Dato: 6. februar 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 6 Februar 1850

Kjre Ven!

Allerede for lnge siden skulde De have faaet Brev fra mig, men jeg veed ikke selv, det er aitid blevet udsat, i det snart eet, snart et andet kom med sin Slde i Veien; i Dag har jeg en heel Deel paa Hjertet og Brevet kommer da, frst med de bedste Hilsener og den inderligste Tak for det gamle Aar; De har sendt mig nogle Exemplarer af den lille nydelige Udgave af "Bilderbuch", den er ganske allerkjreste. De er altid saa opmrksom og god mod mig at jeg bliver ganske forlegen. Maa jeg som en fattig Nytaars Hilsen sende Dem som en lille Feulleton Artikel "Fugl Phnix"; paa samme Blad har jeg afskrevet den Sang der blev sjunget ved 0hlenschlgers Begravelse, vil De benytte den tillige med Meddelelserne, som flger, det beroer paa Dem selv. - Nu kommer jeg dernst til mit rinde; det er min Eventyr-Komedie "Ole Lukie",der om tre Uger vil komme paa CasinoTheater; det er, tr jeg sige, et Digter-Arbeide, det er en saa del Folkekomedie, at jeg venter at den vil blive givet paa de fleste tydske Theatre, paa Tryk bliver den vel 4 eller 5 Ark, altsaa et Hefte til de samlede Skrifter, skal jeg sende Dem Udhngs Ark? Allerede flere Gange, ja for et Par Maaneder siden, kom en Hr Jonas, som jeg frste Gang saae sammen med Dr Leo, han nskede at faae den til Oversttelse og meente det var heldigt, da han var i By med mig - jeg kjender imidlertid slet ikke hans Dygtighed, veed ikke om han staaer i Forhold til Dem etc. etc.; senere har en Hr Rosen vret hos mig og nsket Manuskriptet til Ole Lukie; Hr Rosen sagde at han havde oversat for Dem, baade De to Baronesser og de sidste Eventyr. Nu er det mit Sprgsmaal til Dem, hvem De vil have at jeg, af disse to Herrer skal give Manuskriptet, eller om det er rigtigere at sende Dem samme, (Udhngs Ark af Originalen) og De har en endnu bedre Overstter, thi det halve Stykke er paa Vers, rimede Vers, og flere med Pointe! jeg veed De interesserer Dem for mine Arbeiders gode Gjengivelse, altsaa overvei det; jeg vilde ogsaa gjerne have enkelte sendte til Directionen i Wien, Berlin, etc. altsaa var det just godt at det var en Overstter, som kunde og forstod tillige dette Arangement.

Nu til en anden Sag; jeg har for et Aarstid eller lngere siden i et Brev, bedet Dem at sende en Bog, jeg husker ikke hvilken, men een af mine, til Studenten Alexander Beaullieu de Marconnay i Gottingen, han skriver mig nu til at han i tre Aar ikke har hrt fra mig eller ved Nogen faaet en Hilsen. Skulde De have glemt min Bn. - Mellem Bger, jeg i Boghandelen har seet fra Tydskland er en "Mhrchenbuch". Herausgegeben von W Keschnitz. Schw: Hall. Druck und Verlag von Wilhelm Nitzschke, i samme findes ordret af mine Eventyr, "Der standhaftige Zinnsoldat", - Der Engel - Der fliegende Koffer - Die Strche -" men der er ikke nvnt et Ord om at de ere fra det Danske, eller af mig; er det ikke Uret? Br det bemrkes. Teubner giver mig i sine Anmldelser ikke mit rigtige Fornavn H. C. Naar De nu snart glder mig med et lille Brev, da stil min Nysgjrrighed med, jeg har fr gjort det Sprgsmaal: Hvor er P. L. Mller. Hvorledes lever Dr Leo, har De sendt ham mine Hilsener, de jeg jevnlig har givet ham. - Af Nyheder her fra Norden, kan jeg blandt andet fortlle Dem, at Claveerspillerinden Jomf: Rieffel fra Flensborg, som en Tid var i Leipzig; De kjendte hende jo, i disse Dage er blevet forlovet i Norge med en hamborg Kjbmand. Collins Datterdatter Jonna Drevsen, blev i Lverdags gteviet med den unge Baron Stampe, Stamherre til Nys. - Ida Thiele er blevet forlovet med Se-Officeren Vilde; Forlovelser, Bryllupper, Baller og Maskerader, gaaer i broget Dands gjennem Staden, Foraaret begynder allerede i disse Dage, at ride Solskin i By, Isen smelter - "Naar kommer Freden!" det er mit Hjertesuk! - jeg har stor Lyst at flyve ud, men ikke gjennem Krudtdamp eller fremmede Byers Barikader, jeg har en Flelse af: de smukke Dage er forbi, - i det mindste i min Livsalder! - Og nu lev hjertelig vel, hils Deres Kone og Svigerforldre og tnk stundom lidt paa

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus