Dato: 12. maj 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

54. Til E. Collin.

Paris den 12 Mai (Sndag) [1833]

Min Adresse i Paris er: Htel Vivienne, Re Vivienne No. 14.

Kjre, kjre Eduard!

Nu er jeg da i Ro, Gud skee Lov! Nu kan jeg igjen tale med dem hjemme. Thi medens jeg skriver her i mit nye Hjem, er det virkeligt som jeg sad endnu i store Kongens Gade og kun nogle Huse laae imellem os. Om Reisen her til vil De kunne lse i det her indlagte Brev til Deres Sster Louise. Mit Brev fra Hamborg har De dog faaet? Dette Brev er kun et Slags Underretning om mit oconomiske Liv. I Hamborg tog jeg 200 U Banko op det udgjorte med mine 33 Species jeg fik i Kjbenhavn 100 Species; og var den Sum jeg ndvendigviis maatte have med i rede Penge, men ikke give ud; 70 Species havde jeg beregnet til Touren herhid, dersom jeg skulde komme ud af det med 400 om Aaret. Det er utroeligt hvormange Udgifter man har paa saadan en Reise. Jeg blev flere Gange bange for at de 100 Species vilde gaae til Paris, og var ordenlig i Frygt83 for at komme i Forlegenhed; paa Grund her aflod jeg et Par Gange vre at spise til Middag og ilede med Reisen saa meget som mueligt, skjndt det var saare trttende. Imidlertid fik jeg Alt at see, seilede og spadserede paa Rhinen, var omkring i Comedie og i Haver. Fra Maiens vovede jeg [saa] at reise i een Tour lige til Paris, og da jeg i Fredags Midd[ag kom]84 her og talte mine Penge havde jeg endnu Frederiksdorer; altsaa omtrent en 32 Species af mine 100 Species. Mine andre Landsmnd sige at det er fortrffeligt reist, ret som en vet Reisende. Men jeg har ogsaa vret i den strste Angest for de kjedsommelige Penge, Frygt for Mangel paa dem, thi jeg indseer altfor godt at 400 det frste Aar, er saare lidt. Jeg har nsten slet ikke kunne glde mig endnu af Urolighed for ikke at komme ud af det. Der ere Udgifter man aldrig tnker paa! Nu Penge, skal man over en Broe; saa Penge for at klistre et Tegn paa Kufferten, de utroelige Drikkepenge man skal give85 Conducteuren, Brebudet etc. etc. etc. Imidlertid har jeg jo skildt mig godt ved min Reise her til. Ikke sandt? Kjre Ven! Jeg kan ellers ikke andet end rose mig selv, der hrer bestemt Forstand til at reise (slet ikke Poesie) jeg har ordentligt maatte have Tankerne samlet og Gudskee Lov ikke glemt det aller mindste Stykke paa den hele Reise. Passet paa min Kuffert og Sac de nuit ved hver Ompakning, havde ie paa Creditiv, Pas og Penge; tidt naar jeg blundede i Vognen drmte jeg altid at eet af disse vare borte og foer da med bankende Hjerte op. Det er ellers en uroelig Tid. Der forestaaer vist store Ting i Tydskland. De mindre Lande der ere gyseligt undertrykte og forarmede. Jeg frygter det bryder lst. Frankerig troer jeg bliver roligt. I Paris har Folk nok at bestille. Arbeiderne fortjene godt og det er et lystigt Folk. Strax da jeg kom maatte jeg fltte ind i Hotel de Lille og der for 24 Timer, i et Vrelse, som Deres Ssters, give, Spisning iberegnet 11 Frank og 25 Sous det var Over 2 Species, desuden 2 Frank i Drikkepenge, det var Taxt og for at bre mit Ti 1 Frank. Igaar opsgte jeg imidlertid [nogle] danske Landsmnd, de raadede mig at leie Feddersens Vrelse i Hotel Vivienne, og [sted] deres Prutten og Veltalenhed, (de lovede der kom snart en Ladning Danske) fik [jeg] det for 30 Frank om Maaneden (omtrent 6 Species) det skal vre srdeles billigt, isr da det ligger tt ved Palais royal. Om Maaneden maa jeg kun af 400 Species give omtrent 28 ud, skal de 400 Sp: vare i selv kun 11 Maaneder. Jeg har nu indrettet det paa det Bedste, men kjre Ven, hr blot en ls Overregning. 30 Frank for Logie og Opvartning maanedlig 2 Frank hver Middag, og saa spiser jeg i Byen. Hver Morgen gaaer jeg ud for at drikke min Kop Kaffe og faaer den, paa det billigste Sted for 1/2 Frank og et Par Sous. Frokost og Aftensmad vil jeg kun stte daglig til 1 Frank; men nu Vadsk? Skuespil. Thi der maa jeg hen, og det er dyrt i Operaen. Nu skal jeg have mig en Parleur, som jeg slet ikke faaer ringere en 2 Frank Timen, desuden er der jo saa meget Klatterie; regn nu sammen, og overtyd Dem om min uhyre Oconomie og at jeg nok kan vre lidt uroeligt! En ny Hat har jeg maatte kjbe mig den kostede her 25 Frank, det kunne ikke hjlpe jeg tog en silke, de koste kun 16. I dette ieblik har jeg endnu 6 Frederiksdorer, det er 120 Frank; desuden, (de Penge iberegnet, jeg faaer fra Reitzel (33 Species)) endnu 300 Species, og har saa gjort Reisen og vret omtrent 3 Uger borte. Tro mig ellers kjre Ven! at jeg ret fler min Lykke, er i Hjertet taknemlig derfor; den maa bringe gode Frugter! jeg vil og maa gjre alt for at blive 2 Aar borte, see at blive nogle Maaneder paa Hjemreisen i Tydskland og der at lre at skrive Sproget, koster det lidt meer end jeg har, bliver der vel Udvei! Hils Deres Fader og dem alle sammen. Deres Jette skal faae Brev. Skriv med Legationen, det koster intet! O der var endnu saa meget! Lev vel min bedste, kjreste Ven!

Andersen.

[I Margen: ] Send mig med Seemann eller Schwartsen et Exemplar af mine Digte og min italienske Grammatik!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter