Dato: 18. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

224. Til E. Collin.

Glorup 18 Sept 1848.

Kjreste Ven!

Tak for det lille Brev og den tiltnkte store Lussing! De seer, hvad den sidste angaaer at jeg veier Venskab efter Vgten. Om fjorten Dage er altsaa De med Hustru og Barn, som Svensken siger, tilbage, jeg tnker at vre lidt fr, eller paa samme Tid; jeg vil nemlig i Slutningen af denne Maaned vre i Kjbenhavn og saa skulle vi vre rigtig elskvrdige mod hinanden!–Fra Frken Bremer fik jeg i forgaars et Brev, hun skriver at hun har stor Lngsel iaar efter at see Danmark og at det er hendes Bestemmelse at komme til Kjbenhavn i Begyndelsen af October, for at aflgge de Danske et Besg, naturligviis vil jeg gjerne vre hende til nogen Tjeneste; allerede om en saadan beder hun mig, i det hun skriver om jeg ikke vil see at skaffe hende to hyggelige Vrelser, Opvartning, Kaffe og Thee og fremfor alt, en hyggelig och treflig vrdinna, hun tilfier at der som jeg ikke veed Beskeed med Sligt om jeg da vil forhre hos mine Veninder; jeg har spurgt mig for hos Fru rsted og hos Kocks, vil De sprge Deres Kone og Svigermoder om de veed Nogen der tager mod: vlkanda fruntimmer. Imidlertid der paa336 kan jeg hre Beskeed naar jeg kommer hjem, jeg vil forelbig foreslaae hende at tage ind i Hotel royal, hvor jo Vertinden skal vre hyggelig og treflig.–Igaar reiste de svenske Soldater hjem, paa to Compagnier nr; de Stakler, som maa blive, de have i de sidste Dage sjunget og vret saa glade over at de skulde hjem til Kone og Brn; nu see de lidt alvorlige ud; de begynde at exercere for at have det at tnke paa; vi have her paa Glorup alle vore, det er dannede, elskvrdige Mennesker. Jeg husker ikke om jeg i mit sidste Brev skrev til Dem om Svenskernes opbyggelige Gudstjeneste; jeg veed ikke og skriver derfor derom i Brevet til Deres Fader, dersom De lser det.–Ved de Bortreistes Indskibning fik jeg et langt poetisk Farvel fra een af Capitainerne!–Tak for al Uleiligheden med Romanen etc.! maa jeg nu foraarsage Dem lidt mere. Jeg blev enig med Reitzel at vi strax den frste October skulde begynde paa Trykningen, jeg tnker at Bjanko Luno gjerne nu kunde faae frste Deel og begynde saaledes at jeg ved min Hjemkomst havde den frste October, de to frste Correctur-Ark; der ere dog mange Ark og det er saa kjedeligt at have saa meget paa eengang at giennemlse, nu faaer jeg jo ogsaa de illustrerede Eventyr, der skulle ud til Juul.–Er De derfor saa elskvrdig, en Dag, naar De har Tid dertil, at gaae ind til Reitzel og give ham Manuskriptet til frste Deel, siig ham at anden Deel er netop samme Strrelse og tredie omtrent en halv Gang saa stoer, som hver enkelt af disse.–Jeg nsker det trykket i Form og Strrelse som OT og Kun en Spillemand. Det trykte Arke-Antal bliver nogle og tyve. Jeg har imidlertid ikke talt med ham om Honoraret, men 14 Rdlr Arket maa jeg da have! imidlertid gjr De det af som De vil og som Reitzel kan!337–De sdvanlige Fri-Exemplarer jeg altid faaer maa jeg ogsaa have! Naar han ved Juul betaler de 150338 Rdlr kan jeg gjerne vente lidt med Resten om det behves. Kort, vi bie os efter hinanden i Tidsomstndighederne.

Jeg lever i Naturen, som jeg seer efter i Smmene; kjrer og spadserer med Svenskerne og opfatter disse Naturer, det er'ndash;med Nydelsen af god Mad og Drikke,–min eneste Beskjftigelse, men det er ikke at dovne, jeg giver mig gode Dage, lige som Manden gav sin So Flesk og det kommer igjen!–Men hvorledes i Verden lever dog vor fortrffelige Ernst Weis, Hartmanns og hele det Hjrne? kast mig ind i deres Tanker

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost