Dato: 21. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 Aug 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

igaar spiste jeg hos Deres Sster og hun viiste mig Deres sidste Brev, tak derfor! Det glder mig at De er lykkelig naaet Fane, at den lidt dristige Reise er gaaet vel af og at De igrunden har moret Dem, thi det tyder Deres Brev paa. Tak fordi jeg har vret i Deres Tanke, jeg og min Roman; efter Deres Skildring ligner Fan mere Amrum end Halligerne, paa disse ere ingen Klitter, Havet ruller frit hen over det skarpe Grs. - Den Deel af Jylland De er reist over kjender jeg ikke, men hvad jeg kjender, Weile, Skanderborg og isr Wiborg er ganske et Stykke Skottland. Berr disse Steder paa Hjemveien!

Efterretningerne her hjemme ere gode, man siger at Keiseren af Rusland har stillet sin Flaade, den der ligger her, til Kong Oscars Raadighed, at han kan benytte den og Tropperne ombord efter bedste Lyst til vor Fordeel. - I Flensborg er Stemningen almindelig dansk meddele private Breve. Boghandler Lorck1939 fra Leipzig, der er kommet her i Dag siger at vor Sag sees nu med ganske andre ine i Tydskland, end den tidligere blev seet.

Paa Fredag1940 er jeg i Nyborg, jeg mder Dem neppe, De gaaer jo over Aarhuus! jeg maa slutte dette Epistel, jeg har hundrede Ting for, men Deres Haand maatte jeg dog trykke, et broderligt kjrlig god Dag! Hils Svigerinden og Broderen. Lsere har jeg vel ikke paa Fan? Lev vel!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

[Udskrift

]

Frken Henriette Wulff paa Fan.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus