Dato: 27. oktober 1832
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lrdag d. 27de Octob. [1832]

Gode Andersen! Jeg har idag to Ting at sige Dem (ellers havde De intet Brev faaet fra mig). For det Frste, vil jeg bede Dem, naar De seer Fru Lesse, da at hilse hende uhyre meget fra mig, det gjr mig saa ondt, at jeg ikke saae hende oftere, at jeg ikke den sidste Sndag125 kunde komme ud til hende; - hvor det dog er tungt, at alt Elskeligt i Livet farer en saa flygtigt forbi at man netop faaer Tid til at klynge sig til det, og - savne det! - Er den lille Semand126 igjen ude? Fru Lesse er vel nu flyttet ind paa Broen? Vil De engang sige mig hendes Adresse, jeg mener, "ret snart", f Ex naar De nste Gang skriver til Odense, dog, det bliver maaskee til Guldbergs? - See det var det Frste! - For det Andet, vil jeg fortlle Dem, at det fornjer mig, at jeg maae takke Dem for et Par af de behageliste Aftner jeg tilbragte i Kjbenhavn, jeg mener, da jeg saae den Stumme og Bruden fra Lammermoor! - I Aften, eller paa Mandag gaaer da Deres "Ravn"127 , gid jeg dog kunde vre med og see den, De maae da endelig beskrive os ret njagtigt hvordan Alt er tilgaaet, Musiken skal jo vre svr; men meget smuk - Mon De vil vre noget bange den Aften? De faaer vel som sdvanlig en heel Deel opmuntrende Nik! - Jeg befinder mig meget vel efter min Reise, her hjemme synes de Alle at jeg er bleven saa munter, Kjbenhavn er ogsaa en herlig By, der er saa meget at see, og saa mange interessante Mennesker, jeg reiste nu ogsaa derover med det Forst, at ville more mig, og det gjr jo allerede meget! - Vi have det ret behageligt hos os i denne Tid, en meget god Veninde af Moder, en Fru Seltchier128 har tilligemed sin lille Snnedatter opholdt sig en 6, 7 Uger hos os, Fru S.- er saadan en livlig underholdene Kone, den lille Grethe et lille nydeligt Barn som vi Alle holde saa meget af; den stakkels Frue Seltchier har lagt de sidste 10, 12 Dage af Rosenfeber; men hendes aandrige Livlighed forlader hende dog aldrig, skjndt hun i sit Liv har havt saa megen Sorg; men det er sandt De kjender hende jo: En gammel Marie som efter et langt stormfuldt Liv er kommen i Rolighed hos Johannes! Det er jo den Lignelse som De selv for 3 Aar siden brugte om hende. Har jeg ikke en tro Hukommelse? Jeg beholder undertiden, ja ofte, et lst henkastet Ord isr, naar det er smukt eller vittigt, i mange, mange Aar. - Hvor det dog er et deiligt Efteraar vi have, jeg spadserer ogsaa hver Dag, for et jeblik siden fik jeg den deiligste Provindsrose forrende som var plukket i det Frie, er det dog ikke meget? Har De nylig skreven noget Smukt? Stod det lille Digt til Wiggo Drewsen i Kjbenhavnsposten? 129 Jeg har ikke seet det der, det var i mine Tanker saa smukt, jeg kan ikke begribe at Fru Lesse ikke holdt af det! - Naar De skriver Noget saa lad os dog see lidt af det De veed hvor meget det glder os! - Hvordan gaar det med Tandpinen? Hvad sige de 6 vandblaa jne? Jeg mener Frknerne A, B, C - s! - I Deres Sted vilde jeg holde mig til de sidste, De kan troe det var i Grunden dog det Bedste! (Bliv ikke vred over denne lille Anmrkning gode Andersen!) Lev vel ret vel, og glem ikke at hilse Fru Lesse! Jette H -

Jeg skal hilse dem ret meget fra mine Forldre og Sstre. - Seer De undertiden Kirchheiners?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost