Dato: 21. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 October 1848

Kjre Ven,

iaftes frst modtog jeg Deres Brev dateret den 11te; Deres nske, at jeg skulde skrive Bentley til om Forandring paa Tittelen med Hensyn til den tydske Udgave, kommer nu forseent, thi efter al Rimelighed er Romanen udkommet netop den 21 September. Jeg skrev ieblikkelig til Bentley, da De havde talt med mig i Kjbenhavn og jeg skrev saaledes som vi den Gang aftalte. Den engelske Udgave har jeg endnu ikke seet, og muelig staaer der heller ikke om nogen Termin af 6 Uger, dog det kan jeg nu ikke niagtig afgjre. Deres Forslag at optage i nordiske Telegraf en Episode af Romanen er jeg meget imod; med en ganske ung Forfatter der frste Gang optrder kan det gaae, men jeg finder det aldeles urigtigt med en ldre; det er ikke godt at snderlemme et Heelt og stille det snderlemmede til Skue; ja naar Bogen var udkommet og De giver en Kritik, da kan, i en saadan, vel en Episode udpeges, dersom der er en saadan, som giver et heelt Billede. Riv endelig ikke Romanen itu til Blad-Artikel, lad Folk faae den heel og frisk! jeg skal da sikkert opfylde Deres andet Forlangende, at give Dem til Juul et nyt Eventyr. Jevnlig skal De faae Artikler fra mig. Jeg har alt i Dag vret hos Deres Svoger og optegnet forskjellige svenske Forfattere Bladet kunde sendes til og jeg vil til fem af disse lade flge et lille Epistel fra mig, om det maaskee kan vre af Virkning. I Alt hvad jeg kan vre Dem til Nytte kan De stole paa mig, som paa nogen af de nrmeste Venner. Men husk, hele Romanen paa eengang og ikke fr jeg opgiver Datoen. - Det var mig ubehageligt at see i Telegraphen N 2 hvad De i Deres Brev kalder en Stter-Feil, noget jeg ikke forstaaer. - Saa godt som Alle i Kjbenhavn veed at "H. C. A. in K" er mig; det er jo en kjbenhavnsk Witz at nvne mig for Kortheds Skyld H. C. A. Da frste Nummer af Telegraphen kom, hvori ogsaa stod en lille Replik til mig kom strax den Ene efter den Anden lbende og spurgte: har De seet i Lorcks Blad, der staaer Noget til Dem. Ved nu at lse hvad "Stteren" giver mig i N 2, kommer strax en Forestilling om noget Pjank og rgrelse fra min Side, som affrdiges af Dem. Det er vel rigtigst at De i et flgende Nummer giver samme Replik til den det gjlder, og siger "H. C. A. in K" at det var slet ikke ham det gjldte. - Undskyld denne lange Snak, men, som sagt, det var mig ubehageligt.

Og nu mit venlige Haandtryk ovenpaa! det nye Eventyr skal nok komme betids til Julen, hver anden Uge kan De gjre Regning paa en lille Artikel fra mig og naar Frken Brmer kommer, jeg venter hende i nste Uge, skal jeg nok tale hende varm for Deres Tidende. Hils nu smukt Deres Kone og, Svigerforldre; siigmig lidt hvorledes det gaaer med Holland og Forfatterne der. - Og nu lev vel, Kjre!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

i stor hast!

vend om!

NB. I anden Deel af Romanen, IV Capitel hvor Elimar taler om Kjmpeskibet, staaer: "I alle Trklodsene i Tougene ere Kroer", vil De rette dette til det smandsrigtige: "I alle Blokhusene i Takkelagen er Kroer etc" Matrosens Navn veed jeg ikke om Afskriveren har skrevet ret, der skal staae: Jap-Lidt-Piders

Tekst fra: H.C. Andersens Hus