Dato: 26. juni 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Voigt
Sprog: dansk.

Paris den 26 Juni 1833

Du tnker paa mig! Du ene af dem allesammen, trofaste Sjl! I to Maaneder har jeg vret fra Danmark, men ikke faaet et eneste Brev, naar jeg undtager et, der alt la ae her ved min Ankomst, fra Jette Wulff. - Tnk Dig at vre saa langt borte, i et fremmed Land, glemt af alle man holder af. Eduard har ikke sendt mig et Ord, ingen, slet ingen, uden Du. Det har ret grebet mig, ret rrt mig i Sjlen! Ja, Du er min trofaste Ven! - Jeg har forlnge siden skrevet Dig til fra Paris, Du maatte nsten have faaet det, fr Du afsendte Dit, men det lader ikke der til, jeg havde adresseret det til Ludvig Mller, eftersom jeg ikke vidste Din Adresse. Hver Dag gik jeg med Lngsel efter Breve, endelig, for en 3 Uger siden, da jeg kommer hjem, ligger der et til mig, det frste; jeg greb det med Glde, aabnede og fandt kun en trykt Kjbenhavns Post deri, det var det uforskammede Digt til mig, som Forfatteren havde frygtet for, Ingen skulde meddele mig. Der stod ikke et Ord i Omslaget; det var ene det usle Smrerie, frankeret kun til Hamborg. - Det greb mig dybt, at man kunde vre saa ond at sende mig det i et fremmed Land, forflge mig uden for Hjemmet; min Vrede gik over til Foragt og jeg beklager kun at han ikke har sendt mig det paa noget bldere Papir, for at det kunne vrdigt opnaae sin Bestemmelse.

See det var det eneste Brev jeg har faaet; nu ventede jeg da med Skuespillerne, som frst i forgaars indtraf, de havde kun eet med og de sagde det var fra Arnesen; jeg blev ganske forbauset, men saae da at det var fra Dig, Du kjre Menneske. Strax i Dag griber jeg Pennen for at takke Dig ret broderligt! Jeg har fire Gange lst det igjennem, det var mig saa kjrt, saa interessant, saa elskeligt, det fik min Bitterhed over dem hjemme jeg elsker og som glemme mig, til at gaae over i Veemod. - Om 9 Dage har Du da dette Brev, jeg er da jo, som hos Dig! vi sidde i Sophaen, bag de rde Gardiner, tale aabent sammen som i gamle Dage, fr der gik saa mange Skyer over mit Hjerte. Jeg har forandret mig meget, sige alle. Skuespillerne finde mig noget mere bleg, men mere Gentelmann.

Man pudses jo lidt op i Paris, selv i Holdningen, og den var slem hjemme. Lidt mere Dristighed har jeg nok ogsaa faaet og en bestemtere Villie, men i Hjertet er jeg vist nok endnu den samme. Du kan ellers troe - (jeg stoler paa at ingen Fremmede lse mit Brev)

Paris er den liderligste By under Solen, jeg tro er ikke, der er et uskyldigt Vsen der, det gaaer til en Grad Du ikke kan troe, offentligt paa Gaden har man om Dagen i de reeleste Gader tilbudt mig en smuk Pige paa 16 Aar, en ung Dame med det uskyldigste Ansigt, det nydeligste Vsen, standsede mig og Schwartsen4 igaar og bad os med saa yndigt et Vsen at besge sig, at hun vilde underkaste sig enhver Undersgelse frst, at hun var aldeles frisk o s v; overalt er der vellystige Billeder, overalt omtales Vellyst, som noget, der fordres af Naturen o s v, saa at man nsten slves for Blqefrdighed; alligevel tr jeg oprigtig sige, at jeg endnu er uskyldig, skjndt neppe nogen troer det, der kjender Paris. - Det er en farlig, meget farlig By for et ungt, bevgeligt Gemyt. - Hvorledes skal jeg nu give Dig en lille Idee om mit Liv her? Nu da! jeg vil fortlle Dig een Dags Leven og Omtumlen. I Sndags spadserede jeg hele Dagen i Gaderne, jeg vil skildre denne Dag. Du er nu hos mig, hit oppe i mit store Vrelse,med FliseGulv, hvide Omhng om Sengen, to Komoder, Sopha, Lenestol etc. etc., vi gaae nu ned af Trappen, men hold fast ved Rkvrket, thi hvert Trin er belagt med glatte Fliser, man glider let. - Vi ere nu nede, den gamle Portner siger bon jour! og vi trde ud fra Hotellet i rue Vivienne. Boutik ved Boutik, Stads og Malerier, Plser og Kjdmad i Festons, (i hvert Huus handles der i hele Paris). Vi trde nu ind i en Passage, det vil sige Gader med Flise-Gulv og Glas-Tag over; (som om 0stergade havde en Glas Hvlving over sig og Peermadsens Gang havde Gulv og Tag); her er nu nydelige Boutikker, med Alt hvad Hjertet kan forlange, lige ned til den ikke platoniske Kjrlighed.

Vi trde nu igjen ud i en Gade for at komme over i-en mindre Passage der frer til Palais royal. Dette er et smukt Slot med glimrende Boutikker i Silegangene; midt i Gaarden er Have-Anlg med Springvand, her spadserer, ja vrimler det af Mennesker. Dette var nu min Morgen-Vandring til Caffeen, hvor jeg lste i Bladene, og vandrede saa afsted gjennem et halvhundrede Gader med Boutikker, omtrent som fire Gange Kjbenhavn igjennem; nu stod jeg paa Bastil-Pladsen, her er opfrt en uhyre Elephant, som Model for en strre der skal reises op i Juli-Dagene. - Her fra vandrede jeg gjennem et nyt Qvarteer St Antoine hvor der i denne Tid har fundet flere Overfald Sted, (to ere myrde[de] og kastede i Seinen) jeg var nu paa Pont d' Austerlitz, hvorfra jeg endnu ikke inede Ende paa Byen, traadte nu ind i Jardin des plantes, hvor der er et kosteligt Menagerie, som man frit beseer, Lver og Tigre; Bjrne midt inde i Haven i dybe Grave. Elephanten som spadserer omkring, Giraffer som de af Trtoppene, kort en heel Noa Ark. - Herfra gik jeg ind i en Labyrinth af Gader, hvor Husene stod op paa hinanden. Skidne Drenge laae paa Jorden og spiHede Kort, raae Karle og vilde Fruentimmer spiHede Boldt; det er en hslig Classe Folk, Victor Hugo skal mesterligt have skildret dem j endelig biede jeg da ind over Seinen paa en, det egentlige gamle Paris og besgte Notre Dame-Kirken, den mest imponerende Bygning jeg kjender, brogede Glasruder, hie Hvlvinger og stolte Billeder. Her gik vist over 60 Prster fra 18 til 70 Aar og skabede dem. Folk lb ud og ind. Nu var Klokken alt 2, jeg travede hjemad, omtrent som fra -Vesterbroe til Toldboden, og nd min Frokost; nu gik Touren til Boulevarden - - men jeg seer nok at jeg ikke faaer Plads til mere end den halve Dag af min Omflakken, og det giver Dig dog ingen ret klar Idee om den utroelige Storhed Paris har; dens Afvexling og Interesse. - Jeg er blevet indfrt i "Europe litteraire" et Slags Atheneum for Paris s skjnne Aander; jeg havde besluttet, ikke at opsge Heine, men Skjbnen vilde at han var den frste jeg her traf paa, han kom mig ret venlig imde og omtalte vor Litteratur meget hderlig og sagde hit for ane at 0ehlenschlger vist var Europas frste Digter. Jeg er blevet anmodet om at give en Udsigt over vor Litteratur, hlenschlger isr, samt de yngere Digtere, det oversttes nu paa Fransk og trykkes, men Du skal ikke fortlle det til nogen der snakke derom igjen. - Heine har besgt mig, eller rettere Portneren, jeg har kun hans Kort, dog vil jeg ikke give mig af med ham, jeg tro er man br tage sig srdeles i Agt for ham. Den 29 Juli skal da Napoleons Sttten sttes op! hvilken Fest. Det er da en historisk Mrkvrdighed jeg oplever. - Jeg har bestemt min Afreise til den 10 August, skriv mig endelig til fr den Tid, Du kan bede Arnesen at besrge det ved Skrikke gjennem Departementet for de udenlandske Sager, det koster da slet intet, og det er Skik saaledes at sende sine Breve; dette kommer paa denne Maade gjennem Legationen. Giv mig din Adresse; min er: Hotel Vivienne, rue vivienne No 14. - Her ere mange Landsmnd, den som behager mig mest er Artillerielieutenant Dinesen, et brillant Hovede. - Han besger mig tidt! ---:- Kammerjunker Carstenskjold er meget godmodig, og han tager sig af mine mange Breve, thi tnk, jeg har skrevet nu 21 til Kjbenhavn, til forskjellige, (Collins have alle tilsammen faaet 9) Du har nu to og Fru Lesse 1. Ludvig Mller 1. Og slet intet Svar. Dog Du er mig trofast! Jeg glemmer det aldrig. - Hertz er jo endnu ikke reist? Han skal vel have strre Stipendium. Han fik 400 Specier, jeg 300, jeg har lagt selv 100 til det frste Aar, men maa have 50 endnu og det holder knap ud i 11 Maaneder i det Hele. Jeg har ellers vret meget syg. Fremmede kan ikke taale Seinevandet og det forandrede Climat; jeg fik det med de voldsomste Brkninger der varede ved i 16 Timer, jeg troede jeg skulde de; siden har jeg havdt det to Gange endnu, men kun om Aftenen; jeg har maatte sge Apotheket og vret slemt angrebet; nu haaber jeg at det er forbi. - Jeg har vret flittig med mit store Digt Agnete14, tnk Dig, det halve af frste Deel er frdig og godt! Du vil glde Dig, det er lykkedes mig, vor Herre hjlper mig nok til Resten. Det Arbeide vil vist stoppe Munden paa Mange. Med Guds Hjlp kommer det hjem i December dette Aar. Tak for Alt om Din Sster; hun er dog ikke vred paa mig? - Hils Johan, lad ham lse dette Brev, dersom han er hjemme, ellers hils ham. - Hils rreboe, Graae, Jakobus, Arnesen, Din Frue og Frknerne fra Din oprigt[ig]e Ven

Andersen.

[I Marginen]

Skriv snart!

Vil Du ikke, med mig medens jeg er borte, holde de danske Comedieplacater (de smaae). Du benytter dem og jeg faaer dem alle ved min Hjemkomst og betaler da det halve Honorar. Jeg har de to sidste Aargange.

Til Studiosus theologi C. Voigt

boendes paa Nrregade No 23(?) frste Port fra gammel Torv, hire Side). Kan ogsaa afleveres i Studenterforeningen til Tjeneren Poul, som besrger det.

Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus