer jeg at jeg har Sprog Talent, Dickens siger endogsaa at det er meget stort! - Vi talte om Danmark og jeg nvnede Dem,1827) Datteren af Schackspears Overstter,1828) som een af de som srdeles hyldede ham, og han nikkede glad og bad mig bringe Dem sin Tak. - Nste Morgen da jeg i Ramsgate kom ud paa Broen for at gaae ombord til Ostende, stod Dickens der,1829) han var paa sin Fod gaaet her til for at see mig endnu engang, rkke mig Haanden og vre den sidste som fra Engelands Kyst tilraabte mig Farvel! var det ikke smukt! - Vi bleve enige om at skrive hverandre til og skildtes, som gamle Venner; jeg saae ham svinge Hatten og Skibet fli afsted. - Over Belgien tog jeg til Cln og da ned af Rhinen, over Frankfurth til Weimar; Arvestorhertugen er saa magels hjertelig mod mig, vi kjre daglig sammen, og det er mig ganske underligt at sidde ved hans Side, mens Vagten kommer ud, Trommerne gaae og alle Folk staae rbdigt og hilse; jeg er ganske geneert, thi det Hele kommer jo slet ikke mig ved, jeg kan ikke hilse igjen, og synes det er som var jeg i en fremmed Verden. - Underligt er det dog! jeg har oplevet hvad jeg ikke som Dreng turde drmme; en Lykkestjerne staaer over mig, og den er Gud: - Denne Reise har oprullet for mig hvilken Mission jeg har, jeg fler at jeg har en uendelig stor Virkekreds! Gud give mig Kraft! jeg fler der er noget helligt, noget stort i at kunne tale til Tusin[der]. Gid jeg ret maa kunde virke, gid jeg maa kunde gjre noget dygtigt og godt! - Jeg elskede eengang Kunsten for den Glorie der er om den for Verden, Gud skee Lov, nu elsker jeg den for det Guddommelige der er i den! - Ingen see mere mine Svagheder i hvad jeg endnu har givet, end jeg selv, det maa blive bedre, jeg har faaet en Hyldest, en Kjrlighed der siger mig, strb, strb, forstaae hvad Du skal og maa! - O min hele Sjl er fuld af Tak og Ydmyghed! - De vil forstaae mig! - Hils vore flles Kjre, og naar Deres Broder Christian kommer, da bring ham en trofast Broders Hilsen. Seer De den kjre ehlenschlger, da hils, hils! Just i min Lykke og maaskee Overvurdering, har jeg en Flelse af hvor stor han er! sige ham det, kan jeg ikke, han maa forstaae mig uden det. Hils Villiam og den kjre Jrgen, Frken Cold ikke at forglemme, Kock og Deres Sster.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

[Udskrift

]

Frken Henriette Wulff Adresse

Hivelbaarne Hr Etatsraad Ridder etc. Kock

Ny Kongensgade Kjbenhavn

anbefales!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus