Dato: 23. maj 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Sen-Wennern 23 Mai 1849.

Min kjre ssterlige Veninde!

Paa Sverrigs strste Indse Wennern, skriver jeg i Morgenstunden dette, og i Stockholm, vil Gud, fuldender jeg Brevet. Iaftes var jeg ved Troldhtten,2038 der er storartet og vrd at see - men snart, meget snart, thi den ene Bygning voxer op efter den anden, her er ikke saa malerisk, som da jeg var her for tretten Aar siden. Wennern er som et Hav - see paa Kortet! - der var Bevgelse deri en Deel af Natten, nu er Vandet mere smuult. Men jeg skulde begynde med Begyndelsen! tak for Portefeulen, den gjr deilig Nytte, hviler Nat og Dag ved mit Hjerte, thi den gjemmer alle mine Penge. - Gamle Collin fulgte mig ombord og stod senere paa Toldboden og sendte mig det sidste Lev vel! - Det blste saa haardt at Dampskibet ikke kunde gaae ind ved Helsingborg, men en Lods Baad maatte ud og efter en halv Time, paa hie Ser kom jeg dyndvaad i Land; hele Dagen regnede det i Helsingborg; nste Morgen kjrte jeg og saaledes i to Dage til Gtheborg. I Skaane var Bgeskoven deilig grn; det moersomste Halland frembd var en Mand i en lille By, der fortalte mig at han havde noget srdeles interessant for Reisende, nemlig en Insectsamling.2039 Ved Veien saae jeg en gammel Carret benyttet som Svinesti.2040 I Gtheborg var jeg to Dage, spiiste den frste hos Consul Scheel,2041 den anden Dag hos Comerceraad Wijk,2042 men en Comerceraad i Sverrig er noget meget stort,2043 der var Stads, jeg kom ganske ordenlig kldt, men hvor var ikke de andre festlige, Verten havde det grnne Baand over Skulderen,2044 for han er ogsaa Commandeur, Landshfdingen2045 havde Stjerne, og Biskoppen2046 baade Orden og vor Herre paa Korset; der var en heel Deel Herrer; min Skaal blev drukket, de vare alle hist elskvrdige, jeg fandt mig vel der, og med Comerceraaden saae jeg Havneanlg og Bade, som han havde vret Mesteren for, han prsenterede mig dernst for Capitainen her paa Dampskibet Polhem , og saaledes har jeg det ogsaa her godt, ja har ganske ene en heel Kahyt; igaar gik vi [ad] Gthaelven og Troldhtta, ved Venersborg traf jeg een af de svenske Officerer,2047 der var i Fyen, Nat og Dag 2048 var her ogsaa, jeg er lst, synes det, af hele Reiseselskabet. - Og dog, mellem venlige Mennesker, i en stor Natur, jeg fler endnu ikke min gamle Reise-Lykke, mit frie Sind, min Livsglde, Begivenhederne hjemme rulle bestandig tilbage i Tanken, jeg er ikke glad, hvor staaer det til hjemme? sprger jeg altid. I Stockholm hrer jeg frst derom. - Nu ligger Skibet stille, vi er over Wennern ved den frste Sluse til Gthacanalen, nu gaaer Seiladsen opad!

Stockholm 28 Mai 1849.

I Fredags aftes2049 kom jeg her til og i Dag er det Mandag, i den korte Tid har jeg allerede seet en Mngde Mennesker, ja har allerede Indbydelse til hver Middag hele Ugen, saa at jeg frst kan komme til Upsala nste Sndag.2050 Den smukkeste Deel af Reisen her til, er ungtelig, med Untagelse af Trollhtta, Farten over Wettern, (den forunderlige bundlse S, der skal staae i Forbindelse med Bodense ved Schweitz,2051 i det mindste opkaster den Planter, som kun findes ved Bodense), Farten over Sen Roxen, og endelig indenskjrs i stersen;2052 dette er et Archipelagus af er i tusindeviis, skovgroede Holme, ngne Klipper, og Udsigt imellem til det aabne Hav. Da vi kom ind i Mlaren var Alt grnt, her var og er en Sommervarme, som i Neapel; jeg boer paa Skipsbroen med en uendelig de ilig Udsigt til Normalmen , Blasiholmen , Skipsholmen, Diurgaarden og hele Sdermalmen, hvilken sidste seer saa gte tyrkisk ud, at var Minareterne der, vilde jeg troe at have et Stykke af Pera for mig. De rde Trhuse, de hvide Steenbygninger, alle med blomstrende Trer mellem sig, terasseformigt op af Bjerget er hist malerisk, Dampskibe komme og gaae, Dalar-Piger roe smaa Baade,2053 Dalkarlene spille melankolske Melodier, det er som de mongolske Skkepiber i Peras Gader. De seer altsaa at Alt er smukt, ja igaar, Pindsemorgen vaiede et stort Flag paa et Skib just lige ud for mit Vindue og paa Flaget stod med store Bogstaver: Freden, jeg tog det for et godt Varsel, gid at De maatte kunde skriftligt bekrfte det. Men min Bolig selv, Hotellet, der er eet af de frste - nei hvor det er forfrdeligt slet,2054 jeg har det usleste Vrelse, kle Trmeubler, gamle ilde aandende Betrk, saa at Vinduerne nu ere aabne hos mig nsten Nat og Dag, og det findes ikke bedre. Det er en Skam at Stockholm ikke kan have et menneskeligt Hotel; vore i Danmark ere ikke gode, men de staae som Londons Hoteller i mod disse. Igaar spiiste jeg hos Frken Brmers Moder,2055 en rask rrig Kone, hele Familien, Grevinde Wachtmeister,2056 Baron Wrede og flere af [de] Nrmeste vare der, jeg fandt mig ganske hjemme hos de livlige venlige Mennesker, imorgen er jeg hos Beskov2057 hvor jeg skal spise med den bekjendte Historieskriver Fryxel.2058 I Formiddag besgte Poeten Carln2059 mig, hans Hustrue Fru Flygare-Carln er, som De veed en europisk Notabilitet, jeg fulgte hjem med ham, vi talte om vore flleds Sprog, Dansk og Svensk, han udhvede det for Svensken saa sregne hos os og sagde at det saae saa slsomt ud paa Tryk, saaledes, og derfor fortller jeg Dem det - i Navnet Worsaae ! og nu tog han frem en Bog af vor Ven Worsaae, det frste danske Navn og danske Bog jeg har seet her i Landet, med Undtagelse af Kunstens Danevirke der stak frem i Vinduerne i Gtheberg og her i Staden. Med Beskov var jeg igaar oppe paa Theatret, paa selve Scenen og saae det Sted hvor Gustav den III blev myrdet,2060 det var omtrent ved tredie Coulise, paa den Side vi hjemme kalder Kongens. Reisen til Haparanda2061 raade nsten Alle fra, da der vistnok er meget Iis iaar og Farten er angribende, man bruger 7 Dage derop og 7 tilbage og er meest paa aaben Se, Opholdet der bliver kun tre Dage og saa beror det paa Veirliget, jeg tnker derfor at gaae kun til den sydlige Deel af Nordland, nemlig Gefle , see det store Vandfald der2062 og da gaae ind i Dalerne, besge Fahlun og Kysterne om Sen Siljan (see Kortet). I Upsala haaber jeg af Professor Falkranz2063 at faae den bedste Underretning. Italienerne her i Stockholm give en ny Opera Dronning Christina,2064 den er skrevet og componeret her, jeg skal see den med Beskov paa Onsdag. - Den store Opera, hvor Gustav den III blev drbt, er den samme Skueplads hvor Jenny Linds2065 frste Fremtrden og Udvikling viiste sig; ja jeg selv har ogsaa der et flygtigt Hjem, min Mulat er her givet flere Gange.2066 - Hils nu paa det kjrligste Deres milde, hjertelige Sster, den kjre andersenske Opdrager fra Stvler til Hoved, Conferensraad Kock og de velsignede Snner. Broderen Christian tusinde inderlige Hilsener, glem ei heller Deres Broder Peder og hans elskvrdige Kone. Frken Kold siger De meget Smukt og Hjerteligt, seer De Frken Brmer da hils rigtig fra mig og giv ehlenschlger en Bouquet af svenske Hilsener den bedste Blomma er fra Beskow. - De er jo nok saa elskvrdig snarest mueligt at lade indlagte Sddel til Bournonville komme i hans Hnder, det er Programmet for en Ballet-Opera,2067 jeg har lovet Glser at udarbeide og sende Bournonville!

Stockholm 29.

I Dag havde jeg ventet Brev fra Kjbenhavn, men Posten bragte intet til mig, nu maa jeg haabe der kommer Fredag. De danske Aviser sige mig at Sagerne hjemme staae endnu paa samme Punkt som da jeg tog bort,2068 naar komme dog de bedre Tider. - Her er en Varme i Dag, som om jeg var i Neapel, den lammer alle Krfter. Igaar kjrte jeg med Bille2069 i Dyrehaven, Egen var grn, Fjorden mindede om Bosporus! kom dog engang til dette Nordens Constantinopel. Lev vel.

Broderen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus