Dato: 28. juni 1848
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Snderborg den 28de Juni 48.

Kjre Ven!

For omtrent 8 Dage siden modtog jeg Dit Brev fra Glorup og takker Dig nu frst for det; men lad det ikke forundre Dig. Saa glad som jeg blev ved at modtage Dit Brev og lse Dine venlige Ord til mig, saa maatte jeg dog dengang opstte Besvarelsen af Mangel paa Tid. Du synes vist, det er underligt at tale om Mangel paa Tid for den, der ligger her roligt paa Als og ikke har andet at gjre end at passe paa en; men det gaaer ikke til, som Prsten prdiker, veed Du nok. Vi leve virkeligt et temmeligt strngt Garnisonsliv, afbrudt af Feldtlivet hver 3die Dag. Naar vi nemlig komme hjem fra vore Feldtvagter i det Sundevedske, hvor vi tilbringe 24 Timer under aaben Himmel, uden at lukke iet, med Gevret ved Haanden, parate til at modtage de sig hyppigt indfindende fjendtlige Patrouiller paa flere hundrede Mand, ofte forfrosne af Kulde og Blst eller gjennemvdede til Syorten ag Regn, naar vi, siger jeg, saa Kl 8 om Morgenen vendt hjem i Kvarter, faae vi akkurat nogle faa Timer at sove i, saa appelleres der til Exersits eller Parade eller Visitation og mange andre kjedelige Sager, saa den Tid, der levnes os, er ikke stor; og deraf anvender jeg saa en Deel paa min Correspondance med mine Venner, en Deel paa det selskabelige Liv, forsaavidt et saadant kan siges at existere i en By, der kun beboes af Militaire og ubekjendte Strrelser. Men naar jeg saa faaer Breve fra mine kjre Venner, saa er det ogsaa min bedste Glde, og derfor takker jeg Dig atter og atter, kjre Ven, fordi Du tnkte paa mig og skrev mig saa venligt til. - Gud give jeg kunde fortlle Dig noget herfra; men desvrre, vi leve her i complet Uvidenhed om Alt. Kun 2 Dage gamle Aviser fortller os lidt udefra. Hren i Jylland eller Nord?Slesvig veed jeg Intet om. Min bedste Morskab her er dog vore Feldtvagter, isr i den sidste Tid, da vi stadigt vente og belave os paa et Anfald paa en. I forgaars Nat bleve Forposterne anfaldne af 240 Mand fjendtlige Tropper, (Forbundstropper,) og der blev vexlet Skud i henved en Time paa 3 forskjellige Steder, da det imidlertid var mrk Nat, traf ikke mange Kugler og kun En af vore blev saaret, en Sergeant, og fra de fjendtlige veed vi kun, at da vor allerfrste Vedet fyrede, ld et gjennemtrngende Skrig fra deres Kolonne, rimeligviis fra en saaret Soldat. Igaar Nat havde vi (2 Reservebattaillons 2det Compagni) Forposterne og vi vare fast belaved paa et Angreb, idet vi antog den sidste Nats Skjrmydsel for en Recognoscering for at eftersee Terrainet og antoge, at Hovedangrebet skulde skee igaar Nat. Det blev dog ikke til Noget, men vi bleve gjennemvdede af Regnen, medens vi stode i vor paapassende Stilling til Kl 7 imorges.

Du ytrede i Dit Brev, kjre Ven, at Du kunde have Lyst til at besge Als. Saa kjrt dette end vilde vre ~ personligt, saa vil jeg dog rlig talt fraraade Dig det for Din egen Skyld; thi Du vil kjede Dig grueligt her, det troer jeg rigtignok. Ja, det var en anden Sag dengang Armeen laae her; men nu vil det ikke kunne interessere Dig, med mindre Du skulde vilde overvre en Feldtvagt om Natten, som kan vre meget moersomt og vel uden al Fare, for Dig, som ikke?Combatant, men jeg veed ikke om Du holder af slige natlige Forlystelser; jeg troer det ikke. Jeg vilde nu nske, at vi snart fik noget at vide om Sagerne, isr om vi kunne vente svensk Hjlp eller ikke, og da om vi komme til at rykke fremad. Vi lnges Alle meget derefter, men det trkker grueligt i Langdrag. - Jeg lever her i Snderborg sammen med en meget elskvrdig norsk Frivillig ved Navn Stang, Candidatus juris og Broder til Statsraad Stang i Christiania; det er et Bekjendtskab, jeg har megen Glde af, og som jeg takker Hr St Aubain for, da han stiftede det i Kjbenhavn. - Jeg haaber at dette Brev endnu trffer Dig i Fyen og veltilmode, skulde Du vre kommet hjem til Kjbenhavn, da hils endelig Alle meget fra

Din hengivne Ven

Henrik Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus