Dato: 3. august 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Wennersborg 3 Aug 1849.

Min kjre ssterlige Veninde!

Jeg er nu i Vennersborg og herfra, i det jeg sender et Par Ord til Otto Mller, om at arangere lidt hjemme til min Ankomst, flger dette lille Brev til Dem. I 7 Uger har jeg ikke hrt fra Kjbenhavn, Ingen have skrevet mig til; nu vil jeg troe at der dog i Gtheborg vente mig nogle Breve. - Hele Reisen fra Stockholm og hertil har vret Fest paa Fest, nei man gjr mig ganske lille bitte ved saa megen Hyldest. De kan ikke troe hvor kjendte mine Skrifter ere i Sverrige, heelt op i Landet og rundt om. Hvor jeg dog er forunderlig beskyttet af vor Herre! - Men det var om Reisen De skulde hre. Beskov og hans Frue fulgte mig ombord, de vare saa velsignede og gode den hele Tid og vi kom ret til at forstaae hinanden. Ombord viiste man mig saa uendelig megen Opmrksomhed Alle, og da jeg kom til Berg, tt ved Roxen for at naae Motala, standsedes jeg af Componisten Josephson der med Vogn var afsendt fra den gamle Grev Saltza for at bortfre mig til hans Gods, det lod jeg mig da gjerne og tilbragte, i en smuk Egn, sex behagelige Dage hos venlige Mennesker. Grev Saltza er en hist original Characteer, Aandeseer, Skribent, een af de ldste Adelsmnd fra Carl den Stores Tid, hist kuris, men saa god og del, jeg skal bringe Dem mange underlige Historier. - Der kom paa hans Navnedag Bekrftelsen om Seiren ved Fredericia og den Gamle udbragte, begeistret en Skaal for Danmark! ja De kan ikke tro hvilken Jubel der gik gjennem Sverrig ved Rygtet om Seiren!!! De Svenske elske os hiere end i Almindelighed de Danske endnu dem; vi kjende ikke og forstaae deres dybe Gemyt. - Da jeg reiste gjennem Lindkjbping var jeg indbudt til at stige af hos en Professor Omann, her var nogle Venner samlede og tre smukke Sange, til Danmark, til Danebrog og til H. C. Andersen bleve afsjungne; ved Sangen for Danmark stod pludselig en deilig Regnbue over Haven, dette, Skaalerne, Sangene, afficerede mig uendelig, saa Taarene styrtede mig ud af inene, jeg takkede saa godt jeg kunde og nu blev en Mindeskaal udbragt for de Faldne ved Fredericia. - I Motala var jeg to Dage og ligesaalnge i Wadstena, een af de Byer i Sverrig, som meest har interesseret mig; ogsaa her var et stort Festmaaltid for mig, men hvad som meest rrte mig, var det: jeg kom tilbage til et lille Vertshus nsten en halv Dansk Miil fra Motala og var tidlig gaaet til Sengs for at vre oppe om Morgenen Klokken 4 da Dampskibet skulde komme, jeg faldt strax isvn med vaagnede ved Sang, jeg sprang op; en Deel Mennesker stod i Regnveir dernede og sang mod mine Vinduer, jeg begreb ikke at det kunde gjlde mig, de blev ved og jeg spurgte een af Tjenestefolkene, hvem man sang for. Det var for mig, det var Arbeiderne oppe fra Motala Fabrik; der vidste jeg var her og som vilde hdre mig; jeg flte mig ganske ydmyg glad! o man begriber ikke denne Flelse hos mig! hvor de lidt kjende mig, som sige jeg er forfngelig, men det er jo ogsaa kun i mit Fdreland det siges og der elskes og kjendes jeg kun af nogle Enkelte. Ved Vasbakken forlod jeg Canalen og gik til Kinnakulle hvor jeg var i to Dage hos gamle Grev Hamilton og ligesaa lnge hos Snnen der er gift med Geiers Datter! nei, hvor hun ligner Jenny Lind og synger - nsten, som Jenny Lind; idetmindste sin Faders Sange. - Der fra kom jeg igaar, med de deiligste Blomster; paa Damp skibet blev min Skaal drukket af Pasagererne og nu sidder jeg Gud skee lov lidt i Ro i Wennersborg for at gaae til Trollhtta og leve eensom nogle Dage; saa gaaer det mod Gtheborg, maaskee til Marstrand og da - til Danmark, Gud veed hvad tunge Skyer der gaae op, men et Par milde Ansigter vil jeg see! - Hils nu Deres Sster og hendes Snner, send tusinde Hilsener til Brdrene og glem ikke Deres egen i fremmede Lande overvurderede

Broder.

E. S.

Fra Dickens fik jeg Brev i Motala. - Seiren ved Fredericia opfyldte mig med uendelig Glde! men kun af Aviserne hrte jeg om den - Ingen hjemme huskede mig i deres Glde!

[Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

Ny Kongensgade i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus