Dato: 4. december 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 December 1850.

Min kjre ssterlige Veninde!

Det er ikke lnge siden jeg skrev, men der gaaer Skib i Dag og saa kan jeg ikke undlade at lade et lille Brev flyve med. De gaaer i Solskin og Varme, vi derimod i Taage og Kulde; den ene Post bringer Forviklinger efter den anden, vi ere omtrent paa samme Punkt med Freden, som da De reiste, vore stakkels Soldater, som maa staae ude disse lange kolde Ntter. Der er endnu ingen fremmede Tropper marscherede ind at pacificere det oprrske Holsteen.2320

Fra rsteds skal jeg hilse Dem og Deres Broder. rsted arbeider paa en nye Bog beslgtet med de tidligere to Bind; han har srdeles Erkjendelse og Glde af hine. Biskoppen har vel givet et Slags Indlg,2321 men det beviser kun at han ikke forstaaer rsted og han tilkntter Anskuelser, som der slet ikke er Anledning til, Ja, jeg finder at han endogsaa et Sted ikke er ganske rlig, i det han siger, som Betegning af Tiden: en bermt Digter siger selv, det er vrre at have Tandpine, end have en ond Samvittighed!2322 - men Biskoppen nvner ikke hvad det er for en Digter; havde han sagt Digteren Heine

siger, ja saa havde Citatet ikke kunde gjlde, thi Heines Navn hre ikke til i en Afhandling om religise Materier; desuden kan en Humoristiker meget gjerne sige sligt, det kunde bruges i en Comedie, uden at man i mindste Maade turde beskylde Forfatteren for Irreligisitet. - I to Hefter af Nord og Syd2323 har Goldschmidt udtalt sin Stemning ved Lsningen af rsteds Bog, frste Hefte er ganske digterisk deiligt og andet meget interessant, jeg raadede Deres Sster at sende Dem begge Hefter med denne Skibsleilighed, det vil glde Dem og Broderen at lse; hils ham hjerteligt og kjrligt; han lser naturligviis alle Breve til Dem og altsaa er det som han halvt fik dem, jeg nikker til ham gjennem disse Linier. Af ehlenschlger[s] Erindringer er nu 9 og 10 Hefte udkommet. Jeg beklager at ingen krittisk forud har gjennemlst dette og tildeels de tidligere, thi det er ikke heldigt. ehlenschlger fortller saa aldeles Ubetydeligheder, at selv hans bedste Venner maa beklage det, dernst gjengiver han ikke smukt Folk, Fru Rahbeck2324 faaer man ikke noget kjnt Billed af, ikke heller af Bentzon,2325 ja sig selv er han ubevidst ikke god imod, jeg fandt ham elskvrdigere i Virkeligheden end de givne Trk Bogen her, fremstiller os ham. - I dette Bind omtaler han med et Par Ord Deres

Forldre2326 og slutter med: Den ldste Datter Henriette og den yngste Sn blev hos ham

(Deres Fader); den yngste Datter Ida blev Architecten Conferensraad Kochs Hustru. - Den ldste Sn Peder frdedes meget omkring til Ses; den Yngste sluttede sig fortroligt til mig. Hos Wulffs og Kochs var jeg som hjemme.

Af Nyheder er her saa godt som Ingen. Skuespiller Foersom2327 fik forleden Aften et apoplectisk Anfald og er nu dd . De veed von Dockum er blevet Marineminister2328 og Capitainlieutenant F Paludan har overtaget Forretningerne, som Chef for Secadetcorpset. Ole Bull er her, han gjr Lykke, men vkker ingen Begeistring. - Af litteraire Nyhed[er] vil til Julen udkomme

a) Thorvaldsens Ungdoms Historie ved Thiele.2329

b) Clara Raphael, tolv Breve udgivne af J. L. Heiberg.2330

c) Digte af Hertz.2331

d) Digte af Chr: Winther.2332

e) H. Martensen: Mester Ekkart, et Bidrag til at oplyse Middelalderens Mystik.2333

Mere veed jeg ikke ieblikkelig at meddele! hils nu alle flles Venner og lad mig snart faa eet langt Brev for mine mange smaa.

broderligst H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff

i Westindien.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus