Dato: 23. november 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 23 November 1850

Kjre Ven!

hjertelig Tak for de tilsendte "Mhrchen", De er sandelig alfor god og opmrksom mod mig, og jeg skjnner ret derpaa. Udgaven er overordenlig smuk, Typperne saa bestemte og skinne frem fra den hvide Grund. Gid De nu ogsaa maa see at disse Smaa lbe vel omkring i Verden. Jeg vilde gjerne at Fru von Serre i Dresden fik tilsendt et Exemplar fra mig, men for nu ikke at give et af de mig tilsendte igjen med Posten til Dem og derpaa videre, vil jeg levere i Dag til Hr Delbanko eet af Exemplarerne jeg har faaet, han kan gjre Dem Regnskab derfor og da beder jeg Dem sende eet af Deres til Fru Serre, hvori der er klbet medflgende lille Sddel; dette Arangement er jo det nemmeste! - Gid De maatte kunde vove paa at udgive "Gedichte" paa samme nydelige Maade, De talte engang derom, jeg vilde blive meget glad ved at see en saadan Udgave. For rsteds Bog min srdeles Tak, det er en Bog, som forunderlig har fyldt mig og jeg tr nsten sige, ligesom lftet mig over paa et andet Stadium; uagtet jeg jo er over 45 Aar, er jeg meget ung i mit Sind, saa jeg i mit Digterliv vist nok endnu har Overgangs Punkter tilbage; De vil let spore en saadan Fremskriden i min nyeste Bog, denne er fra min Haand frdig, men Lohmeyer der overstter den paa engelsk har et andet stort Arbeide at tage sig af, saa at mit for ieblikket kun i Ny og N kommer i Drift, imidlertid vil det snart kunde gaae raskere. Iaar vil saaledes Bogen slet ikke kunde komme ud, hverken i Engeland eller Tydskland, men jeg haaber at Indholdet af den vil kunde lses paa enhver Tid og denne selv gestalter sig vel ogsaa bedre adaare. Jeg sender Dem her til Oversttelse den frste Trediedeel af hele Bogen; De har givet mig Deres Ord paa at Intet skal blive trykt eller komme for Lyset fr den Dato jeg opgiver, og jeg stoler aldeles paa Dem, det jeg af Erfaring veed jeg kan; kom noget enkelt Stykke af mit Manuskript tidligere ud, mistede jeg hele mit Honorar i Engeland. Ls selv igjennem det Tilsendte, jeg haaber De vil have Interesse derved og vr saa elskvrdig at see efter om Overstteren forstaaer flere Udtryk, der ere noget usdvanlige. - Naar De fra ham faaer Oversttelsen lgger De jo denne stille hen, og om 14 Dage eller 3 Uger skal De erholde en lignende Pakke Manuskript. - Over rsteds Aanden i Naturen staaer i sidste Nummer af Syd og Nord en hist aandrig, poetisk Anmldelse, det er noget af det Fortrffeligste Goldschmidt har skrevet, et Slags Indlg i Sagen, en Mening udtrykt i en lille Bog af Biskoppen er for mig uden al Resultat, Biskoppen beviser aldeles Intet uden at han ikke har forstaaet rsted og at han kntter Slutninger fast hvor disse aldeles ikke have Ret at komme; desuden er der Snirkelvrk deri, som skjuler det Sande; han siger saaledes som et Tegn paa vor Tids Blaseerthed, at en bermt Forfatter skriver "at det er vrre at have Tandpine end en ond Samvittighed!" - Men Bispen nvner ikke hvo der siger det; stod der derimod Heinrich Heine siger - ja saa vilde Folk svare, ja hvad betyder Heine i en religis Afhandling; en humoristisk Digter har lov at sige Sligt; det er lidt loyalask her at udelade Navnet; jeg har meget at sige mod denne Pjese, men her vil det blive for vidlftigt. Det var en smuk Fest vi nylig havde for rsted; han fik af Staten, paa Livstid Fasangaarden i Frederiksberghave, hvor ehlenschlger tidligere boede. Om Festen har De vel lst i de danske Aviser. Til rsteds Portrt skrev jeg et lille Vers, som De kunde give Plads i en tilkommende Udgave af hans Bger, dersom det kan blive tro oversat, thi hvert Ord deri er naturligviis af Betydning.

H. C. rsted.

Da Tanke-Lynet udsprang fra din Pande,

En strre See-Kraft Videnskaben fik,

En umaalt Skat Du gav til Verdens Lande,

Og gjennem alt det Skjnne i det Sande,

Til Gud Du frer os med aabent Blik.

Jeg har nummereret det tilsendte Manuskrip[t], i den Orden Stykkerne skulle flge hverandre, saaledes

1. Vi reise.

2. Trollhtta.

3. Fugl Phnix.

4. Kinnekulla.

5. Bedstemoder.

6. Cellefngselet.

7. Tiggerdrengene.

8. Wadstena.

9. Marionetspilleren. (Resten senere).

Og nu hjertelig Lev vel! mange Hilsener til Kone og lille Datter.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus