Dato: 7. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

217. Til E. Collin.

Glorup ved Nyborg den 7 Juni 1848.

Kjreste Ven!

i de sidste Nummere af Fdrelandet staaer endnu intet om mit engelske Brev, jeg slutter altsaa at De med Grimur Thomson har fundet at det ikke var vrd at lade indrykke, i min senere Skrivelse sagde jeg selv det samme, men jeg vilde naturligviis nok vide noget derom. Veed De derimod intet, uden at De har sendt det til Thomson, da siig ham at da der ikke er gjort noget endnu saa er det vel bedst det falder reent bort, jeg har en Flelse af at man kunde antage det for alene at jeg vil lgges Mrke til, og det veed vor Herre jeg ikke bryder mig om i disse Tider, her er det kun at gavne.–

Hvorfor jeg ellers allerede skriver i Dag er fordi vi iaften har faaet en Deel Efterretninger fra Krigsskuepladsen; de sendtes os fra Fru Sehsted paa Broholm, hvor Forvalteren lige var kommet hjem fra Als fra sin Herre. Kanonaden, som jeg kunde hre her paa Glorup i Mandags, har vret et alvorligt Slag, vore Tropper maatte frst trkke sig tilbage, nsten til Als, da Preuserne vltede frem, men da vi fik Forstrkning bragte vi Fjenden en Miil tilbage igjen og har vor Position ved Dppel'ndash;Vore Tropper skal have vret ganske udmrkede, og de, som efter Slaget droge om Aftenen til Natteqvarteer paa Als kom hjem med Sang og Hurra; der vare indlagte i Snderborg Slot 18 Dde og det var baade vore Folk og Fjender.–En Afdeling af Herregaards Skytterne have vret omringede men rddede sig i Vandet ud til Baadene[ ;] de mistede 20 Heste. I Herregaards Skytte er faldet; tre saarede. Er det ikke srgeligt at den Frivillige Lwenskjold fra Norge skal vre skudt! det har afficeret mig at hre. En Officeer Morgenstjerne er ogsaa faldet; Major Blom er let saaret.–Vore Soldater skal have taget feil og skudt paa et Hjlpekorps af vore der kom i nye blaa Frakker, og derved lignede Preusere, tre faldt.–Paa Thorseng skal vre Lazareth. I Eftermiddag faae vi Underretning om at Svenskerne komme til Nyborg og Kjerteminde, enten i Nat eller imorgen tidlig, de skal tages imod med Sang; da jeg ikke alt er i Nyborg kommer jeg ikke derud til Ankomsten, uden at denne skulde udsttes til opad Dagen, men vi faae Hovedqvarteer her paa Glorup, men som det siges, kun for een Dag, mueligt komme de endogsaa slet ikke i Land, men gaae lige til Als, dog det vides ikke. Her paa Glorup er mldt 12 Officerer, hver med Oppasser, 24 Spillemnd og Underofficerer, desuden 8 Mand til hver Gaard paa Excellensens Gods, vi faae nok paa Glorup selv et hundred Stykker.–Her er et Rumsteren med Senge der flttes om og sttes op, Stuer der maa rmmes, kort Alt er i Bevgelse.–Vi have gjort til Fange een preusisk Officeer; han er nok nu i Kjbenhavn; da han ved Als kom ombord, saae man ham stte sig hen i et Hjrne med Haanden for Ansigtet og Taarene strmmede, men kun et ieblik, saa reiste han sig igjen fattet og stille. Vore fangne Landsmnd skulle i Stade blive srdeles vel behandlede, gaae frit om, kunde med Danske der besge dem fra Altona335, spise hvor de ville og have forleden drukket Hanovers og Danmarks Skaal.–Skriv mig dog endelig om hvad Waldemar og Stampe er og hvor ved de staae, jeg lever i stadig Angest for dem, lad mig dog vide hvor de ere at finde; det er saa grueligt, naar man hrer Battallioner som seire eller nogen falde og man ikke veed om eens Kjre ere i disse. Hils Ingeborg og Jonna! jeg veed ikke selv, jeg vilde saa gjerne skrive dem til, men jeg veed ikke ret hvad jeg skal sige, bedrvet vilde jeg ikke skrive og lystig kan jeg heller ikke vre, og synes heller ikke det hrer hjemme der. Dette Brev jager jeg af ved Midnat for at faae det med Leilighed imorgen til Nyborg.

Hils Deres Fader, Deres Kone og Alle kjre. Deres trofaste

H. C. Andersen.

Nyborg 8 Juni Eftermiddag

Imorges kjrte jeg her til, nu er Klokken 4 men de Svenske ere ikke at see endnu, Veiret har vret haardt igaar, Strmmen er imod, de ere ikke endnu at ine; mueligt have de frst i Dag forladt Gothenborg, komme altsaa ikke fr imorgen. Jeg kjrer derfor hjem til Glorup naar Kudsken har spndt for.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost