Dato: 2. juli 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den anden Juli 1848.

Kjreste Ingemann!

Tak og atter Tak for de venlige Dage i Sor, jeg har aldrig flt mig hyggeligere der end denne Gang, selv Regnen syntes jeg godt om, den morede mig; det var saa rart det traf ind, og Brn veed De vil gjerne have deres Villie! - Der var da netop een Plads i Deligensen, Lykken har jeg da ogsaa med mig, men vente maatte jeg, tnk, vente til Klokken tolv; i Roeskilde sad jeg igjen een Time og saa brusede jeg til Byen, hvor jeg har en deilig Bolig ude i Amaliegaden, hele fire Stuer og Kjkken ovenikjbet, de to vende ud til en Blomsterhave, som en Handelsgartner har, det er et heelt Atterbomsk Blomster-Digt, de to andre vende mod Gaden, hvor jeg kan see Skibene, Havet, Trekroner og Sverrig,jeg bestiller nsten ikke noget for at see. Ved min Ankomst fandt jeg Brev fra Jerichau i Rom, han og alle Kunstnerne der, ville hver give et Arbeide til Salg eller Bortlodning, hvoraf Indtgten skal tilfalde vore Krigeres Efterladte; i Rom eller Kjbenhavn kan ikke stort bringes ind, men maaskee i London og nu har han skrevet til mig om at faae dette arangeret, jeg har alt i Dag skrevet til Reventlau og Hambro og vil senere sende et Par Avis-Artikler, det var deiligt om der kunde komme noget ud deraf! - Conferensraad Kock taler nu til Bissen og flere af vore Kunstnere om ogsaa at faae Bidrag, jeg tnker der skal komme dygtige Sager.

Vil De hilse 0ehlenschlger, hans Kone og Frken Cold fra mig, jeg skriver 0ehlenschlger til i denne Uge, det vil De vre saa venlig at sige ham.

Jeg har begyndt paa Frken Bremers nye Roman Syskonlif, man kommer der i en Familiekreds, hvor ikke noget stort skeer, hvor man fler sig i smaa Vrelser og ved jevn Kost, men man fler tillige at man er i en kjrlig Kreds hos sande, gode Mennesker, man holder af dem og er tilsidst hellere der, end hos Monte Christo i hans tomme glimrende pinebnke Sale. Jeg er ivrigt ikke langt nok inde i Bogen til at kunne udtale en Dom om det Hele.

Af et Brev fra een af vore Seofficerer, seer jeg at den fjendtlige Styrke nu er 50,000 Mand, de drage mere Nord paa; nu vil jeg da haabe at Svenskerne faae Lov til at slaae til og vor Herre ogsaa gjr et lille Fingerpeeg der er saa godt, som 50000. En Vaabenstilstand paa 3 Maaneder tales her om, men den gruer jeg for;jo nrmere vi rykke Vinteren, des svagere blive vi, vor bedste Kraft have vi fra Havet.

Tak paa det kjrligste Deres velsignede Kone for alt hendes venlige Sind imod mig, hvert hjerteligt Ord; gld mig med et lille Brev og naar De taler med Ingerslv da hils ham fra mig og fra Fru Drevsen, hvem jeg overbragte hans Hilsen. - Nu har De rimeligviis deiligt Solskin i Sor, nu jeg er borte, rut ikke med det, men gjem lidt for mig til jeg igjen seer Byen. Bruns og Harders beder jeg ogsaa at hilse; og nu mit hjerteligste Lev vel!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den anden Juli 1848.

Kjreste Ingemann!

Tak og atter Tak for de venlige Dage i Sor, jeg har aldrig flt mig hyggeligere der end denne Gang, selv Regnen syntes jeg godt om, den morede mig; det var saa rart det traf ind, og Brn veed De vil gjerne have deres Villie! - Der var da netop een Plads i Deligensen, Lykken har jeg da ogsaa med mig, men vente maatte jeg, tnk, vente til Klokken tolv; i Roeskilde sad jeg igjen een Time og saa brusede jeg til Byen, hvor jeg har en deilig Bolig ude i Amaliegaden, hele fire Stuer og Kjkken ovenikjbet, de to vende ud til en Blomsterhave, som en Handelsgartner har, det er et heelt Atterbomsk Blomster-Digt, de to andre vende mod Gaden, hvor jeg kan see Skibene, Havet, Trekroner og Sverrig, jeg bestiller nsten ikke noget for at see. Ved min Ankomst fandt jeg Brev fra Jerichau i Rom, han og alle Kunstnerne der, ville hver give et Arbeide til Salg eller Bortlodning, hvoraf Indtgten skal tilfalde vore Krigeres Efterladte; i Rom eller Kjbenhavn kan ikke stort bringes ind, men maaskee i London og nu har han skrevet til mig om at faae dette arangeret, jeg har alt i Dag skrevet til / Reventlau og Hambro og vil senere sende et Par Avis-Artikler, det var deiligt om der kunde komme noget ud deraf! - Conferensraad Kock taler nu til Bissen og flere af vore Kunstnere om ogsaa at faae Bidrag, jeg tnker der skal komme dygtige Sager.

Vil De hilse ehlenschlger, hans Kone og Frken Cold fra mig, jeg skriver ehlenschlger til i denne Uge, det vil De vre saa venlig at sige ham.

Jeg har begyndt paa Frken Bremers nye Roman "Syskonlif", man kommer der i en Familiekreds, hvor ikke noget stort skeer, hvor man fler sig i smaa Vrelser og ved jevn Kost, men man fler tillige at man er i en kjrlig Kreds hos sande, gode Mennesker, man holder af dem og er tilsidst hellere der, end hos Monte Christo i hans tomme glimrende pinebnke-Sale. Jeg er ivrigt ikke langt nok inde i Bogen til at kunne udtale en Dom om det Hele.

Af et Brev fra een af vore Seofficerer, seer jeg at den fjendtlige Styrke nu er 50,000 Mand, de drage mere Nord paa; nu vil jeg da haabe at Svenskerne faae Lov til at slaae til og "vor Herre" ogsaa gjr et lille Fingerpeeg der er saa godt, som 50000. En Vaabenstilstand paa 3 Maaneder tales her om, men den gruer jeg for; jo nrmere vi rykke Vinteren, [overstr: jo] des svagere blive vi, vor bedste Kraft have vi fra Havet. -

Tak paa det kjrligste Deres velsignede Kone for alt hendes venlige Sind imod mig, hvert hjerteligt Ord; gld mig med et lille Brev og naar De taler med Ingerslv da hils ham fra mig og fra Fru / Drevsen, hvem jeg overbragte hans Hilsen. - Nu har De rimeligviis deiligt Solskin i Sor, nu jeg er borte, rut ikke med det, men gjem lidt for mig til jeg igjen seer Byen. Bruns og Harders beder jeg ogsaa at hilse; og nu mit hjerteligste Lev vel!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen /

[udskr:] Hivelbaarne Hr. Etatsraad Ridder af flere Ordener B. S. Ingemann i Sor

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14. 235-38)