Dato: 8. oktober 1850
Fra: Andrew Hamilton   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Berlin, den 8. October, 1850.

Min kire og hitrede Hr. Andersen!

De vil unskylde mig at jeg begynder at skrive til Dem paa Dansk, da jeg gir det meget daarligt, men nu at jeg ikke mere er i Danmark interesserer det mig srdeles at forsge at udtrykke mig i Deres Modersmaal.

Jeg sgte Dem inden jeg reiste fra Kibenhavn, men jeg havde ikke det Held at finde Dem hiemme, hvorfor jeg gav et lille Brev for at sige Dem hvor ondt det havde gjort mig at jeg var saa upasselig den Dag De var saa god at besge mig. Det var egentlig meget fatalt, thi det var hist ubehageligt for Nogen at vre hos mig den Dag.

Jeg er nu allerede en Uge i Berlin, men jeg har endnu ikke seet mange Mrkvrdigheder af nogensomhelst Slags. Forresten finder jeg Byen slet ikke saa slem; den er lidt stiv, men smukt bygget. Jeg har stor Lngsel efter at gire Bekiendtskab med nogen af de mere bermte eller interessante Mennesker her; jeg har ogsaa allerede hilset paa enkelte Professorer etc. Og jeg vilde benytte denne Leilighed til at erindre Dem om at vi har talt om denne Gienstand fr, og at jeg lever i det Haab at De vil vre saa venlig at give mig et Par Anbefalinger til nogen af Deres Venner i Berlin. Det vilde vre en usigelig stor Tieneste; jeg kan forsikkre Dem at jeg vilde stte stor Pris derpaa. Min Adresse er nu Poste Restante, Berlin; jeg henter mine Breve hver Dag. Den anden Adresse som jeg har sendt Dem duer ogsaa, men det vilde vare lidt lngere frend jeg fik Brevet. Jeg skulde ikke haabe at det kan genere Dem at skrive det som jeg beder om; jeg vilde ndig vre Dem tit Uleilighed.

I disse sidste Uger har jeg giort en meget smuk Reise i en temmelig ukjendt Deel af Tydskland, nemlig paa Weseren. Naturen der bestaar af uendelig mange Bierge alle overvoxede med Bgeskove, nsten lige saa smukke som de Danske Skove, men ikke aldeles.

Tnker De ikke paa nogen Reise; jeg skulde troe at det maatte vre kiedeligt at blive saa lnge i et Sted; og jeg tnker der maa snart komme en mere venlig Stemning mellem Danmark og Tydskland. Jeg haaber at De beslutter Dem til en Tour til England nste Aar til den store Udstilling; der kommer Flere fra Kibenhavn ved den Leilighed. Det vilde glde mig uendeligt at vre Dem af den ringeste Nytte i London, og det var ikke umuligt at jeg kunde tjene Dem paa een eller anden Maade. Jeg har ogsaa i London en Broder som er gift, han har et Huus der, som jeg veed skulde staae meget til Deres Disposition, thi han har en meget sand Beundring for Dem, allerede lnge.

Om De kan erindre De lovede mig et andet Brev til Frken Bremer?.

Jeg venter hun kommer til England i den nste Sommer; og hvis jeg havde det Brev her kunde jeg modigt gaae hen og besge hende. Jeg haaber selv at vre i England maaskee i Mai.

Undskyld min Paatrngenhed; og vr forsikkret om at jeg skal skatte hit nogen Venskabelighed De er saa god at vise mig.

Jeg er som altid, Deres med megen Hiagtelse

And. Hamilton.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost