Dato: 10. juli 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 185. Fra Henriette Wulff.

Kh: d. 10 July 49.

Min kjre gode fortreffelige Andersen!

I dette jeblik havde jeg den Glde at modtage Brev fra Dem fra Upsala, hvor takker jeg Dem hjertelig derfor, De er dog altid den samme trofaste gode Broder! Tak for de herlige Beskrivelser af Midsommer Aften i Leksand, af Dalelven - Upsala - det Hele! Hvilken Glde det ogsaa havde vret for Frederike Bremer at lse om sit Fdreland af Dem men hun er i Gaar rejst til Sverrig, til Marstrand for der at trffe sammen med sin kjre Agatina,2108 fr hun begiver sig paa sin lange Rejse over Verdenshavet, thi De veed dog vel alt at hun gaaer til Nordamerika og bliver der et heelt Aar! Hun var ret elsket og paaskjnnet her, for mig var det en sand Glde at have lrt at kjende hende, en Glde jeg lnge vil have godt af; skulde De fra Gothenborg gjre hende et Besg i Marstrand, da hils hende paa det kjrligste fra mig, nu seer jeg med Lngsel imde det frste Brev hun skriver mig til fra New Jork som hun lovede, hun er gandske ualmindelig elskelig! - Men fr jeg taler om Noget Andet, da lad mig deele med Dem den store Lykke vi har haft at vinde en fuldstndig Sejer!2109 De veed det jo vist Alt, dog maae jeg tale med Dem derom, thi De elsker ogsaa det kjre lille Fdreland, der strider tappert for at forsvare sig. Fra Frederits veed De gjordes et Udfald, der Iykkedes i hjeste Grad, vi havde gjordt henved 3000 Fanger2110 foruden en Mngde Amunition og alt deres Belejrings Skyts, de fleste af Gefions2111 Kanoner ere igjen Vore!!! Mange af vore Folk ere jo faldne da de have fgtet med en magels Heftighed og Mod, men de ere jo Lykkelige; at opoffre sig, at de for Fdrelandet - hvad kan nskes bedre! Med Guds Hjelp vil vi nu snart have Fred,2112 min kjre Andersen, og saa vender De gladere tilbage til Deres Fdeland, naar vi kan tage imod Dem med Sejrens og Fredens Palmer i Hnderne. I Gaar havde vi her nogle Timer den kjre Broder Chr,2113 der bragte nogle af Fangerne, men foer atter afsted for at hente Flere; af lutter Iver og Glde havde han hverken spiist, drukket eller sovet i 3 Dgn, men det havde jo ingen dansk Mand der var med paa nogen Maade. Det var ret en bevgelig Dag i Gaar, thi foruden at vi endnu vare rrte over Lykken der var kommet til Danmark, maatte vi jo sige Farvel til den kjre Frederike Bremer; Chr foer jo ogsaa afsted igjen, og the most amiable antiquary rejste nord paa Sjlland for lngere Tid, i en Udgravnings og antiquarisk Udflugt. Skjndt det er lngere Tid siden jeg modtog Deres kjre frste Brev, hvorfor min Tak i et Brev ligger for lnge siden i Stokholm, og altsaa vil vre i Deres Hnder nu, har jeg dog hrt fra Dem gjennem Oehlenschlger, der har haft Brev fra Beskov, der talede ret meget om Dem, og fortalte hvor De var forgudet

i Stokholm,2114 og hvilken Glde det var for ham at vre med Dem! Dronning Josephine har ogsaa skrevet meget om Dem til Dronning Caroline Amalie, om hvor elskelig De var, hvorledes De havde lst for dem, og bragt dem paa eengang baade til at lee og grde! Dette Sidste har Enkedronningen sagt til Frederike Bremer. - Nu venter de ude paa Fasangaarden at Beskov med Frue skal komme der,2115 har de sagt noget til Dem derom? Maaske kommer De sammen. De sprger om Livet i Norden2116 er udkommet - nej. Intetsteds, men fra Sverrig troer jeg hun vil udgive Noget; saavidt jeg forstod hende, vilde hun lade det trykke nu

i Gothenborg, og selv besrge det fr hun drog videre. Jerichau er her allerede siden en Maaned, er bleven Medlem af Academiet, og hans receptions Arbejde er Adam og Eva efter Syndefaldet. Adam finder jeg gandske fuldkommen, derimod synes mig der er meget at indvende mod Eva baade fra Formens Side og Udtrykkets. De komme her meget og er et elskvrdigt Kunstnerpar. Jeg gaaer maaske ud til dem i Eftermiddag, da bringer jeg Deres friske Hilsen. Reitzel skal jeg skjende dygtig paa for min egen private Fornjelses Skyld. De taler om at det har vret fugtigt og koldt i Sverrig - jeg kan sige som Chilian: ligesaa hos os!2117 Ja frygteligt har det vret med Storm og Regnskylle - Kulde og endogsaa Nattefrost, men paa eengang smiler vor Herre til os, det er siden en Uge varmt, Soelskin og Blomsterduft, ja Roserne blomstre her i Haven skjnnere end nogensinde, her hjemme vedblive vi vores stille idylliske Liv, hre kun lidet til Verdens Vrvl og Tummel. Jeg lever meest for at skrive til mine Vikingebrdre, iaar har det vret sjeldnere til min Digter-Broder. Forleden Dag fik jeg saa stor Lngsel efter at skrive Dem til, at jeg sagde til Frederike B: at jeg vilde simpelhen addressere mit Brev til Fahlun, saa loe hun og sagde saa inderligt venligt og spgende: lille Jette tag vare, saa falder det i Gruban! De har nu givet mig en stor Lyst til at see Sverrig, og lnge skal det heller ikke vare. Hvor dejligt maae der ikke vre paa ens Bruk i Dal-Elven, dog staaer Stokholm og Upsala mig som det Frste. Men kjre gode Andersen naar De nu ret har gldet Dem over Natur og Mennesker i Sverrig, da skal De ogsaa glde Dem over os2118 i det kjre gamle Fdreland, De maae ikke sige at De tnker med en underlig Sorg paa at vende hjem, De veed ikke engang hvor meget De er elsket i Deres eget Land af saa Mange Mange - ja af Alle dem der er noget ved at blive holdt af og paaskjnnet! Det veed Gud, something is rotten in Denmark,2119 very rotten , men hvor er det ikke det, naar man rigtig seer til Bunds! Det lader dog til paa Deres Brev, som om vi snart kunde haabe at see Dem hjem igjen; skriver De mig et Par Ord fra Gothenborg at vi kan vide hvad Dag og Time vi atter skal omfavne Dem. Jeg tnkte meget paa Oscar d 4, havde jeg vist at De

var i hans Nrhed, havde det vret mig en dobbelt Fest! Nu Levvel! Velkommen til Hjemmets Grndse!

Alle Mine hilse Dem kjrligst!

Deres ssterlig troe hengivne Jette.

13. Juli forlod H. C. Andersen Stockholm, tog Kanalrejsen til Gteborg med Ophold paa Bjrka-Sby, i Motala, Vadstena, paa Hnster og Blomberg ved Kinnekulle; natten til 3. August kom han til Venersborg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost