Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. november 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Kjbenhavn 25 Nov 1847

Naar De modtager dette Brev vil jeg tro at De fra Zeise ogsaa har Resten af Ahasverus; jeg har faaet, lst og tilbagesendt sidste Deel, for flere Dage sidenl. Han har i utrolig kort Tid skilt sig ved dette Arbeide, oversat det srdeles correct, og derfor har jeg takket ham, derimod har jeg en Flelse af at hele Duften ikke er den samme, som i Originalen, Sproget forekommer mig haardt, noget jeg vel indseer ikke kan vre anderledes naar man vil vre saa tro, som han har vret, men just i denne Digtning er Duften, Sproget, maaskee det meest fuldepdte i Originalen. Hvad gjr vi? Har De ladet Wolff file paa hvad der rimeligviis alt er trykt, lad dog ham eller Bdtker endelig beaande hvad De endnu har i Manuskript! paa Dansk er det ganske magelst smukt udstyret, jeg har de to frste Ark reentrykt fra Bjanko-Luno, ogsaa dette ligesom giver Udseende. Henimod Julen vil det, som De jo ikke har imod komme ud, jeg beder Dem, skulle De imidlertid blive frdig fr med den tydske Udgave, De da, eftersom det er saa Faae, der have den i Danmark, ikke vil sende den her til, da jeg ndig vilde at man, selvom det kun var een Dag forud, man her hjemme skulde gjre sig bekjendt med den Tydske og ikke med den danske Udgave. Dedicationen har jeg sendt Zeise, men vil dog her lade den flge med til Dem, vil De paa et Blad foran i Ahasverus lade den smukt indstte. Her er ligesaa et Slags Forord, som jeg haaber De er tilfreds med.

Nu vilde jeg gjerne vide hvor mange Exemplarer De i det Hele havde bestemt mig, om jeg har faaet disse, eller hvormange jeg haver faaet flere? Dette skriver De op, dernst hvis det sidste er Tilfldet, da min Gjld til Dem, dernst for Indbinding etc. - heraf kan jeg see hvor mange Exemplarer jeg endnu kan kjbe af Dem. - Med nye Oplag, venter jeg naturligviis at De for ethvert saadant, giver mig tre Exemplarer, det er jo ikke ubilligt? dernst af den illustrerede Eventyr Udgave, 10 Exemplarer.

Vil De sige mig hvem De har sendt til. Jeg veed at Hertugen af Weimar og Oldenborg, ligesom Eisendechers og Beaulieus have faaet deres, om Kongen af Preusen veed jeg derimod intet, men at Kongen af Sachsen, ikke har faaet uden det frste Bind, med min Biographie i, det er vist, jeg er blevet sikkert underrettet derom; jeg troede ogsaa at det kunde vre af en Slags Interesse for Dem, at Deres Lands Konge fik de samlede Vrker. Fru Baronesse von Decken i Dresden besrgede samme. Vil De, vre saa god, dersom der med Hensyn til Kongen er besrget fra Dem, da at fa ae at vide hvorledes det kan vre han ikke har modtaget dem, og er der en Misforstaaelse, da srg for at han paa det hurtigste faaer det Hele, med Undtagelse af Biographien. Baronesse Decken vil besrge det. - Hende har De sendt min Biographie og Improvisatoren, de senere Bind derimod ikke, vil De, som Mellemvrende med Dem og mig, sende hende Resten, heftet som den er. Jeg beder Dem at Arvestorhertugen maa vre den frste som faaer Ahasverus.

Dedicationen vil De see er:

Hans Kongelige Hihed

Carl Alexander

Arvestorhertug til Sachsen-Weimar-Eisenach

af taknemligt hengivent Hjerte

og i allerdybeste refrygt

H. C. Andersen.

Fortalen til Ahasverus er saaledes:

Samlingen skulde slutte med "Aus meiner Mappe": under hvilken Tittel var paatnkt at optages trykte og ikke trykte mindre Arbeider; da imidlertid den strre Digtning Ahasverus er fuldendt, har jeg med Udgiveren troet, at det kunde have mere Interesse at samme fandtes i "samlede Skrifter", deels for sin mueligviis strre Betydning, deels for sin Nyhed. Den hele Samling, der aabnedes med et for Tydskland alene skrevet Indlednings Vrk, sluttes saaledes med et nyt, der jevnsidig med den tydske Udgave frste Gang fremtrder i Originalsproget.

Med Tak og Hilsen til Vennerne af mine Skrifter i det kjre Tydskland, hvorfra saa megen Glde og Opmuntring for mig er udgaaet, bringer jeg een af dets dleste der min yngste Digtning.

H. C. Andersen.

Kjbenhavn November 1847

Lad mig nu snart hre noget "Behageligt" fra Dem;

hils Deres kjre Kone, Datter og Svigerforldrene; Reitzel veed jeg, lnges ogsaa efter at hre om Illustrationerne.

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen.

E.S.

Siig mig til hvilke Theatre Mulatten og Maurerpigen ere indsendte og om de begge ere det. (Glem ikke at svare).

Tekst fra: H.C. Andersens Hus