Dato: 7. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 7 December 1848

Kjre Ven!

igaar Aftes kom Hr Lose til mig og hvad bragte han - Deres deilige Udgave af mine Eventyr! jeg iler med at takke Dem fordi De saa snart sendte mig et Exemplar, og frem for Alt for den prgtige Udstyrelse, for den synlige Kjrlighed hvormed De har taget Dem af dette lille Vrk. - Det er skade at De ikke sendte en Snees Exemplarer hertil, da Folk netop i disse Dage kjbe ind til Julen, dette beklagede ogsaa Lose srdeles. Et Par Exemplarer til mine smaa tydske Venner, naar jeg denne Gang beskeden indskrnker mig til to, tr jeg vel nok udbede mig, det ene beder jeg Dem skrive for i: "Til den lille Prinds af Sachsens Weimar: Carl August, fra Forfatteren" og dette er De saa god at sende til hans Fader Arvestorhertugen af Veimar. Det andet er: "Til den lille Tuck og Gustave fra deres Ven H. C. Andersen", samme sendes til Moderen Frau von Eisendecher in Oldenburg (Grossherzogthum). Om jeg selv endnu faaer et Exemplar beroer paa Dem. Min Bn endnu, er jo ikke ubeskeden. Frken Bremer har da nu endelig mldt sig til Fredag, jeg skal da modtage hende og haaber snart fra hendes Haand at skaffe et Bidrag til Telegraphen, fra Ingemann faaer De. Den sidste Artikkel (af Overskou, jeg veed det) over Grasses Geschichte der danischen Poesi, er meget nskelig, men, mellem os, det forekommer mig ganske underligt, og maa for Tydskerne vistnok vre et nyt Beviis paa hvorledes enkelte af mine skrivende Landsmnd, glemme mig og derved troer jeg ogsaa er glemt for Verden, han nvner strax alle de danske Forfattere, selv Heiberg, der er kjendt og oversat i Tydskland, kun ikke mig, der dog er een af de allerbekjendteste. Dog det siger intet! - Min Roman: "De to Baronesser" er da nu udkommet, (paa Dansk), jeg vil troe at det samme er Tilfldet med den tydske Udgave, at jeg endnu intet har seet om den der, har jeg taget som Svar paa mit sidste Brev til Dem, det jeg skrev i stor Forskrkkelse over at see den anmldt som udkommet og det fr den 14tde Nov. Denne Bog der i Engeland er: blevet saa vel optaget, har i Grunden samme Held her hjemme; uagtet Tiden ikke er gunstig for Boghandelen, siger Reitsel mig at han er srdeles tilfreds; Blandt de Mange denne ny Bog har bragt mig til Venner er Heiberg den isr, jeg er meget glad ved; strax da han havde lst Bogen fik jeg et Brev og en Indbydelse til Middag for at hans Kone og Moder ogsaa kunde sige mig Tak for "den store Nydelse" denne Bog havde forskaffet dem. Der var Selskab, gamle Collin, Martensen med sin ny Kone (forrige Frken Biedoulack, en Sster til Fru Velhaven) Tryde, Etatsraad Petersen og Flere; Heiberg udbragte en Skaal for min Bog: "den man gik fra, forfrisket som ved en Foraarsvandring gjennem Skoven". Han, Fruen og gamle Fru Gyllembourg var Alle saa hjertelige, saa elskvrdige mod mig og udtalte sig saa srdeles tilfredse om dette Arbeide, saa at jeg da endelig ved dette synes at have vundet Erkjendelse og Venskab, hvor den lnge ngtedes mig og hvor jeg saa gjerne nskede den. Det har gjort mig saa godt. Lignende Erkjendelse mder mig just ved "De to Baronesser" hos Flere af vore strngeste, begavede Mnd, saa at jeg er meget glad derved; derimod er Kritikkerne, selv de meest rosende, meget eenfoldige, det er hist srgeligt at see i hvilke Hnder Smagen befinder sig, see hvilke ynkelige Skikkelser, der prsentere Dommen af det Skjnne. - Den meest rosende Anmldelse findes i Litteraturbladet, et Flgeblad til Flyveposten, De faaer det vel og vil selv see det komiske f Ex i den Dadel at den gamle Baronesse drikker Engelands Skaal: "det har vi Danske ikke endnu Grund til!" mener Anmlderen og dumper fra Romanen ind i det politiske Liv. Berlings Blad, skriver ud og ind, modsiger sig selv. Kjbenhavnsposten er nsten ligesaa dum, som han slaaer ud til; De vil, ved selv at lse "Baronesserne", see hvor ynkeligt det staaer her med Kritikken. - Imidlertid gaaer min Bog godt af, har skaffet mig Venner og stilles af Flere over selve "Improvisatoren", en Plads jeg ogsaa selv giver den. - Jeg haaber at den - uagtet Tidernes Tryk - skaffer Dem Fordeel og Glde. Angaaende de Enkelte jeg i eet af mine tidligere Breve opgav Dem, som de jeg nskede, fra mig fik et Exemplar, er jeg vis paa De alt har tnkt eller snart vil tnke paa. Endnu Een maa jeg bede Dem faaer et Exemplar, men kun heftet og fori skrives fra Forfatteren. Det er til Engelnderen: Charles Boner St Emeran. Regensburg. - De skal snart erholde mit Forspil til Theatrets hundredaars Fest, jeg troer nsten De vil, paa Grund af Ideen, benytte det i Telegraphen, dog det seer De selv bedst naar De lser det, og jeg beder Dem, endogsaa i den Henseende, at vise den strngeste Kritik; i de samlede Skrifter kan det altid senere komme. Et Eventyr skal De faae. - Nogle Smaa Notitser for Telegraphen flger paa nste Blad, som De kan benytte om De vil. Hils nu kjrligt Deres Kone og tnk venligt paa Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Hvad jeg ovenfor har fortalt om Heiberg og min Bog er naturligviis kun fortalt Dem alene.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus