Dato: 14. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Til Capitain-Lieutenant i Marinen Ch. Wulff. Maritime Adjudant for den histkommanderende General.

den active Armees Hovedqvarteer i Slesvig.

betalt

Korselitze den 14 August 1850.

Kjreste Ven!

jeg er paa Corselitze! Her fik jeg igaar Dit velsignede Brev, ja jeg fik hele sex Breve, det var ret en Brev-Dag, mellem disse mange var en Skrivelse fra din Sster som er ved Trollhttan, hun er meget tilfreds i Sverrig, som hun vel ogsaa har mldt til Dig, og glad i den Familie jeg indfrte hende [h]os, hvilket fornier mig srdeles, men nu kommer hun det kjre lille Menneske og foreslaaer mig at komme strax til Trollhttan, ja synes det er ganske afgjort i det hun skriver det; jeg kan imidlertid ikke, jeg var der ifjor, kommer der mueligvis nste Aar, altsaa gaaer det ikke nu i dette; desuden er jeg ganske mt af Omflakken og lnges efter Kjbenhavn, der mder jeg hende vel ved Hjemkomsten, gid jeg kunde vente ogsaa at trffe Dig, frisk og glad, og ivrigt, som Du altid er.- Det Indtryk mit lille Vers over Lsse efter Dit Sigende, har gjort paa Dig og Dine Nrmeste, gjorte mig godt, jeg veed ogsaa et det sprang paa Papiret medens jeg sad med vaade ine; igaar skrev Viggo Lsse mig til, den megen Deeltagelse hans Moder / mder overalt, faaer hende til at udgrde sin Sorg, dog frygter han for hende, just naar nogen Tid er gaaet. Jeg tnker daglig saa levende paa Eder Alle derovre ved Danevirke; medens jeg var paa Glorup, kunde man jvnlig hre Kanonade, sdvanligvis dog fra Skibene, men det Uvisse, det, nu er Du maaske i Kamp, blev mig saa levende, jeg laae i Leergravene og lyttede med Hjertebanken; her til Korselitze naaer kun Blgeslagene, vi faae heller ikke mange Aviser, og de komme kun et Par Gange om Ugen; jeg er i en underlig Spnding for Begivenhedernes Gang; men der staaer dog en synlig Guds Haand over os! og var man lidt overtroisk da kunde man see et aandeligt Fingerpeg i Lynet der slaaer ned og afbrnder Insurgenternes Leir; og den Gnist der sprnger med Krudtmasssen hele Rensborg Laboratorium.- Hils alle Kammeraterne, jeg synes i denne Tid at vi rykke hinanden saa nr, at den ene ikke er fremmet for den anden, hils dem hjertelig, de brave kjre Mennesker, som holde ud og gjr Danmark re.- Gid jeg kunde synge en Sang til / Landsoldatens re, synge den, som jeg ieblikke[lig] fler det, I skulde faae den.- I Mandags otte Dage forlod jeg Glorup og tilbragte en Nat i Svendborg, om Morgenen Klokken 8, maatte alle vi Reisende strax i en Baad for at vre ude ved Dampskibet naar det kom, men Klokken blev 8, den blev 9, den blev ti, ja, gik lige paa elleve fr det viste sig, og vi vare alle udpiinte af Venten og Frygt for at Noget ikke godt skulde vre indtruffet, men saa var den hele Udsttelse Gud ske Lov, kun fordi der ikke havde vret taget Kul nok ind om Aftenen, og dette frst kunde ske i Morgenstunden. Fra min Boghandler i London Richard Bentley, fik jeg i forgaars Brev, han var aldeles opfyldt af Glde over "the glorius Victory" som de Danske have vundet over "the rebels of Sleswich & Holstein". Sympathierne ere meget for os i England, det synes mig ogsaa at Ingen have skrevet bedre og smukkere for vor Sag end "Times" har det. - Gid imidlertid at nu snart Freden maatte hvile over Landene; Broder rkke Broder Haanden. Jeg har det godt her paa Corselitze, kan daglig gaae i det salte Hav, noget jeg elsker. Min ven, Forstmanden Baron Julius Wedel var her de frste / Dage, nu er Professor Andreas Bunzen her; jeg reiser frstkommende Lverdag til Kjbenhavn, hvor jeg bliver en 8 Dages Tid, saa gaaer jeg maaskee til Bregentved hvor de have indbudt mig, men jeg bliver der kun nogle Dage, saa det bliver bedst at dit nste Brev til mig - Du seer jeg venter eet - gaaer til Kjbenhavn: Amaliegaden No 155. Hvor i Verden er Worsaae? Ligger han paa det jydske eller det fyenske? Hils ham! Og tag til takke med dette magre Brev, men husk paa, at Falster er et fladt lille Land, her voxe ikke engang Nyheder, disse bliver nsten Aars Unger fr de kommer hertil; tnk Dig, et Brev fra Komtesse Marie Moltke der sendes fra Bregentved til Nyborg og derfra til Korselitze har brugt 10 Dage om Reisen. - Og nu lev vel, min kjre broderlige Ven! Kom nu snart hjem med Egelv om Hatten, tag dig en lille Kone: "det gjr saa godt!" Og jeg skal fortlle Eventyr for Dine Smaabrn, for du faaer nok nogen! lev vel!

Din trofaste

H. C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm