Dato: 3. oktober 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Kjbenhavn 3 Oktober 1847.

Kjre Ven!

Jeg er inderlig glad ved at De overstter Ahasverus, jeg veed at De gjr det med Kjrlighed, og at ved Deres Interesse er det mueligt at den kan slutte "gesammt Ausgaben", der skal vre frdig til Julen; jeg har med Hensyn til Digtningen og enkelte ved Afskrivningen indlbne Feil, vistnok ogsaa i det Manuskript De har faaet, en Deel at sige, men frst vil jeg tage for mig Indlget i Deres Brev, og besvare det.

1. Afdeling.

"I Hsten har gypterne en Fest som kaldes Cherubs", rigtigt.

Den unge Hind paa Beters; rigtig

Taarnet Psephenon.

Anden Afdeling.

Sudras ("Sudras fdtes af Bramas Fod).

"Niildalen Speil af Snillets Golgatha" c: Niildalen viser som i et Speil den Korsfstelse Aand og Dygtighed i sin Fremadstrben maa taale c: Niildalens begavede Folks.

Tredie Afdeling.

"Er den korsfstede fra Gud udsprungen

"Hvad heller blev han fdt som vi af intet!

det er rigtigt!


"Hele vor Familie vil tjene, som dit. Slb" c: Schleppe.

"Jeg seer ved Bauners Flamme. Bauner og ikke Baumer. De erindrer at Bauner ere Baal, som tndtes i Norden til Tegn at Fjenden nrmede sig.

"Har alt Nordens Iis udaandet Sundhed" c: indaandet Sundhed.

"Maria Josephs Sn, som blev korsfstet osv. " er rigtigt, Ahasverus udtaler sig ikke heelt, men erindrer "Nazareren hvem jeg c: "stdte bort fra mit Huus", men disse Ord underforstaaes. - .

"Han lyste sin Forbandelse" c: Dansk Talebrug c:: han forbandede.

"Til Templet Kaaba": Kaaba c: en fiirkantet Bygning i Templet i Mekka", see Conversations Lexicon.

"Af Profeten er lovet Paradiis hver den, som kjmper, om kun saalnge Kamelens diende Unge kan slippe for at inddrikke Luften c: slippe, det er ikke "sich entfernet", nei det er at slippe Yveret med Munden, holde op at die, holde op at patte et ieblik for at trkke Luft.


Fjerde Afdeling.

"Din Kirkehund! er rigtigt paa Dansk.

"Det blusser slsomt op i mine Tanker,

Som om jeg var den hele Verdens Sum c: Verdens Sum.

"Mrke I ei Toneflammen! - Vil De forandre denne Linie, som ikke er god til:


Hr Guds Rst fra Fuglehammen

Under Skovens o. s. v.


"Og seer da de dbe for Spas en Hund o. s. v."

derom skal jeg nedenfor tale med Dem.

"Min gamle Skosaal er en Visk paa Rgelsekarret den stiger ved Narrefesten, brndte man alle ildelugtende Ting paa de hellige Kar, Skosaalen brnder og stiger, som Rgelse; men om hele denne Scene vil jeg, som sagt, nrmere tale.


"Johan af Kalken", det gaaer paa Ziska.

"Sortebroder", det er vel bedst at De kalder ham "Kapuciner"

"Hvad Guttenborg har grebet er dog kun en broget Nit, c:naar man trkker Lod, er de tabende Kugler altid et Nit.

"ombord paa Caravellen er rigtigt

Colons Landet c: Columbus Land.


I tredie Afdeling maa jeg gjre Dem opmrksom paa en Skrivefeil, den findes i den Afskrivning jeg har faaet og altsaa rimeligviis ogsaa i Deres Dem tilsendte. Det er fra Slutningen af Scenen hos Attila, den gamle Eeg har talt, Vindens Chor er hrt, da flger Nordens Hilsen, der ender med

"Sov og strk Dig sundt i Asken,

Hvor de blodig store Stykker

Steges, skaaret ud af Asken,

der skal staae c: skaaret ud af Oxen" (ikke Asken).


Fjerde Afdeling.

Her staaer strax i Begyndelsen i Canosa

Den keiserlige Kngt.

"I spotte os! Saa skal da ogsaa Satan

Faae Nb og Kler i Eders raadne Krop!

En ldre Kammerat.

Lad vre Ditlev! Dreng mig lyder Du!

Her er ei Tid o. s. v.

vil De forandre det til

Den keiserlige Kngt.

I spotte os! saa skal da ogsaa - -

En ldre Kammerat.

Ditlev!

Her er ei Tid o. s. v.

(derved gaaer ud Satan faae Nb og s. v.


I den nste Sang med Overskrift Midnat begynder Ahasverus' Monolog: "En Verdens Aand er denne Christendom", i samme, lngere nede vil De udelade "med Spot de kolde Stjerner see paa ham!" - og derpaa forandre det efterflgende saaledes.

Knuust er hans Stolthed, men ei knuust hans Had!

Det blunder, men den Blunden fder Drmme,

Saa Jorden bve vil naar de opfyldes,

Gregor jeg seer i dig o. s. v. o. s. v.


lngere ned(e) med Korsfareren siger Ahasverus

"De drage bort, hver drives af sin Lyst,

her skal udelades et Par Stropher, saa at Replikken bliver saaledes:

1. "De drage bort, hver drives af sin Lyst

2. Europa gyder ud sit Folk og det forsvinder

3. Som Bjergets Floder ovs. osv.


i den flgende Scene mellem Ahasverus og Bygmesteren, siger denne

Vor Bygning her, som sagt er kun et Tegn

Paa Seclets Snille, Herren bygger fort,


der skal staae: Gud han bygger fort og Resten af Replikken.

Sin store Bygning, hvor deri sidste Slgt osv.

udelades.


Ahasverus.

Historien forkynder osv. eller for at det kan vre ganske tydeligt vil jeg afskrive hvad der skal staa.


Bygmesteren.

Jeg tvivler ei, der er en Verdens Aand,

Historien forkynder Evangeliet!

Vor Bygning her, som sagt, er kun et Tegn

Paa Seclets Snille. Gud han bygger fort - -

Ahasverus.

Historien forkynder osv.

Efter Scenen med Bygmesteren kommer et Afsnit med Overskrift Huulvei, dette Afsnit udelades, da det spreder Interessen, det hele sammendrages til flgende:

Huulvei

(Kamp mellem Kjbmndene og Borgridderne, imedens synger en Nattergal i Busken)

Nattergalen

Hr Guds Rst fra Fugle-Hammen

Under Skovens dunkle Trer:

Brave Mnd, som holde sammen

Have tolv Mnds Styrke hver.


Derpaa kommer Klosterkjkken, hvor De vil forkorte Satans Monolog saaledes:

Det er den hellige Julefest,

Koges skal der og brases.

Fr vi vide det Bisp og Prior

Komme her hjem fra Jagten,

Maden er udsgt, Vinen er god,

Kejseren har den ei bedre.

Koncubinen er nok saa smuk,

Hun og Munken er hjemme.

Elskovspanterne lege saa rart,

Inde i Kirken de stie.

En lille Djvel.

Jeg vilde saa gjerne i Kirken gaae,

See paa Munken og Nonnen,

Lre af dem det lystige Spil,

De gjr' saa helvedes deiligt!


Chor

Det er den hellige Julefest,

Et sel vi fre til Kirke

Selv har vi lavet os Bisp og Prst

Ngne Jomfruer dandse bedst

Skjnt Skoene ikke knirke,

Vi lse Messe saa fl og styg,

Jomfruen osv. osv. (hele Resten)

I Scenen mellem Sortebroder og Ahasverus hvor der tales om Kolombus, staar:

Han talte med en Kundskab og Begeistring,

herefter skal de 6 flgende Linier lyde saa

Fortalte os sit hele Ungdoms Liv

Han ved sit Ord og ved sin Tale henrev

Den vakkre Lge, Lodsen og Prioren.

I ham han vandt en Ven. Vi skildtes ad

I Salamanka hrte jeg ham atter etc.

I Slutningen af det hele staaer en Sang af Ildfluerne, efter dette synger Skovens Aand, "Vee, med et Kys forraadte ogsaa Judas!"

De beholder denne ene Linie, og udsletter Resten af hvad Skovens Aand siger "Nu er det skeet etc" da samme nyeligt er sagt.

Under Afdelingen Verdens Havet staaer et Chor med Overskrift Blgerne, dette forkortes til flgende.

Svulmende bre vi rigladte Skibe!

Alt blevet strre, samvirkende Hele,

Vimplerne vaie, som Seierstropher!

Resten bliver uforandret.

Jeg troer hele fjerde Afdeling vil vinde ved disse Forkortninger, og saaledes trykkes den danske Udgave, er der noget De ikke har forstaaet her, da sprg mig, men lad mig endelig faae Deres Oversttelse af fjerde Afdeling at lse fr den sendes til Lork, jeg skal strax sende den tilbage, men jeg maa endelig see om De har forkortet rigtigt. Deres taknemmelige Ven

H. C. Andersen.

[tilf. i marg.]

NB. Det er sandt, i anden Afdeling er at bemrke i Scenen mellem Ahasverus og Veronika, der staar i Deres Manuscript hos Ahasverus:

Den hede Aske nedvlted'

Som Skylregn i Efterhst,

(her skal skydes tre Linier ind, jeg troer at Lork fik disse paa et lst Papir, der stod om Herkulanum etc., men her har De tre bedre, De vil nok finde ud af det.

Guds Finger i Lyn og Skyer

Udsletted de grske Byer,

O, det var en Lise og Trst!

Vi Fanger osv.

Jeg troer ogsaa at vi i anden Afdeling kunne udelade hvad Persiens Aand siger, det er noget mat. -

I tredie Afdeling Arabien siger Beduinen: "derfor vrinsker du, som hrte jeg den skingrende Kobbertrompet", der skal staae, "som hrte du". Den hele Digtning vil jeg dedicere H. k. Hihed Arvestorhertugen af Weimar, jeg skal sende Dem Dedicationen, men hrer vist frst fra Dem, send endelig Brev til mig directe med Posten; adresseret til Excellencen Geheimeconferensraad Collin i Amaliegade, Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus