Dato: 8. juli 1850
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

234. Fra E. Collin.

Kjre Ven. De skrev seent til mig, men endnu senere kommer jeg med mine Par Ord. Dette er en ligefrem Flge af et eensformigt Liv, der ikke stimulerer til Brevskriven. Det vigtigste er, at vi have det jevnt ved det Gamle. Vi ligge qvasi paa Landet, d. e. paa Ordrupsveien.

Endelig fik vi da Fred; vel er den ikke ratificeret, men man kan dog vel ilde tvivle om, at dette vil skee. Saa maa De skaffe Dem et nyt nske i Deres Prindsebreve istedetfor et: lad Freden hvile over Landene....

Henrik Hertz har havt Bryllup med en ganske ung Datterdatter af Nathanson, fdt v. Halle. Han er meget lykkelig, og meget dv....

Literaturen er meget flau, Piecer og Brochurer, polemiske, politiske og sentimentale, ere i Overflod, men jeg tvivler om, at nogen lser dem.

Casinosalen skal nu forandres til et ordentligt Theater efter Burcheois Plan. Dette var omtrent Nyhederne.

Fader har det, Gud vre lovet, godt. Han tilbringer Tiden med at lse og skrive, ligge hos Linds, undertiden spise hos mig etc. etc., og han frer saaledes, haaber jeg, en lykkelig Alderdom. Jonna er her endnu og tager om nogle Dage definitivt herfra. Hun seer veltilfreds ud.

Rigsdagen er Gudskeelov forbi, og endelig ogsaa Rigsdagstidenden. Hvad vilde De have for at lse den heelt igjennem, saaledes som jeg har maattet gjre?

Vore Ministre see lynende glade ud i denne Tid; det have de vist ogsaa Grund til. Thi det er dog, naar Alt kommer til Alt, et mrkeligt Udfald for dette lille Land, som staaer med re efter 2 Aars Krig, som et stort Land maa opgive med Skjndsel. Lad Slesvigholstenerne have vret Kjeltringer mod os, saa ere de dog skammeligt forraadte af Preussen.–

Nu vil det vise sig, om vi snart kunne faae en virkelig og varig Fred i Slesvig; jeg stoler paa, at man vil gaae moderat tilvrks fra vor Side.

Kl. 3. Nu er Tractaten kommet tilbage ratificeret af Kongen af Preussen.

Lev vel, kjre Ven

Deres

Kbhvn. 8 Julii 1850.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost