Dato: 27. maj 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Paris den 27 Mai 1833.

Det er intet Brev, men kun et Omslag De her faaer, med den Bn at De vil lade Indlagte befordre til sin [Best]emmelse.235 Posten gaaer til Odense hver Tirsdag og Lverdag. Her [er] Breve til Fru Seborg,236 Guldberg og min Moder;237 jeg kunne gjerne have sendt et til Dem med, men det varer vist over en Maaned fr van Dockum kommer hjem, og da er det saa gammelt, vi gjre bedre i at skrive gjennem Legationen. Jeg har alt begyndt paa et Brev til Dem om min Udflugt til Wersaillie238 og om Pindsen i Notre Dame,239 jeg haaber at De alt har dette, fr De nu lser Omslaget her. Men noget skulde jeg dog skrive! Jeg har besgt den gamle Heiberg,240 man havde sagt at han var slet ikke venlig mod Landsmnd, men jeg fandt ham meget elskelig. Han er nsten blind og sagde at han neppe levede Aaret ud241 og at hans Sygdom var Kjedsommelighed og det at vre ene. Han havde meget imod at Snnen ikke tog sin Kone242 fra Theatret, det forekom ham utaaleligt, at en Direction skulle kunne befale hende at staae op af Sengen og komme at hre deres Befalinger. Han declamerede mig sin Gravskrift,243 hvis Indhold var at han sov sit halve Liv og bestilte Intet i den anden Halvdeel. Jeg saae paa Gaden iforgaars et simpelt Skjrmbret, hvor Ideen paa det ubetydelige Malerie greb mig. Det var en Soldat som skulde skydes, hans Hund lb hen til ham og nu sad Soldaten med blottet Bryst og holdt Dyret langt fra sig med den udbredte Arm. - En anden Kriger lokkede ad den, medens Kammeraterne skjde. - Jeg har seet i Theatret i Palais royal en nye Vaudeville, Le camarade de Lit,244 hvor en fransk Soldat kommer til Sverrig og trffer Kongen Carl Johan, der bliver saa glad ved sin Landsmand at de i en lille Kroe svire og drikke saaledes at de ikke selv veed hvad de gjre, men Carl Johan maa sove hos Soldaten til stor Forbauselse for sine Hoffolk som trffe ham her, der blive sjungne flere Sange til Hder for de Franske der beklappe Stykket af alle Krfter. Den svenske Konge er formelig drukken, saa jeg troer neppe det bliver til at spille i Kjbenhavn, end sige i Stockhol[m], nu tr jeg ikke sladre meer, hils Deres Fader og [Mo]der, alle Kocks og vr selv inderligt hilset fra Deres hengivne Digter! a revolr!

[Udskrift]

Til Frken H. Wulff

Scadetacademiet

i Kbenhavn.

ved Godhed!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus