Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 1. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Til Frken Henriette Wulff ved Trollhtten.

Glorup den 1 August 1850.

Min kjre ssterlige Veninde!

endelig kom da et Brev fra Dem, men frst nu den frste August, det har vret en heel Uge om Reisen; tak fordi det kom, jeg veed dog nu hvor mine Tanker omtrent skal sge Dem, hvor derimod denne lille Skrivelse skal tage sikker Vei, er jeg mindre paa det Rene med, men jeg sender den til Deres Sster, hun veed vel Beskeed. Dagen De forlod Danmark var jeg ret levende i Tanken hos Dem, og da jeg tnkte mig at nu kom De til Gtheborg, nu gik De op af Elven, naaede Trollhtten o s v, saae jeg det altsammen saa levende, fulgte Dem med Phantasien; jeg kunde nsten have talt til Dem og dog gik jeg alene i Glorup Dyrehave. - De har imidlertid gjort Farten anderledes, og mig synes skrkkelig langsomt op af den mindre interessante Elv; men saa kom det gode Selskab, det romantiske Maaneskin og Ro-Touren, det var jo ganske prgtig. - De er vel dog i Venersborg taget ind nede ved Landingsstedet i den prgtige store Gaard ved Sen, og ikke oppe i Byen i det skidne Vertshuus; ja da er Skylden ikke min! havde jeg vidst at De var gaaet til Motala, da havde jeg givet Dem nogle Instruxer der; jeg vil imidlertid haabe at De er kommet an i Vertshuset oppe ved Vrket og at De med Jrgen Kock og Hamilton endelig har gjort den lille Udflugt til det hist interessante Wadstena. Lad mig endelig vide derom. - Det gjr mig ellers meget ondt at mine Breve til Hr Warberg slet ikke har vret Dem til nogen Gavn; jeg begriber det slet ikke; han

og Konen ere hist elskvrdige, venlige Mennesker; jeg maa tro at her er en Feiltagelse og haaber at denne er opklaret naar De igjen skriver mig til og at De da har Grund til at vre tilfreds med de Mennesker. Skriv mig endelig til snart; jeg reiser paa Mandag2242 fra Glorup og gaaer med Dampskibet til Falster, send mit Brev adresseret til Cortzelitze , ved Nykjbbing paa Falster; der bliver jeg en otte Dage og gaaer da til Kjbenhavn. De maa imidlertid ikke glemme, at naar De med Jrgen Kock gaaer fra Trollhttan hjemad, da at indrette det saa at De, Sndagmorgen kunde fra Gtheborg gaae med et Dampskib til Marstrand og tilbage samme Dags Aften igjen; der bliver da altid en 6 a 8 Timers Ophold, og i den kan De see ganske godt denne smukke og Badestedet; glem det ikke. - Og nu til hvad der i Dage og Ntter har fyldt mig og bevget mig! vore herlige brave Soldaters magelse Udholdenhed og Seier, men i hvilken der er flydt Blod, altfor meget Blod, mere end et Kongerige er vrd! - Den geniale, mandige, kjkke Lsse2243 er faldet, Sleppegrell2244 faldet, Trepka,2245 og Mange, Mange, faldet som ved Overfald; i en Landsby nr Idstedt, blev af de der sendtes forud mldt at der ingen Fjender saaes, flere Compagnier drog igjennem og blev givne Ldskedrik af Beboerne, nu rykkede Baggesen2246 ind, han var nsten ude af Byen og Lsse og Trepka derinde, da aabnedes alle Porte og Fjender i tusindviis styrtede over dem, Bnder, Qvinder og Mnd myrdede. Der faldt Lsse, der faldt Trepka og Sleppegrel! - Vore Soldater gik med Tornyster og fuld Oppakning gjennem dybe Trvemoser op mod Fjenden, der fra Hiden skjd paa dem med Kardtscher, vore faldt snderskudte, men Kammeraterne trngte frem, trngte den sikkert posterede Fjende bort, Fjenden der troede sig der uovervindelig. Vore Soldater har viist sig som Helte, udholdende, opoffrende, magelse! - Blod er flydt i Strmme, men Slesvig vort, de danske Soldater staae paa det gamle Danevirke, Danebrog vaier der; Eckernfrde er taget; Fjenden, det ulykkeligt forvilde[de] Broder-Folk, staaer ved Eideren for endnu at kjmpe.2247 - Jeg glemte ieblikkelig vor[e] Soldaters Seier for det Blod, der er flydt! Lsses Dd bevgede mig meget; jeg har skrevet til hans Moder,2248 men jeg veed ikke hvorledes hun brer sin Sorg.2249 - Jeg skrev om Natten, og ogsaa til Broder Christian; om ham veed jeg at han er frisk og vel;2250 Byfogeden fra Svendborg2251 kom iforgaars fra Slesvig By og havde der spiist til Middag med ham. De har vel ogsaa faaet Brev fra ham; Hovedqvarteret er i den sydlige Forstad til Schlesvig!2252 - Fra Hjemmet har De vel tidligere hrt om det Hele, De har da ogsaa lst det i svenske Aviser, skriv mig til hvor De hrte det frste Gang. - Lsses Liig skal have vret mrkeligt smukt, staaer der i een af Aviserne; det var fuldkommen Udtrykket af en begeistret Helt!2253 - Jeg har skrevet over ham.2254

Paa Valpladsen faldt Du for Danmarks Sag,

Der brast Dit ildfulde Hjerte.

Din Aand var klar som den lyse Dag,

Med fremad! den steeg i det blodige Slag,

Saae Danskens Seier og - Smerte.

- Grd stakkels Moder, nedbiet tungt;

Hans Liv var saa ungt! - men evigt ungt

Staaer ogsaa hans Eftermle!

Og nu lev vel! hils Jrgen Kock,

Deres broderlige Ven H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus