Dato: 29. maj 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 143. Fra H. C. Andersen.

Glorup ved Nyborg den 29 Mai 1848.1865)

Min kjre ssterlige Veninde!

frst i Aftes fik jeg Deres og Broder Christians Brev og da der just om en Times Tid i Dag gaaer Bud til Nyborg sender jeg her en Skrivelse til Dem hver med Tak og Glde over al den velsignede Hjertelighed De give mig! tak, tak, det gjr mig saa godt! - Nu er her igjen eensomt og stille paa Glorup, alle vore Tropper fik forleden Aften pludselig MarschOrdre,1866) de maatte afsted om Morgenen Klokken fire, de fleste havde vret her paa Gaarden i tre Uger, saa at de ordenlig vare voxne fast; vi fik i de sidste Dage ogsaa en svensk Officeer, Mrk ,1867) en behagelig, velunderrettet Mand, der svrmede for Jenny Lind, og kjendte mig af et Portrt han havde seet i Stockholm, saa at De seer han var baade behagelig og velunderrettet, som jeg har sagt; jeg tog ivrig saa glad imod ham, fordi han var Svensk og en Hjlper i Nden, spadserede med ham, talte med ham, gjorde Alt hvad jeg troede kunde vise ham det danske Sind for Sverrig. Vi fik i den sidste Tid endnu strre Indqvartering, ja tilsidst kom paa een af Grevens mindre Gaarde Mollerup, ikke frre end 50 Mand, som da ikke kunde faae Senge hver, men der maatte laves Hvilesteder i Laden, en uhyre Ssterseng, eller Broderseng, skulde jeg nok skrive; den var imidlertid paa godt Straa, Lagener vare bredte ud over, og hver Soldat fik et Sengetppe eller Hestedkken. Alle Folkene vare ypperlig stemte til at slaaes med Preuserne. Af de mange Skildringer fra de tidligere Marscher og Slaget ved Flensborg og Schleswig, forekom mig et Moment malerisk, jeg hrte det af Overlgen; han med hele Bataillonen havde marscheret bestandig over Hede lige fra Schleswig til Weyle, ikke berrt en Kjbstad hele den lange Vei, een Nat gjorde de holdt i en lille Landsby paa Heden, man havde hrt Skud og ventede et Sammenstd med Fjenden; Overlgen blev indkvarteret i den de Landsbykir[k]e, denne indrettede han ihast til Lazareth, tndte et Par Lys og laae her i sin Kappe paa Steengulvet, medens hele Natten der hrtes Signal-Blsen og enkelte Skud. Jeg kan fuldkommen tnke mig Situationen. - Wrangels Brandskatten i Jylland har, som De begriber, oprrt mig i hi Grad, en saadan Uret er over al Grndse, nu har han da maatte trkke af uden at naae til Yderlighederne. De arme Jyder! - jeg skrev strax et Brev igjen til Engeland,1869) det er for ieblikket i Kjbenhavn at oversttes, rimeligviis faaer jeg det i Dag, jeg var saa opfyldt af den blodige Uret vi leed, at jeg maatte fortlle det ud i Verden! mit frste Brev til Litterari Gazette1870) har vret aftrykt i flere engelske Blade og af to Breve jeg har modtaget, eet fra Billedhuggeren Durham1871) og eet fra Richard Bentley1872) seer jeg at mit Skrevne har interesseret meget og er gaaet omkring i Bladene. - Siden jeg nvner Durham maa jeg da sige Dem at Jenny Linds og min Buste ere, med Dampskibet Neva, komne til Kjbenhavn, jeg har bedet Eduard Collin at tage sig af Kassen.1873) - Romanen har nu faaet Tittel,1874) den er ikke pikant, ikke lovende, men ret overveiet, aldeles betegnende og det er dog det vigtigste, hvad siger De om: De to Baronesser.

I dette ieblik siges mig at Brevet maa bort, at Postbudet venter, altsaa lev vel! jeg faaer ikke gjennemlst det Skrevne, tusinde Hilsener til alle Deres! man siger mig at der i dette ieblik hres Kanontorden,1875) maaskee et Slag begynder, vor Herre give os Seier og beskjrme tillige de Uskyldige blandt Fjenderne, gid ikke formeget Blod udses, men Seier, Seier maae vi have!

Deres broderlige trofaste H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost