Dato: 12. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Siegfred Bang
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 Aug 1848

Kjre Hr Bang!

Frst min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Kone, dernst, om De tillader, et Par Sprgsmaal. Jeg har hrt at den ldre Hr Hambro var i Paris og Snnen med sin Kone i Ems, De er altsaa nok nu Sjlen hjemme i det lille Huus bag Banken. jeg vilde uendelig gjerne vide naar Hr Carl Hambro kommer hjem, da jeg fr den Tid ikke kan faa Svar paa et Brev som jeg for en Maaned siden skrev ham til og som jeg her i Kjbenhavn daglig sprger om jeg veed Svaret. Skriv mig et Par Ord til, naar De venter ham. det andet Sprgsmaal jeg har, maa jeg forvandle i en Bn til Dem / her er en ung talentfuld Se-Maler, der skulde hjlpes op og det vilde han gjerne ved sig selv; han har paa anden Haand henvendt sig til mig om jeg ikke kunde opgive ham en Kunsthandel i London, hvor han kunde henstte en Deel smaae Skizzer; og hvor han stter Prisen saa lav at den londonske Slger kunde hae rigelig Belnning i den Priis han vilde tage hiem; jeg kjender ikke en eneste af de betydelige Musik- og Billedhandlere, men vil de ikke sprge een af dise og der sige mig om en Kunstner kunde sende saadanne Stykker til Salg, de bliver f.Ex. hver omtrent til 5 Rbdlr for Kunstneren selv, men saa kunde jo Kunsthandleren forlange 8 Rdlr, vil De ikke see Dem om, sprge og sige mig Betingelser, det er en Skam jeg plager Dem med Sligt, men jeg er blevet bedet derom og det ret meget; jeg skal for Dem igjen gaae til Roeskilde om de nsker det. -

Jeg har i Sommer vret en Maanedstid i Fyen hos den gamle Excellenze paa Glorup, derhen tager jeg igjen nogle Uger, men naar Deres Brev til mig sendes til Kjbenhavn til Excellenzen Colin, besrger han det strax til mig. Stemningen i Byen og i Armeen er meget god, vi haabe alle en hderlig Fred. Mange smukke Trk komme frem i denne Tid, et maa jeg dog nvne fra Nord-Slesvig. Da vore Soldater / der kom gjennem en lille By, havde en gammel Bestemoder feiet Landeveien udenfor sin Gaard, stret Sand og Blomster; selv stod hun med alle sine Brnebrn, lftede det mindste op og raabte: Gud velsigne de Danske! Een af mine Venner var forleden ovre paa Dyppl, hvor alle Bndergaardene ere de og beskudte med Kugler og Granater, men paa en af disse delagte Gaarde stod endnu en Storkerede, med Storkefader og Moder og alle Ungerne. Moderen havde ikke forladt sine Smaae der endnu ikke kunde flyve, hun var under Kampen blevet hos sine Unger, der er noget rrende i at see et saadant Fredens Symbol midt i delggelsen.

Til September faae De i Engeland en ny Roman af mig, de to Baronesser, paa dansk kommer den ud til Julen, da skal jeg tillade mig at sende Dem et Exemplar.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus