Dato: 19. april 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 19 April 1849

Kjre Ven!

I den sidste Tid har det ikke vret mig mueligt at bestille noget, endsige skrive Breve, og dog havde jeg Noget at svare Dem, at tale med Dem om; altid kom Trykket tilbage, Tanken om Fdrelandets Sorg og Nd, jeg veed Intet der mere har rystet mig, end Efterretningen om vor Ulykke ved Eckernfrde; der var altid en Poesi om det danske Flag, der var Noget saa stolt, saa oplftende ved de mange store Minder - jeg har kjendt personlig de Officerer, som sprang i Luften, jeg har Venner mellem de Fangne, De vil forstaae min Bedrvelse; senere have vi vundet en lille Land-Seier ved Als, taget to Kanoner; de tydske Blade give en aldeles modstridende Efterretning, men den er falsk; jeg begriber ikke hvorledes der i den Grad kan skrives Usandhed. Imidlertid begynder jeg dog endnu at haabe paa Fred og refuld Fred for os, men hvorledes, ja, jeg combinere det ikke! - Foraaret kommer allerede, Blomsterne mylre frem, og jeg trnger ogsaa til at aande, at flyve ud, det vil imidlertid dog beroe paa Krigsbegivenhederne, jeg kan ikke forlade mit Hjem, saalnge her endnu maa blodig kjmpes for det, jeg udholder ikke at vre borte, dog vor Herre kan sende gode Dage snart, og i denne Fortrstning er det at jeg tnker paa at reise til Sverrig, ja heelt op til Torne og Haparanda for at see Midnats-Solen; jeg bliver et Par Maaneder borte. De skrev mig til sidst, om jeg vilde have mit Honorar for "Baronesserne" til "Ostern"; Paasken var netop for Dren, da jeg fik Brevet, siden har jeg kun tnkt lidt paa Pengene, men naar jeg vil reise, bliver det nok dog fornuftigst at huske paa disse, altsaa kan De, vil De da til frst i Mai-Maaned sende mig hvad der kan tilfalde mig, efter at De har draget fra hvad De f Ex til Bogbinder etc. har udlagt for mig med Hensyn til de Exemplarer der ere blevne udstyrede for mig til mine Presenter. - Fr jeg faaer Subsidier fra Dem bliver der ikke noget af den forhaabede Reise, altsaa, een af de frste Mai-Dage hrer jeg fra Dem. - Jeg skal i Sverrig tage mig af Telegraphen og De skal derfra ogsaa faae Breve fra mig, som De rimeligviis kan trykke; jeg maa i hi Grad rose Deres Blad, og af stethiske Artikler interesserer mig i hi Grad de af P. L. Mller, han er et sandt Talent, hils ham ret meget fra mig. - Jeg har fornyelig fra Delbanko faaet et trykt "Mindelses Brev" De har nok besrget det - fra en Boghandler Ferdinand Jansen i Weimar, om at faae tilbage eet mig i December 1847 tilsendt Blad for "Schillers Album"; vil De gjre mig den srdeles Tjeneste at lade skrive et Par Ord til bemldte Boghandler, at jeg vil med Glde sende et saadant paa skrevet Blad, men at jeg aldrig har modtaget et saadant; er det sendt, som han skriver, i December, da have vist Schleswig-Holstenerne ladet det ligge hos dem; dersom et nyt sendes mig, og De, kjre Ven, vil besrge det da skal Hr Boghandler Jansen strax faae det efter nske tilbage. Er De ikke saa god strax at besrge dette meddeelt ham. - Jeg skriver til Dem en Artikkel over Kunstudstillingen. Hils venligt Deres Kone og Svigerforldre. og tnk imellem lidt paa Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus