Dato: 4. november 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 November 1849

Kjre Ven!

hjertelig Tak for Deres sidste venlige Brev! De skulde allerede tidligere have hrt fra mig men jeg har indtil nu siddet og levet i et nyt dramatisk Arbeide, en EventyrComedie, Ole Lukie, og saa var jeg dd for Venner og Verden, nu flyver jeg igen ls, og derfor: god Dag! Tak for de "udvalgte Skrifter", De er altid saa god og opmksom imod mig, jeg kommer i en stor Taknemligheds Gjld. Hvad De skriver om Arangementet med den illustrerede Eventyr-Udgave, kan jeg jo ikke have imod, det vil glde mig at hre ethvert Arangement med mine Bger, hvorved De kanhave nogen Slags Fordeel. Jeg lnges efter at see Suplement-Bindet og beder Dem at lade besrge til mig, strax, et Exemplar. Alt er fredeligt og godt i Kjbenhavn, jeg haaber ogsaa strkt paa Freden og en refuld Fred for Danmark. Der vil vist gaae lang Tid fr jeg, som dansk, glad kan besge Tydskland, hvor der have viist mig uendelig megen Godhed, og som nu altid naar de gaae mig gjennem Tanken, stemme mig veemodig. I Weimar har jeg mistet een af mine ldre Ven[ner], den gamle Cancler Mller er, som De veed, dd. - Af Aviserne seer jeg at Madms: Nissen, den svenske Sangerinde, er i Leipzig; hun er en Sangerske, elegant Skole, Alt! lige op i Panden gaaer det, - men det lber ikke Een ned ad Ryggen ved at hre hende, som det var Tilflde med Jenny Lind. - Jeg sender Dem her et Exemplar af "Meer end Perler og Guld", som De maaskee en Dag, i Middagstimen lber igjennem. Jeg har benyttet af Raimund hvad jeg syntes om, holdt mig til Sujettet i tusind og een Nat og forresten gydt mit Humeur derind i, saa der nok ikke er megen Smag af det Fremmede. Stykket er nu i een Maaned givet 12 Gange for fuldt Huus i Casino og her rummes 2500 Mennesker, det er nok frste Gang i Kjbenhavn af et Stykke saa ofte er gaaet efter hinanden og med et sligt Huus. Jeg vilde prve der med, om Folk i Almindelighed, gik ind paa det Eventyrlige, det har stadfstet sig og jeg vil nu give dem et ganske originalt Arbeide, det, som nu ligger fuldendt. Jeg nskede at bidrage mit til at Casino blevet Folketheater, at Folk af alle Classer kom der og jeg har, med "Perler og Guld", idetmindste bragt det her til. - Alle Diplomater, rusisk, engelsk etc. have vret her ligesom og Skrdere og Skomagere; for 2 Mark kunne ikke Formuende more sig en Aften og det er ganske behageligt at bedrigae her til; min hele Indtgt heraf alle 12 Forestillinger og fremdeles er i alt 100 Species, saa De seer det er ikke for min Fordeels Skyld. Men den skal man nu heller ikke tnke paa. Hvad Nyt her rrer sig i Litteratur og Theater vil jeg lseligt opskrive paa et flgende Papir, benyt deraf hvad De vil, til en Spalte i nordischer Telegraph. Hils Dr:Leo! hvorledes har han det!, hvad bestiller han, mon jeg aldrig er i hans Tanke. - En holstensk Dame, der som dansksindet, med sin Familie, har tilbragt et Aarstid her i Kjbenhavn - jeg kjender hende ivrigt slet ikke - har skrevet mig til og sendt mig tilog sendt mig nogle Prver af Oversttelser i tydsk, af Digte, saa vel Christian Winthers, som mine; de synes mig srdeles hldige, hun beder mig anbefale sig hos Dem, dersom Arbeide der i Kjbenhavn skulde overstes. Prve vilde De kunde faae.

Deres Svigerinde Fru Delbanko traf jeg iaftes i Casino-Theatret til "Meer end Perler og Guld", det er mrkeligt hvor godt hun nu taler Dansk, jeg blev ganske overrasket. Vi tal te om Dem, Deres Kone og Svigerforldrene, til hvilke jeg her nu fier mine bedste Hilsener. Hvor i Verden er dog P. L. Mller? Skriv mig engang et Par Ord om ham; han interesserer mig, han har et mrkvrdigt Talent for at opfatte et Digtervrk og udtale sin Dom, jeg synes han maatte kunde levere fortrffelige Anmldelser. - Hos Eduard Colln er meget Sygdom, begge Pigebrnene, de smaa Stakler, ligge af Gigt-Feber. Fra Frederika Bremer fik jeg et Brev fra London, hun blev her kun i tre Dage og gik strax til Nordamerika. Lev glad og vel!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus