Dato: 13. juni 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

227. Til E. Collin.

Stockholm 13 Juni 1849

Kjreste Ven!

at jeg lnges efter at hre lidt fra Dem og Deres Jette kan De nok vide, men naar seer jeg det nske opfyldt! Det blev da, som jeg var lidt angest for, at man modtog mig lidt for festlig, og at jeg egentlig til dette ieblik ikke har nydt Ro.–Det er jo smukt og hjerteligt af de Svenske, mine Venner maa det glde, og Hjemmet er det jo ogsaa hderligt! De har vel lst mit sidste Brev til Deres Fader, De vil da see at man i Stockholm har gjort en stor offentlig Fest for mig, der var Damer og det gik meget smukt af; ogsaa Kongen modtog mig saa hjertelig og i Dag, jeg kom igaar fra Upsala, er jeg kaldet til Taffels; dog mere end dette vil De og Deres Jette glde sig ved at hre at jeg igaar fandt Christian Thybergs Kort paa mit Bord, jeg gik da strax ud til ham og efter lang Sgen, thi det opgivne Hotel, kjendte Ingen, mdte jeg ham og Jrgen paa Gaden; jeg fulgte nu op til ham; han var meget livlig og snaksom, havde fundet Canal-Reisen srdeles behagelig og interessant og var meget overrasket ved Stockholms Beliggenhed i malerisk Henseende. Han bad mig hilse naar jeg skrev; han havde 2 Dage forud havdt et strkt Anfald af sin Sygdom, den var kommet hurtigere, end han pleiede at faae den, men nu syntes han igjen ganske kjk, og talte om, som iaftes, at besge Theatret lidt. I Dag gik jeg igjen til ham og da han nok vilde besge Kellermann frte jeg ham derhen og gjorde stor Grin paa Veien; Kellermann var hos Mamsellen (c: Fjeldsted), hvor Skomageren sad paa Huset, sagde de; (det vil sige der sad stvle udenfor paa Huset) og nu fik jeg ham med, uagtet han paa Trappen standsede og sagde at han aldrig havde vret oppe hos en Dandserinde fr; men det gik godt, om de end ikke fik hinanden. Han har alt vret i Cuur hos Lgen og Curen, der endnu kun maa betragtes som A, B.C. bestaaer i at han ligger i forskillige Stillinger paa Sophaen og dreies paa Musklerne, men det vil blive artigere endnu; Doctoren havde Lamineret ham i 3 Timer, ikke vret ganske glad og sagt at han egenlig helst havde seet han var blevet borte, dog tilsidst kom mere og mere Interesse og Thyberg synes srdeles vel om hans Personlighed. See det er Alt hvad jeg kan sige Dem og som dog altid er noget; hils Deres Svigermoder fra mig i det De meddeler hende dette.–I Upsala var jeg sex Dage og det ene Festmaaltid aflste det andet. Da jeg kom, blev jeg modtaget af Professor Schrder, hos hvem jeg om Aftenen fandt Landshfdingen, Erkebispen etc., disse to nvnte gjorde siden store Middager, Kammerherre Beskov var med.–Een Dag blev jeg bedt ind til en Studenter Sexa hvor jeg fik Sange at hre (og en Tale til mig). Paa Dampskibet hertil var Sangeren Strandberg og en stor Deel Studenter; de gav mig Sangen: Der er et yndigt Land og saa 3 Gange Hurra ud over Mlaren. Paa Mandag reiser jeg igjen til Upsala for der at begynde min Reise til Dalerne, jeg vil vre Midsommerfesten ved Sen Siljan i den lille Stad Leksand; Reisen deroppe bliver to Uger; Landshfdingen laaner mig sin lille Vogn, ellers skulde jeg have kjbt eller leiet en saadan, nu er det kun at leie Heste og Kudsk, vor Herre veed hvorledes det gaaer med Sproget, da Dalernes Dialekt er ikke let at forstaae.–

Aften.

Nu kommer jeg lige fra det kongelige Taffel, hvor Kongen og Dronningen vare hist elskvrdige imod mig, ja ved Afskeden rakte Dronningen mig Haanden og Kongen bad mig at komme endnu engang naar jeg vente tilbage fra Dalerne. Prinds Gustav er srdeles smuk, og komponerer ret nydelig.–Hils Jonna fra mig og siig Tak for hendes Brev, jeg vil troe, hun nu har faaet eet fra mig! Thyberg sagde mig at der har vret hos Dem en Hr Anker om noget Manuskript, kommer han oftere da siig at jeg ved Afreisen pakkede det ned mellem mine egne bedste Manuskripter og glemte at give Dem det, men jeg formoder at han ikke vil give Digtene ud i Sommertiden. Fra Lorck har jeg faaet Brev, med Opgjrelse af Honorar for Baronesserne og et lille Hefte Eventyr, samt hvad han har lagt ud for Indbinding af de Bger der ere fra mig forrede bort i Tydskland; det var Fandens dyrt den Indbinding tnk: 94 Thaler; imidlertid faaer jeg nok endnu 363'ndash;som han har skrevet til Eduard Hvidt udbetales mig. Vil De tage mod disse? eller hvad jeg faaer. Vil De dernst i Zahlkassen ved Qvartalets Ende, (1 Juli) hve mine 150 Rdlr; strax efter at De har lst dette Brev vil De da sende her til Stockholm, saa at jeg har samme 14 Dage fra Dato, det belovede Brev til den eller den, beed helst Schmidt derom at jeg kan, om jeg vil, hve til 200 Rdlr Dansk her i Stockholm. Skriv saa ogsaa et ikke for kort Brev og hils paa det hjerteligste Deres Kone og Brnene;

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Breve til mig Stockholm post restante.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost