Dato: 14. januar 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 Jan 1833.

Gldeligt Nytaar! Tak for Deres sidste, venlige Brev, De skulde alt tidligere have faaet Svar, men De har jo dog hrt fra mig, paa en Maade, og det baade i Skrift og paa Tryk. Nu kommer jeg ogsaa med et meget langt Brev, De vil da tilgive min Dvlen og ikke straffe mig med Taushed, thi, rlig talt, jeg lnges efter at hre fra Dem, om Dem selv og om mine Maaneder; ja, nu troer De nok at det sidste interesserer mig mest - Fy! det er slet tnkt. Om en 6 Ugers Tid tnker jeg at jeg kan sende Dem: "Dronningen paa 16 Aar" tidligere kommer dette Stykke nok ikke til at gaae136 . Jeg gaaer ellers med Hovede og Hjerte fuldt af Ideen om at reise til Udlandet; ja, men reise i dette Foraar; min Ansgning137 er inde! men Gjengangeren138 skal reise, og det er ikke rimeligt at Danmark lader to Poeter flyve ud [paa] eengang, saa jeg tr ikke ret sikkert haabe det, fr han om 2 Aar kommer tilbage, men det er jo en grusom Tid! nei, nei! jeg maa bort! bort i dette Foraar, jeg udholder det ikke lnger. Men hvorfor ikke - Ja, jeg er et underligt Vsen! mit Hjerte er en Dagbog, hvori enkelte Blade ere sammenlimede, men Bogen selv til hver Mands Eftersyn. De fleste Grunde til mine Handlinger staae paa de tillukte Blade. Visse Folk troe vel, at Papiret er saa tyndt at Skriften skinner igjennem, men paa denne Maade veed De nok, man lser bagvendt c: galt. Collin har troet at det vilde hjlpe meget til min Reise, at jeg blev Kongen anbefalt af vore frste Digtere og sthetikere, jeg synes og Heiberg som jeg, at det er lidt underligt, at den ene Digter skal have Skudsmaal af den anden, men det maa Collin forstaa, han er Mand derfor. Jeg har saaledes faaet 5 Skudsmaal, der ere indsendte, og de vil vist engang [i] Tiden vre interessante for vore Efterkommere at see en saadan Eenighed mellem Poeterne om een af deres's Folk. Ingemann siger at jeg har "en ualmindelig Gave til at fremstille Billeder og Scener af Naturen og Menneskelivet", taler om min "poetiske Natur" & & (det lader som han har vret i stor Forlegenhed med hvad han skulde sige). Heiberg troer at finde hos mig "et Lune som er nrbeslgtet med vor bermte Wessels", og udvikler sig i det Hele meget smukt om mig. Oehlenschlger erkjender mig for "en ung Digter med Phantasie Flelse og Viid", "at jeg kunde digte fr jeg kunde lse og skrive," og at man kan haabe, at min Reise "vil bre gavnlige Frugter for Fdrenelandets Litteratur." rsted (Physikeren) "vil kun udpege" hvad alle vore sthetisk stridende Partier erkende hos mig: "Phantasie og sjelden Magt over Sproget"; han fortller om mit store Publicum & & og at jeg vil gjre mig Reisen vrdig. Professor Thiele er meget beskeden ved at anbefale "en ung Mand der alt har prsteret meget i et Fag, hvori han selv kun har forsgt et underordnet Anlg". "at han ofte har flt sig gjennemtrngt af rbdighed for den Genius (i mig) der kjmpede mod nsten alle ydre Forhold, og nu snart havde beseiret dem." "At han nsker jeg maa reise, ikke alene for min egen Skyld, men for Fdrelandets & &!" Det er virkeligt fortrffeligt! Nu faar vi at see hvad der skeer! jeg fortvivler kommer jeg ikke afsted. Mon dieu! Dersom jeg kan reise i to Aar, da er min Plan flgende! (Vil De behage at tage Tydsklands, Frankerigs og Italiens Kort). Jeg reiser i Mai, over Lbeck, Magdeburg og Weimar til Nrnberg, her bliver jeg en kort Tid, og gaaer da til Mnchen, hvor jeg vil blive en Maaned. Den flgende Maaned gjr jeg Fodtoure i Tyrol; siden tumler jeg mig en heel Maaned i Schweiz, besger Montblanck og Schauffhausen; kommer nu over Metz eller Lyon til Paris hvor jeg tilbringer hele Vinteren. I Februar tager jeg til Genua derfra over Pisa og Florentz til Rom, hvor jeg bliver fra April til Juli. Julimaaned er jeg i Neapel, August paa erne deromkring; September og October igjen i Rom. November og December i Florents og Venedig, Januar i Wien og Marts eller April enten i Odense eller Kjbenhavn. Kan jeg derimod kun blive 1 1/2 Aar borte, da gaaer jeg strax til Paris, bliver der i 3 Maaneder. Er August i Schweiz og i October i Rom. I Februar tager jeg til Neapel og Mai over Rom, Florents, Venedig og Wien, saae at jeg i October 1834 seer Danmark igjen. Men kommer jeg nu ikke bort iaar, ja, saa bliver jeg gal! Dog er alle disse meddeelte Sager halve Hemmeligheder; man veed jo endnu slet ikke hvad der bliver? Rygtet siger at Skuespiller Nielsen139 er forlovet med en Frken Kjerulf140 , Datter af en afskediget Major; forleden Aften, siges der, skal Mad: Wexschall i sidste Act af "EIverhi" hvor hun sidder stille med Nielsen, have talt hemmeligt med ham saaledes at han fik et Liggfald, (men han biede da med det, til Stykket var ude)! Det er en ypperlig Acteur! Heibergs Oversttelse af "La plus beau jour de la Vie"141 blev da formeligen udpeben. Det er temmeligt plat, desuden mangler det ganske Interesse. Directionen vil at det skal gaae rundt. Det vil blive lystigt. Juleaften var jeg hele tre Steder, frst hos rsteds142 , hvor jeg fik en smuk Tegnebog af Tr, med aftrykte Kobberstik, en ske med Penne og et Digt af Etatsraaden selv. Dernst gik jeg til Julelierne i Foreningen, hvor der ret var moersomt; ud paa Natten spiiste jeg hos Collins og fik ved Afskeden der, idet jeg gik, et smukt lille Skriverti af Luise. Parodien paa "Faust", der gaves i Foreningen var ganske ypperlig! isr var Musikken mesterligt arangeret. Margrethe kom da paa en Stige og blev baaret af Vgterne, drak Brndeviin og fik ondt, medens alle Instrumenter sagde deres b! b! b! b! b! Der spilledes ogsaa et Lystspil hvori de Hellige fra Kjerteminde143og Magister Lindberg ret bleve trasakkede! dog, de har nok alt lst derom i de jydske Aviser og har vistnok ingen Idee om det Hele. Hvorledes er det gaaet Jomfrue Salomonsen i de brndende Luer? Da jeg ikke har seet hendes Navn i Aviserne haaber jeg hun lever ret vel. Tak for deres venlige Yttring om Bruden fra Lammermoor, jeg kunde holde dem paa Ordet! Paa Torsdag skal en Sn af Secretairen Printzlau144 deputere som Skrderdrengen i "den hjemkomne Nabob". ehlenschlgers "Tordenskjolds Dd" gaaer paa Lverdag og hans "Lotte" gaar nok i nste Uge145 . Det er to forskjellige Stykker! Jeg glder mig til dem begge. Tordenskjold skal vre ganske ypperligt! Igaar var jeg frste Gang i mit Liv til Middag hos ehlenschlgers, jeg staaer mig nu ganske srdeles med ham; gid det maa vare ved! Fra Fru Lsse skal jeg hilse Dem meget! Hun stter dem saare hit, taler med megen Kjrlighed og Venskab om Dem; hun lever stille paa sit Nrrebroe og seer Folk hver Dag falde i Peblingesen, hvor de afkjle det kjbenhavnske varme Blod. Hvorledes gaaer det med Guldbergs Sag? Jeg er meget nysgjerrig, selv yttrer han Intet derom, i sine Breve til mig. Werligs Selskab lyksaliggjr jo ret min Fdeby146 ! Mit dramatiske Digt "Agnete" voxer daglig i mit Hoved, men jeg er for doven til at nedskrive det, jeg haaber at det kan skee i Paris og Rom, det bliver ikke for Theatret, det voxer over Brderne. Jeg har ogsaa en lille Novelle i Hovedet, efter en virkelig Begivenhed med en Prst paa Anholt, der i fltter jeg et qvindligt Vsen, hvis Original lever i Odense Hospital, nemlig Skuespillerinden Mad: Perti147 ; hun gjorde sidste Sommer et vemodigt Indtryk paa mig Men nu siger Papiret stop! Hils dem alle, fra Tanten til Christian; glem ikke Deres meget hengivne Digter.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus