Dato: 10. november 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 November 1850.

Min kjre ssterlige Veninde!

Fra Dem have vi ikke hrt endnu et eneste Ord, siden De var i Canalen, nu maa De da vre i Solskin og Grnt paa Amerikas er, vi gaae i Sle og Sjadsk, i Storm og Vind! - Vore stakkels Soldater, som maa holde ud i dette Veir, men de holde ud, de ere magelse! nu behve vi ikke at vende tilbage til Oldtiden for at nvne Helte, vi have dem hos os, i vor Tid, i vort Folk; den danske Landsoldat er vrdig at nvnes med Napoleons gamle Garde! De veed ikke hvor magels Soldaterne har holdt ud ved Frederiksstad,2282 Nat og Dag i Kamp og under Ildsluer, og det en heel Uge igjennem; de stoppede deres Tornystre ind i Brescherne, de bragte os atter Seieren, ren og siden, da de ulykkelige Indvaanere fra den delagte By drev hungrig og elendig om, gav vore Soldater dem af egen Lnning. - Jeg var saa opfyldt af Soldaten at jeg maatte skrive et Vers til ham2283 det stod i flere Aviser; jeg har ingen Afskrift ved Haanden og husker det ikke, ellers skulde De have faaet det her. - Endnu i forgaars haabede jeg at vi stode ved Enden af Krigen,2284 men nu seer det igjen noget uklart ud, vi vente med Begjrlighed paa Posten i Dag og imorgen. Rusland er kraftig for os, Frankerig og Engeland med! - Dog De faae vel Aviser lige saa friske som dette Brev, jeg vil derfor slippe det Politiske og gaae til det Skjnne. H. C. rsted havde i Torsdag (den 7de) en herlig Fest, han havde da vret 50 Aar ved Universitetet; han blev frt ud til Fasangaarden,2285 hvor ehlenschlger boede, og Gaarden blev ham paa Livstid overdraget af Staten; for de af Medborgere indkomne Bidrag ere Stuerne meubelerede;2286 der blev sjunget en smuk Sang af Heiberg,2287 der knyttede sig til at ehlenschlger havde levet her og nu stod Granskeren2288 hvor Digteren stod; Forckhammer, Madvig og mange Flere holdt Taler; rsted takkede saa smukt, jeg fler en ydmyg Glde! sagde han. Til Middag var indbudt 50 Personer, men Alle kun de som havde virket ved Festen, om Aftenen kom Studenterne og bragte ham et Fakkeltog, Sangen af Ploug var srdeles smuk.2289 - rsted gik ned til Studenterne og sagde at han gjerne vilde see dem Allesammen oppe hos sig (de vare vist over 200) men at der var saa lidt Plads, men kom bare saa mange De kan og nu kom de i en uhyre Strmning, (Jrgen Kock talte jeg der med) de fik hver et Glas Viin og rsted tog et Glas og den kjre elskelige Mand gik til dem hver. Den velsignede Fru rsted2290 blev ganske forskrkket og raabte hit til Studenterne: nei, min Mand kan virkelig ikke drikke med Dem Allesammen! - Jeg vil saa meget jeg kan! sagde rsted paa sin naive yndige Maade og de to Folks Replikker havde noget ganske hyggeligt velsignet. Der var megen Glde. Fra Universitetet fik han en Ring med Brillanter om Minervasbille[de]t og Kongen gjorde rsted til Excellense (Geheimeconferensraad).2291 Et Portrt af ham er udkommet,2292 desvrre er det efter Grtners Dyre Stykke, hvor det halve Ansigt er apoplectisk og iet af Glas, jeg har skrevet en Devise der til, der er trykt paa og er saaledes:

H. C. rsted.

Da Tankelynet udsprang fra Din Pande,

En strre Seekraft Videnskaben fik;

En umaalt Skat Du gav til Verdens Lande,

Og giennem alt det Skjnne i det Sande,

Til Gud Du frer os med aabent Blik!

rsteds ere meget lykkelige over Fasangaarden,2293 Fru rsted sagde forleden: jeg synes at det er ligesom i et Eventyr, vi faae pludselig en Gaard! - jeg lnges efter at komme der ud og sidde under Tret og at grave der! - I nste Uge bringes for frste Gang et Stykke af Byron paa Scenen; det er Sardanapal,2294 Wiehe udfrer Hovedrollen. Wilhelm Moltkes2295 har havdt den Sorg at miste den nst ldste Sn Joachim, der var Husarofficer, han er dd i Flensborg af Typhus.2296 - For nu ogsaa at give

Dem Nyheder til Folk derovre, thi De selv bryder Dem vel ikke om det, Bispens Datter2297 er blevet forlovet med Capitain Arnholz,2298 Deres Broder

kjender ham. - Wilde2299 er blevet gift med Ida Thiele, de skulde boe i Flensborg denne Vinter og Alt var der indrettet for dem og saa kommer

tre Dage efter Brylluppet en ganske anden Ordre, Wilde skal over med flere Sfolk at gjre en Slags Strandvagt ved Eideren og den unge Kone maa blive her.2300 Jeg spurgte hende om hun nu flttede hjem til sine Forldre, nei, sagde hun, ganske bldt og yndigt, nei saa var det jo ganske,

som om jeg slet ikke var gift! - Hils Deres Broder srdeles fra mig, hils de af mine Venner og Veninder De trffe i Vestindien og bliv der rigtig rask og glad. Naar, nste Aar min Bog I Sverrig, kommer ud2301 faaer De den. - Lev hjertelig vel.

Deres broderlige Ven Hans Christian Andersen2302

i strste Hast!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus