Dato: 31. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Glorup den 31 August 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

tak for Deres kjre, levende Brev, det bar mig saa deiligt over Heden til det eensomme Fan! jeg fik det for seent i Mandags1941 til at kunne skrive igjen samme Dag med Posten, jeg havde ellers gjort det, thi jeg saae i Brevet hele Udtrykket af det Sind og Hjerte, der saa tidt kan lyse Dem ud af inene, naar jeg i en god Time kommer til Dem. - Postgangen her fra Glorup er indskrnket til to Gange om Ugen og det er ret kjedeligt, naar man veed, at kun to Mile herfra, kan man (i Nyborg) sende Breve afsted hver Dag. Jeg glder mig meget over den lille Reise De har gjort, De har dog nu et Begreb om vort interessante Hedeland og den alvorsfulde Vestkyst, jeg kjender nu ikke Fan, men jeg har den Forestilling at denne dog ikke er saa eiendommelig, som de mere sydlige, Amrom og Sylt; med Haligerne synes den slet ikke at kunne sammenlignes. Jeg vil haabe at De under Opholdet i Weile kjrte ud til Tiirsbk og at De i Skanderborg var oppe paa Slotsbanken ved Frederik den Sjettes Monument.1942 Himmelbjerg fik De vel ikke Tid til at betrde. - Tak fordi De saa venlig havde mig og mine wissenbergske Rvere i Tanke, da De kjrte gjennem Fyen. Jeg fik i Aftes Breve fra Engeland, det ene var fra Reventlau, hvad han deri skriver om det jerikauske Forslag1943 har jeg givet Deres Svoger i et her medflgende Epistel, som jeg beder Dem at han paa det hurtigste maa faae. Richard Bentley1944 har vret sammen i Knebault med Bulwer, og de have talt om mig, Bulwer har da beklaget at vi ikke fik hinanden at see; min ny Roman vil i London blive anmldt den 20 September. -

Igaar kjrte jeg med Excellensen en Tour til Holstenshuus, der ligger omtrent fem Mile herfra, tt ved Faaborg, vi traf Ingen hjemme og maatte altsaa en Timestid efter kjre de fem Mile tilbage igjen, men jeg saae dog Als; fra een af Hiderne ved Holsteenshuus har man den hele udstrakt foran sig, samt en Deel af Kysten ved Apenrade, eller for ret at skrive Dansk: Aabenraa. Gid at der blev noget af med Vaabenstilstanden,1945 saa fli jeg lidt over i det Schlesvigske og saae mig om; skriv endelig hvad Tilforladeligt De i denne Henseende veed. Deres Sster, der altid er saa mild og velsignet mod mig naar jeg kommer i hendes Huus, dette Pallais i en Valdndskal,1946 maa De bringe mange, mange Hilsener, men De selv faaer dem lige saa rigeligt, ja haandfastere, thi De vederqvger mig over Land og Vand med Brev og Budskab. Hils vor elskvrdige Antiqvar, vor diplomatiske Geyserbarn,1947 men isr Husets Snner; og nu, Lev vel!

broderligst H. C. Andersen.

Hvad er Deres Broder Christians egentlige Tittel?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus