Dato: 11. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

[verst p siden tilskrift ved Carl B. Lorck:]

Det maae vre en Misforstaaelse. Telegraphen No 10 udkom den 8 Decbr. Bogen turde frst udgaae den 14. Nov. Prospecten behver jeg ei. Paa Prosptecten staaer rimeligviis Neuigkeiten eller noget lignende. C B Lorck.

[HCAs hndskrift:] Kjbenh: 11 November 1848

Kjre Ven!

Samme Dag jeg sidst sendte Brev til Dem, blevet et lille literairt Arbeide overdraget mig her hjemme, et Arbeide der ganske trder ind paa Digternes Gebeet, som jeg havde Lyst til og strax maatte tage fat paa, dette har jeg frst fuldendt i Dag og kan derfor frst nu igjen tage fat paa hvad jeg har til Dem, dette tjene til min Undskyldning at De fr ikke seer det belovede. Hvad der imidlertid har beskjftiget mig, er endnu en Slags Hemmelighed, jeg skriver det derfor ikke, men som sagt det gaaer ganske ind i "det Skjnne", naar det bliver benyttet, skal jeg strax sende Dem et Exemplar, da det mueligviis kan benyttes som en Feulleton-Artikkel i "Telegraphen". Hvordan gaaer det med dens Udbredelse i Tydskland, her synes Interessen meer og meer at komme, men her er det jo mindre vigtigt. - Det halve Eventyr til Dem har jeg frdig. - Frken Bremer er endnu ikke kommet, hun er bestandig i Skaane og skriver hun kommer her over snart. - Paa Theateret er en Mngde Nyheder, som De skal faae fra mig. - Hvad Romanen De to Baronesser angaaer, da er det ikke mueligt for Bjanko Luno at faae den trykt fr den 22de i denne Maaned, han har fuldtop af Rigsdags Sager, som tager Tiden Nat og Dag. - Jeg beder Dem derfor paa det indstndigste ikke fr sidst i Maaneden at lade noget tydsk Exemplar komme her til, om De overhovedet lader noget komme, da jo alle Folk kjbe den danske Original, men jeg beder Dem at De endelig ikke fr efter den 22 anmlder i Telegraphen der kommer her til, at den tyd ske Udgave alt er ude, det vil give Anledning til Bemrkninger og er tillige min Flelse srdeles imod. Delbanco har imidlertid forsikkret mig at den tydske Udgave umuelig bliver frdig fr den 22, men jeg vil dog her sikkre mig. - Hils hjerteligt Deres Kone og tnk venlig paa

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus