Dato: 7. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg 7 Sept 1848.

Min kjre, ssterlige Ven!

Det var velsignet af Dem at De saa snart efter Hjemkomsten gldede mig med et Brev; De oprullede saa deiligt Deres Reise for mig, at jeg synes selv at have vret med. Den Storm De oplevede paa Fan, kan jeg misunde Dem at have seet, nsten kunde jeg faae Lyst til at komme derover. De troer at jeg ikke kunde leve i en saadan Eensomhed, hvor lidt har De da seet ind i mig i den Henseende. De kjender ikke den Stilhed her kan vre paa Glorup hos den gamle venlige Mand, hvor deiligt jeg hele Dage kan ene vandre op og ned af den gamle uendelige Alee fulgt af alle mine Tanker, o jeg elsker just det Eensomme, ruller mig saa deiligt ind deri, og ligesom Palmen, voxer ved Trykket. Imidlertid er her for ieblikket Liv og Larm nok paa Gaarden, vi have i de sidste Dage stor Indqvartering af de bortdragende Svenske, ti Officerer, en Oberst, en Doctor og en Prst, samt 30 Spillemnd, der hver Aften musicerer ude i Haven. Af Menige er her 50; jeg giver mig meget af med dem Allesammen, og det var comisk i Begyndelsen, de vilde ikke ret troe at jeg var den jeg er, de spurgte de Andre flere Gange, men det er dog ikke store Skalden? - Da de kom mdte jeg dem Alle paa Landeveien, og nu sige de, at havde de vidst hvem jeg var skulde der vre bleve[t] skuldret! - Det er venlige Mennesker, og de smaae Trommeslager Drenge fornie sig saa deiligt her i den store Skov; paa Mandag1961 ere de nok alle borte, med Musik og Klang og saa er her stille igjen i de lange mrke Aleer; det er som om slet Intet var skeet eller havde vret, og saaledes er det med Alt i denne Verden. Jeg veed ikke selv jeg har i de sidste Dage faaet saa mange Lvfalds Ideer. Det er underligt at blive et gammelt Menneske uden aldrig ret at have levet en Ungdom. Siig mig dog noget om denne Vaabenstilstand, jeg forstaaer den ikke, hvad have vi faaet? - Det undrer mig at Conferensraad Kock slet ikke har ladet mig hre noget fra sig. Hils Deres elskvrdige Sster og de kjre Snner. - Vil De nu tale et Par virkende Ord inde hos Bissen ,1962 men glem det ikke! Det er nu omtrent to Maaneder siden han lovede at om 14 Dage skulde der blive tnkt paa mig. Tal smukt og godt til ham eller maaskee heller til Fru Bissen siig ham at det er mig meget vigtigt nu

at faae nogle Aftryk af Busten og da det vist er beqvemmere og i alle Tilflde retfrdigere mod Billedhuggeren saa lad mig faae Afstbning heel af Busten, ingen Bortskjrelse, jeg nsker, for det frste 8 Exemplarer. Lad dem endelig vre istand til jeg i Slutningen af Maaneden er hjemme. De nvnede i Deres Brev Otto Mller, tr jeg overdrage Dem en Hilsen og et Bud til ham: nemlig det, at han seer efter i Adresse-Avisen, som jeg sagde ham, om en Leilighed for mig paa det Strg: Nyhavn, Sol-Siden, Kongens Nytorv, St. Anaplads etc. jeg vil have to meublerede Vrelse, men Sol maa jeg have i Dagligstuen. Lad ham skrive mig til hvad Prisen bliver, men han maa ikke selv gre det af.

Fra Dem hrer jeg jo snart, og nste Gang ret meget; hils Hjertegranskeren, jeg mener Oldgranskeren og vor Proteus fra Island. Jeg skal Sndagmorgen1963 kige efter gir om det med Broderen gaaer om Langelansodden. Gud glde og bevare Dem for Deres Kjre.

Broderen, Digteren erc.

[I Marginen:

] Fra Reventlau i London havde jeg nylig et smukt Brev.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus