Dato: 14. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 Mai 1850

Kjre Ven!

Allerede for et Par Dage siden fik jeg medflgende Skrivelse "von Alsen", fra een af de hiere Autoriteter der, hvem jeg tidligere har bedet om Bidrag for "nordischer Telegraph", der bedes om jeg snarest vilde sende Dem dette og at det hurtigt da maatte optages. Delbanko sagde mig at det var bedst han fik det med, eftersom der tidligere ikke kom Dem nogen Sendelse i Hnde. - Her er altsaa Skrivelsen.

Nu haaber og troer jeg Freden snart kommer istand; o hvor jeg lnges efter at flyve ud; imidlertid gaaer det denne Sommer neppe lnger end til Fyen og Jylland, men der kommer vel nok en smuk Dag hvor det banker paa Deres Dr i Leipzig og jeg flyver ind i Stuen. I Sommer udarbeider jeg mine "Billeder fra Sverrig", jeg vil troe det bliver en ganske interessant lille Bog. - Hils venligt Deres Kone og Svigerforldre og gld mig, naar Deres Svoger reiser her hjem igjen, med et lille Epistel.

Deres inderlig hengivne Ven

H. C. Andersen.

(her sender jeg Dem et Digt, som maaskee Dr Leo gjengiver paa Tydsk, dersom det behager, ligesaa flger en Sang af mig, der har tiltalt meget og med en smuk Musik af Rung nylig blev givet i det skandinaviske Selskab. Det er mit yngste Digt: "Danmark, mit Fdreland!" mon det ikke kunde godt gjengives).

ST

Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus