Dato: 1. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Reventlow
Sprog: dansk.

[Der er huller i papiret - men her gengives fra en gammel transskription]

Kjbenhavn den frste Juni 1848

Deres Excellense

modtage frst min inderligste, hjerteligste Hilsen, som De bringe Alle i Deres hjemlige Kreds; jeg skrev Dem sidst til, da vi havde mistet vor Christian den Ottende, ak, hvor meget er ikke skeet i Verden siden, Blod udgydet, og landene rystede op og ned, det er en stor, alvorlig Tid, men i den kommer jo ogsaa meget godt frem og jeg har den visse Tro: Gud vil det Bedste!

Her er en god Aand i det danske Folk og det er rrende den Deeltagelse Svenske og Norske vise os.

En Maanedstid har jeg vret i Fyen, hvor jeg var Krigs Skuepladsen temmelig nr, saae og hrte Soldaterne, svenske og danske, igaar kom jeg hjem til Kjbenhavn og fandt et Brev fra den danske Billedhugger Jerichau, der lever i Rom, om dette maa jeg tale med Deres Excellenze.

[hul i papiret] De veed at Jerichau er vor maaaske bermte [hul i papiret] hans Navn har alt i Udlandet en god [hul i papiret] skriver at han og de danske Kunstnere /

gjerne ville bidrage Deres Skjrv til Hjlp for de Faldnes trngende Efterladte hjemme, hver af vore Kunstnere i Rom ville give et Arbeide til Salg eller Bortlodning, men at der i Rom, under Bevgelserne der, ikke kan komme stort ind, og rimeligviis heller ikke i Danmark, men at han anseer Engeland for Stedet; han har skrevet til Konferensraad Kock i Kjbenhavn om at Kunstnerne her hjemme ogsaa gav et Bidrag og henvender sig nu til mig om at formaae Hambro til at arrangere denne Sag i London, jeg har i Dag skrevet den unge Hr Hambro til, givet ham Udskrift af Jerichaus Brev og bedet ham tage sig af Sagen, jeg vil saa snart jeg faaer hans Svar skrive en Artikkel for Litterary Gazette og tillige bede Dickens eller en anden Forfatter, tale lidt mere offentligt herom; jeg haaber at vi skulle faae en Indtgt; Jerichaus Kone kjender Lords Landsdown, til ham har hun skrevet og bedet om hans Beskyttelse; men her er enndu en vigtig Ting at faae udrettet om om denne beder Jerichau mig henvende mig til vor Minister i London, og jeg veed at dersom den er udfrlig, da vil Deres Excellenze faae den til at skee. Jerichau skriver: om det skulde vre muligt at faaae Arbeiderne toldfrit indfrte, der skal nemlig saa betydelig Told paa fremmed Kunstv[rker? - hul i Papiret]/ let kunde overstige hvad Arbeiderne indbragte.

Naar jeg hrer fra Deres Exellense og fra Hambro beder han mig at skrive til Rom, jeg haaber derfor at hre snart, et gldeligt Svaar, jeg veed sagen er i de bedste Hnder og det var jo velsignet og deligt om de paa den Maade kunde faae lidt ind. Alle Krfter er i Bevgelse, gid det store Engeland maatte fle Hjerteslaget, gid det hjlpe os til en hderlig Fred, at der er Mod og Begeistring i det danske Folk maa Verden allerede kunde see og at vor Sag er retfrdig vil den ogsaa begribe. Tr jeg bede Deres Exellense at bringe mig i venlig Erindring hos Deres Frue og Brn samt paa det hjerteligste hilse Bjelke og Krieger!

af ganske Hjerte deres taknemlig

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus